Kurs kultury język polskiego

(14 godzin lekcyjnych)

20 – 21 stycznia 2018

Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kolejny kurs kultury języka polskiego.

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów merytorycznych książek i stron internetowych, korektorów, tłumaczy, pracowników wydawnictw i czasopism, nauczycieli oraz wszystkich osób pragnących posługiwać się poprawną polszczyzną.

W programie m.in.:

1. Przegląd najważniejszych zagadnień normatywnych:
   a) typy błędów językowych;
   b) dwupoziomowość normy;
   c) zmienność oceny normatywnej.
2. Tendencje w polskiej fleksji i najczęstsze wątpliwości fleksyjne Polaków
  
a)najczęstsze wątpliwości w odmianie rzeczowników pospolitych i koniugacji
       czasowników (np. nie ma logo czy loga; przekonujący, przekonywający czy
       przekonywujący itd.);
   b) trudności w odmianie imion i nazwisk (np. nie ma Iwo, Iwa czy Iwona, wzory
       odmiany nazwisk typu Srebro, Ziobro, Kolbe);
   c) zastosowanie apostrofu w wyrazach zapożyczonych (np. z Googlem czy Google’em,
       o Youtub’ie czy Youtubie).
3. Polska ortografia w świetle zaleceń i uchwał ortograficznych Rady Języka
   Polskiego:

   a) współczesne kłopoty z zapisem nazw autostrad, grup państw (np. A1 czy A 1; G33,
       G-33 czy G 33; E15, E-15 czy E 15) ;
   b) przegląd zapisu kłopotliwych rzeczowników (np. wszechświat czy Wszechświat,
       e-mail czy mejl, wirus Ebola czy ebola, agro show czy agroshow, anty-in-vitro,
       anty-in vitro
czy anty in vitro).
4. Interpunkcja w teorii i praktyce (wydawniczej):
   a) wygląd strony tytułowej (zapis i rozplanowanie tytułu a znaki interpunkcyjne);
   b) zapis inicjałów (zalecenia poprawnościowe a tradycja);
   c) składniowy charakter polskiej interpunkcji.
5. Wybrane zagadnienia poprawności składniowej:
   a) wymagania składniowe liczebników;
   b) zasady poprawnego użycia imiesłowowych równoważników zdań;
   c) szyk a znaczenie wypowiedzi;
   d)zdania z podmiotem szeregowym.
6. Łączliwość leksykalna a metafory w tekstach użytkowych:
   a) łączliwość normatywna i systemowa;
   b) zasady poprawnego użycia metafor w tekście użytkowym;
   c) synonimia a ograniczenia łączliwości wyrazów (np. czarny, kary, kirowy,
       smolisty, kruczy
)
7. Odpowiedzi na pytania uczestników kursu i sprawdzenie umiejętności
   słuchaczy

Zajęcia składać się będą z wykładu i ćwiczeń z konkretnymi tekstami oraz sprawdzianu umiejętności dostrzegania i poprawiania błędów językowych.

Podstawą pracy są materiały przygotowane przez prowadzącą dr hab. Iwonę Burkacką, adiunkta w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowczyni jest członkiem Zakładu Stylistyki Teoretycznej, Leksykologii i Kultury Języka Polskiego oraz Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk a także kierownikiem studiów podyplomowych Polszczyzna w administracji i biznesie (UW). Popularyzatorka wiedzy z zakresu kultury języka polskiego, stylistyki i słowotwórstwa. Specjalizuje się w językoznawstwie polonistycznym. Współautorka wielu publikacji z zakresu słowotwórstwa i zagadnień normatywnych współczesnej polszczyzny. Od lat współpracuje z PTWK i prowadzi kursy, i szkolenia dotyczące szeroko rozumianej kultury języka polskiego i poprawności językowej. Opracowała i poprowadziła też zajęcia dla instytucji i wydawnictw: CH BECK, LexisNexis, WSiP, STENTOR, GET IT, Kancelaria Sejmu, KIO, ARR, GIF, WIW, RAABE, Biblioteka Analiz.

Kurs (14 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:

20 – 21 stycznia 2018
(sobota i niedziela, w godzinach 10:00 – 16:00)

Koszt kursu: 780,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).
Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – 730,00 złotych brutto od osoby.
Dla członków PTWK mających opłacone składki członkowskie – 10 % zniżki.

Zajęcia: Akademia Sztuki i Kultury – Warszawa, ul. Jana Pawła II 36-c
            (na tyłach d. Kina „Femina”).

Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia napoje (kawa, herbata, woda).
Słuchacze otrzymują oficjalne zaświadczenie ukończenia kursu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 stycznia 2018 na załączonych formularzach

Formularze do pobrania:

KJP 1 – Formularz zgłoszeniowy dla osób indywidualnych
KJP 1 – Formularz zgłoszeniowy dla firm


UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,

ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     606 75 75 29

 

 

 

 


facebook znak