Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych
„Praktyka czyni mistrza” – czyli jak pisać poprawnie i skutecznie.
Warsztaty językowe

21 – 22 kwietnia 2018

(14 godzin lekcyjnych)

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, dla których język polski jest podstawowym narzędziem pracy: redaktorów, korektorów, dziennikarzy, tłumaczy, urzędników zajmujących się tworzeniem aktów prawnych, trenerów, wykładowców itd.

W trakcie dwudniowego kursu omówione zostaną najnowsze prawidła ortograficzne, trudniejsze formy gramatyczne, a także zagadnienia związane z tworzeniem tekstów oficjalnych.

Zakładamy, że uczestnicy zajęć będą obeznani z podstawowymi zagadnieniami kultury języka polskiego, a warsztaty i ćwiczenia pozwolą na ugruntowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu poprawnej polszczyzny.

W programie m.in.:

1. Wprowadzenie – czyli trochę teorii w praktyce.
2. Poprawność ortograficzna w pismach urzędowych i prawnych.
3. Interpunkcja – problemy (nie tylko) z przecinkami.
4. Odmiana imion i nazwisk – w pismach.
5. Budowa zdań pojedynczych.
6. Budowa zdania złożonego – gramatyka i logika zdania.
7. Leksyka współczesnych pism oficjalnych.
8. Logika wypowiedzi – zasady stylistyczne w praktyce.
9. Spójność tekstu, czyli o kohezji i koherencji.

Szczegółowy program kursu uczestnicy szkolenia
otrzymują na pierwszych zajęciach.

Zajęcia składać się będą z wykładu i ćwiczeń z konkretnymi tekstami oraz sprawdzianu umiejętności dostrzegania i poprawiania błędów językowych.

Szkolenie prowadzi dr Michał Wiśnicki – językoznawca, doktor nauk humanistycznych. Wykładał w Instytucie Języka Polskiego UW i Szkole Głównej Psychologii Społecznej w Warszawie. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Wydawców Książek, gdzie jest wykładowcą na kursach dotyczących kultury języka polskiego i poprawności językowej. W ramach tej współpracy opracowywał programy i poprowadził szkolenia zamknięte organizowane przez PTWK (m.in.: dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, WSiP, Grupy Edukacyjnej w Kielcach). Z Ośrodkiem Edukacyjnym FORUM organizuje szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu poprawności językowej, języka promocji, perswazji w komunikacji pisemnej itp. w instytucjach użyteczności publicznej (m.in.: dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Ośrodków Doradztwa Rolniczego), a także dla firm prywatnych (m.in. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, W.A.B). W Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji przy UW prowadzi zajęcia z modułu „Poprawna polszczyzna” na kursach internetowych. Obecnie prowadzi także własną działalność gospodarczą m.in. w zakresie składu, redakcji i korekty tekstów. Publikował szereg artykułów w periodykach językoznawczych m.in. w „Poradniku Językowym” i „Studiach Medioznawczych” oraz „Lingua Iuris” zajmującym się badaniem języka prawnego i prawniczego. Redaktor Słownika języka polskiego wydanego w 2010 r. pod kierunkiem prof. Jerzego Podrackiego.

Kurs (14 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:


21 – 22 kwietnia 2018 
 

Zajęcia:
soboty i niedziele w godz. 10:00 – 16:00.

 • Koszt kursu: 780,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).
  Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – 730,00 złotych brutto od osoby.
  Dla członków PTWK mających opłacone składki członkowskie – 10 % zniżki.

  Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
  zaświadczenie ukończenia kursu.

 • Zajęcia w Zespole Szkół Poligraficznych w Warszawie,
  ul. Stawki 14 (róg ul. Jana Pawła II).


  Zgłoszenia prosimy nadsyłać do  16 kwietnia 2018  na załączonych formularzach


  Formularz do pobrania:
  KJPdZ – Formularz zgłoszenia
   

  UWAGA:
  W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
  organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,

  ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

  Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

  Maria Kuisz
  Dyrektor Biura i Studium PTWK
  tel./fax (22) 850 34 76
  kom.    606 75 75 29

 

 

 

 

 

facebook znak