Kurs kultury język polskiego

KJP – 24 – 25 października 2020 (weekendowy)

(14 godzin lekcyjnych – 10,30 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na kolejny kurs kultury języka polskiego

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów merytorycznych książek i stron internetowych, korektorów, tłumaczy, pracowników wydawnictw i czasopism, nauczycieli
oraz wszystkich
osób pragnących posługiwać się poprawną polszczyzną.

W programie KJP m.in.:

1. Przegląd najważniejszych zagadnień normatywnych:
    a) typy błędów językowych;
    b) dwupoziomowość normy;
    c) zmienność oceny normatywnej.
2. Tendencje w polskiej fleksji i najczęstsze wątpliwości fleksyjne Polaków:
    a) najczęstsze wątpliwości w odmianie rzeczowników pospolitych i koniugacji
         czasowników (np. nie ma logo czy loga; przekonujący, przekonywający
         czy przekonywujący itd.);
    b) trudności w odmianie imion i nazwisk (np. nie ma Iwo, Iwa czy Iwona,
         wzory odmiany nazwisk typu Srebro, Ziobro, Kolbe);
    c) zastosowanie apostrofu w wyrazach zapożyczonych (np. z Googlem czy Google’em,
         o Youtub’ie czy Youtubie).
3. Polska ortografia w świetle zaleceń i uchwał ortograficznych Rady Języka Polskiego:
    a) współczesne kłopoty z zapisem nazw autostrad, grup państw (np. A1 czy A 1; G33,
         G-33 czy G 33; E15, E-15 czy E 15) ;
    b) przegląd zapisu kłopotliwych rzeczowników (np. wszechświat czy Wszechświat,
         e-mail czy mejl, wirus Ebola czy ebola, agro show czy agroshow, anty-in-vitro,
         anty-in vitro
czy anty in vitro).
4. Interpunkcja w teorii i praktyce (wydawniczej):
    a) wygląd strony tytułowej (zapis i rozplanowanie tytułu a znaki interpunkcyjne);
    b) zapis inicjałów (zalecenia poprawnościowe a tradycja);
    c) składniowy charakter polskiej interpunkcji.
5. Wybrane zagadnienia poprawności składniowej:
    a) wymagania składniowe liczebników;
    b) zasady poprawnego użycia imiesłowowych równoważników zdań;
    c) szyk a znaczenie wypowiedzi;
    d) zdania z podmiotem szeregowym.
6. Łączliwość leksykalna a metafory w tekstach użytkowych:
    a) łączliwość normatywna i systemowa;
    b) zasady poprawnego użycia metafor w tekście użytkowym;
    c) synonimia a ograniczenia łączliwości wyrazów (np. czarny, kary, kirowy, smolisty, kruczy)
7. Odpowiedzi na pytania uczestników kursu i sprawdzenie umiejętności słuchaczy.

Wykładowczyni dr hab. Iwona Burkacka – adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowczyni jest członkiem Zakładu Stylistyki Teoretycznej, Leksykologii i Kultury Języka Polskiego oraz Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk a także kierownikiem studiów podyplomowych Polszczyzna w administracji i biznesie (UW). Popularyzatorka wiedzy z zakresu kultury języka polskiego, stylistyki i słowotwórstwa. Specjalizuje się w językoznawstwie polonistycznym. Współautorka wielu publikacji z zakresu słowotwórstwa i zagadnień normatywnych współczesnej polszczyzny. Od lat współpracuje z PTWK i prowadzi kursy, i szkolenia dotyczące szeroko rozumianej kultury języka polskiego i poprawności językowej. Opracowała i poprowadziła też zajęcia dla instytucji i wydawnictw:
CH BECK, LexisNexis, WSiP, STENTOR, GET IT, Kancelaria Sejmu, KIO, ARR, GIF, WIW, RAABE, Biblioteka Analiz.

KJP 24 – 25 października 2020

Zajęcia: 
sobota, godz. 10:00 – 16:00,
 niedziela, godz. 09:00 – 15:00
(z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Miejsce zajęć (w zależności od liczby zgłoszeń): 
– Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie
,
   al. Jana Pawła II 36C
   (na tyłach d. Kina „Femina”, obecnie Biedronka).
lub
– Zespół Szkół Poligraficznych
   im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
   ul. Stawki 14 ( róg al. Jana Pawła II)

Koszt kursu:
870,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).

– Przy zgłoszeniu minimum
  3 osób z danej firmy – 820,00 złotych brutto od osoby.

– Dla członków PTWK mających opłacone składki
  członkowskie (10 % zniżki) – 783,00 złotych brutto od osoby.

Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
                                 
zaświadczenie ukończenia kursu.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
z dopiskiem Opłata za KJP/10/2020.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
19 października 2020
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

==============================================
Formularz KJP należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl    
==============================================

Formularz do pobrania:
KJP – Formularz zgłoszenia

———————————————————————————————————-
U W A G A:
Uprzejmie informujemy, że z chwilą pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej
na jesieni będziemy się starali
realizować zajęcia z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość
.
W związku z tym prosimy również o informację, czy wtedy są Państwo gotowi
przystąpić do szkolenia prowadzonego w systemie on-line.
———————————————————————————————————-

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,

ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     606  75  75  29

Kontakt: Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     600   871   810

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. All rights reserved Linx