Kursy Poprawność językowa dla tłumaczy

I Kurs podstawowy
21 – 22 października 2017  
(14 godzin lekcyjnych)

II Kurs zaawansowany 04 – 05 listopada 2017

(14 godzin lekcyjnych)


Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na nowy kurs Poprawność językowa dla tłumaczy.

Kurs składa się z dwóch modułów: I podstawowego oraz II zaawansowanego. Przed udziałem w kursie II, wskazane byłoby ukończenie kursu podstawowego.

Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów filologii obcych, którzy pracują jako tłumacze i/lub weryfikatorzy tłumaczeń oraz wszystkich osób pragnących posługiwać się poprawną polszczyzną w pracy z tekstami tłumaczonymi.

Kurs podstawowy Poprawność językowa dla tłumaczy I

 I. Poprawność gramatyczna  
    1.
Zasady odmiany i zapisu wyrazów zapożyczonych oraz imion i nazwisk obcych 
    
   oraz tendencje obecne w tłumaczeniach.
    2.
Podstawowe zagadnienia składniowe.
    3.
Zasady odmiany polskich liczebników.
    4.
Składnia i fleksja liczebnika – typowe błędy.
II. Poprawność leksykalna
    5.
Błędy leksykalne i frazeologiczne – typologia. Źródła dostępne w sieci.
    6.
Wyrazy, które się lubią – łączliwość leksykalna.
    7.
Słowo się rzekło – kobyłka u płota – kłopotliwe frazeologizmy.
    8.
Tendencje we współczesnej leksyce – brukselizmy i wyrazy modne.  
    9.
Polska semantyka leksykalna na tle porównawczym.
       
Sieci wyrazów, relacje semantyczne między nimi.
   10.
Fałszywi przyjaciele tłumacza.

Kurs zaawansowany Poprawność językowa dla tłumaczy II


 I. Poprawność gramatyczna
    1.
Imiesłowowe równoważniki zdania – zasady użycia.
    2.
Szyk w polszczyźnie na tle właściwości języków pozycyjnych.
    3.
Budowa zdań złożonych.
    4.
Zasady polskiej interpunkcji.
II. Poprawność leksykalna i stylistyczna
    5.
Metafory w różnych typach dyskursu.
    6.
Językowy obraz świata w polszczyźnie.
    7.
Stylistyka polska: odmiany i style współczesnej polszczyzny.
    8.
Style urzędowy i naukowy i ich językowe wyznaczniki.

Zajęcia składać się będą z wykładu i ćwiczeń z konkretnymi tekstami, sprawdzianu umiejętności dostrzegania i poprawiania błędów językowych oraz redakcji tekstu.

Podstawą pracy są materiały przygotowane przez prowadzące zajęcia:

dr hab. Iwonę Burkacką, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Zakładu Stylistyki Teoretycznej, Leksykologii i Kultury Języka Polskiego oraz Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk a także kierownikiem studiów podyplomowych Polszczyzna w administracji i biznesie (UW). Popularyzatorka wiedzy z zakresu kultury języka polskiego, stylistyki i słowotwórstwa. Specjalizuje się w językoznawstwie polonistycznym. Współautorka wielu publikacji z zakresu słowotwórstwa i zagadnień normatywnych współczesnej polszczyzny. Opracowała i poprowadziła też zajęcia dla instytucji i wydawnictw: CH BECK, LexisNexis, WSiP, STENTOR, GET IT, Kancelaria Sejmu, KIO, ARR, GIF, WIW, RAABE, Biblioteka Analiz. Od lat współpracuje z PTWK i prowadzi kursy, i szkolenia dotyczące szeroko rozumianej kultury języka polskiego oraz poprawności językowej.
dr hab. Magdalenę Zawisławską, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Języka Polskiego. Prowadzi zajęcia z gramatyki opisowej języka polskiego i porównawczej semantyki leksykalnej, popularyzuje wiedzę językoznawczą na Festiwalu Nauki oraz podczas Dni Nauki w ramach PolConu. Ma wieloletnie doświadczenie praktyczne w redagowaniu i korekcie tekstów specjalistycznych. Jest autorką książek naukowych i artykułów w językach polskim i angielskim. Była koordynatorką materiału polskiego przy opracowaniu haseł w Wielkim słowniku polsko-angielskim PWN-Oxford. Współpracowała z Wyd. Oxford przy opracowywaniu podręczników z języka angielskiego do gimnazjum oraz z Wyd. Oxford University Press (redakcja materiału polskiego w kieszonkowym słowniku polsko-angielskim i angielsko-polskim). Prowadziła szkolenia z zakresu poprawności językowej m.in. dla pracowników Polskiego Instytutu Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Narodowego Banku Polskiego. Współprowadziła także cykl szkoleń z zakresu upraszczania języka dokumentacji konkursowej Funduszy Europejskich dla pracowników Ministerstwa Rozwoju oraz PARP-u. W ramach Studium PTWK prowadzi zajęcia z kultury języka polskiego na kursach redakcji merytorycznej.


Szkolenia odbędą się w dniach:

I Kurs podstawowy (14 godz.)

21 – 22 października 2017   (sobota w godz. 11:00  17:00  i  niedziela, w godzinach 10:00 – 16:00)

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 16 października 2017 na załączonych formularzach.

Formularze do pobrania:
KPJdT I – Formularz zgłoszenia dla osób indywidualnych
KPJdT I – Formularz zgłoszenia dla firm


II Kurs zaawansowany
(14 godz.)

04 – 05 listopada 2017 (sobota i niedziela, w godzinach 10:00 – 16:00)

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 30 października 2017 .

Formularze do pobrania:
KPJdT II – Formularz zgłoszenia dla osób indywidualnych
KPJdT II – Formularz zgłoszenia dla firm


Kursy I – II (28 godz.)

Zgłoszenia na oba kursy prosimy nadsyłać do 16 października 2017.

Formularze do pobrania:
KPJdT I-II – Formularz zgłoszenia dla osób indywidualnych
KPJdT I-II – Formularz zgłoszenia dla firm

=========================================================

Koszt kursu podstawowego I:

  • 770,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).

Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – 720,00 złotych brutto od osoby.

Koszt kursu zaawansowanego II:

  • 770,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).

Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – 720,00 złotych brutto od osoby.

Koszt ukończenia obu kursów:

  • 1400,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).

Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy na oba kursy – 1350,00 złotych brutto od osoby.

Przy wszystkich kursach dla członków PTWK mających opłacone składki członkowskie – 10 % zniżki.

Koszt wsyzstkich kursw obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
zaświadczenie ukończenia kursu.

=========================================================

Zajęcia: Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie,
               ul. Jana Pawła II 36-c
(na tyłach d. kina „Femina”).

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach 18 osobowych.

UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega
sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.


Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     606 75 75 29

 

 

 

 

 

facebook znak