Kursy Poprawność językowa dla tłumaczy

3 – 4  i  10 – 11 marca 2018

(28 godzin lekcyjnych)


Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów filologii obcych, którzy pracują jako tłumacze i/lub weryfikatorzy tłumaczeń oraz wszystkich osób pragnących posługiwać się poprawną polszczyzną w pracy z tekstami tłumaczonymi.

Wydziały filologiczne nie oferują swoim studentom żadnych kursów związanych z językiem polskim, co sprawia, że bardzo często tłumacze dobrze radzą sobie z tłumaczeniem na język obcy, natomiast mają spore problemy z przekładem tekstu obcojęzycznego na język polski. Polszczyzna jest językiem bardzo trudnym i jej intuicyjna znajomość na poziomie przeciętnego użytkownika nie jest wystarczająca do skomplikowanych zadań tłumaczeniowych.

Program kursu:

I dzień – 03.03.2018 (sobota)

I. Poprawność gramatyczna 

1. Zasady odmiany i zapisu wyrazów zapożyczonych oraz imion i nazwisk obcych
   
oraz tendencje obecne w tłumaczeniach.
2.
Podstawowe zagadnienia składniowe.
3. Zasady odmiany polskich liczebników.
4. Składnia i fleksja liczebnika – typowe błędy.


II dzień – 04.03.2018 (niedziela)

II. Poprawność leksykalna

5.
Błędy leksykalne i frazeologiczne – typologia. Źródła dostępne w sieci.
6.
Wyrazy, które się lubią – łączliwość leksykalna.
7.
Słowo się rzekło – kobyłka u płota – kłopotliwe frazeologizmy.
8.
Tendencje we współczesnej leksyce – brukselizmy i wyrazy modne.  
9.
Polska semantyka leksykalna na tle porównawczym.
   
Sieci wyrazów, relacje semantyczne między nimi.
10. Fałszywi przyjaciele tłumacza.

III dzień – 10.03.2018 (sobota)

I.Poprawność gramatyczna

1. Imiesłowowe równoważniki zdania – zasady użycia.
2.
Szyk w polszczyźnie na tle właściwości języków pozycyjnych.
3. Budowa zdań złożonych.
4. Zasady polskiej interpunkcji.

IV dzień – 11.03.2018 (niedziela)

II.Poprawność leksykalna i stylistyczna

5.
Metafory w różnych typach dyskursu.
6.
Językowy obraz świata w polszczyźnie.
7. Stylistyka polska: odmiany i style współczesnej polszczyzny.
8. Style urzędowy i naukowy i ich językowe wyznaczniki.

Szczegółowy program kursu uczestnicy szkolenia
otrzymują na pierwszych zajęciach.

Zajęcia składać się będą z wykładu i ćwiczeń z konkretnymi tekstami, sprawdzianu umiejętności dostrzegania i poprawiania błędów językowych oraz redakcji tekstu.

Podstawą pracy są materiały przygotowane przez wykładowczynie zajęć:

dr hab. Iwonę Burkacką, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Zakładu Stylistyki Teoretycznej, Leksykologii i Kultury Języka Polskiego oraz Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk a także kierownikiem studiów podyplomowych Polszczyzna w administracji i biznesie (UW). Popularyzatorka wiedzy z zakresu kultury języka polskiego, stylistyki i słowotwórstwa. Specjalizuje się w językoznawstwie polonistycznym. Współautorka wielu publikacji z zakresu słowotwórstwa i zagadnień normatywnych współczesnej polszczyzny. Opracowała i poprowadziła też zajęcia dla instytucji i wydawnictw: CH BECK, LexisNexis, WSiP, STENTOR, GET IT, Kancelaria Sejmu, KIO, ARR, GIF, WIW, RAABE, Biblioteka Analiz. Od lat współpracuje z PTWK i prowadzi kursy dotyczące szeroko rozumianej kultury języka polskiego oraz poprawności językowej.

dr hab. Magdalenę Zawisławską, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Języka Polskiego. Prowadzi zajęcia z gramatyki opisowej języka polskiego i porównawczej semantyki leksykalnej, popularyzuje wiedzę językoznawczą na Festiwalu Nauki oraz podczas Dni Nauki w ramach PolConu. Ma wieloletnie doświadczenie praktyczne w redagowaniu i korekcie tekstów specjalistycznych. Jest autorką książek naukowych i artykułów w językach polskim i angielskim. Była koordynatorką materiału polskiego przy opracowaniu haseł w Wielkim słowniku polsko-angielskim PWN-Oxford. Współpracowała z Wyd. Oxford przy opracowywaniu podręczników z języka angielskiego do gimnazjum oraz z Wyd. Oxford University Press (redakcja materiału polskiego w kieszonkowym słowniku polsko-angielskim i angielsko-polskim). Prowadziła szkolenia z zakresu poprawności językowej m.in. dla pracowników Polskiego Instytutu Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Narodowego Banku Polskiego. Współprowadziła także cykl szkoleń z zakresu upraszczania języka dokumentacji konkursowej Funduszy Europejskich dla pracowników Ministerstwa Rozwoju oraz PARP-u. W ramach Studium PTWK prowadzi zajęcia z kultury języka polskiego na kursach redakcji merytorycznej.


Szkolenie (28 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:

3 – 4  i  10 – 11 marca 2018  

Zajęcia: sobota i niedziela w godzinach 10:00 – 16:00

 • Koszt kursu: 1.400,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT)
  Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – 1350,00 zł brutto od osoby.
  Dla członków PTWK mających opłacone składki członkowskie – 10% zniżki.

  Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
  zaświadczenie ukończenia kursu.
 • Szkolenie odbywa się w Akademii Sztuki i Kultury w Warszawie,
  ul. Jana Pawła II 36-c
  (na tyłach kina d. „Femina”).


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 27 lutego 2018 na załączonych formularzach.Formularz do pobrania:
KPJdT – Formularz zgłoszeniaUWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.


Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     606 75 75 29

 

 

 

 

 

facebook znak