Kurs dla redaktora prowadzącego

12 – 13 maja 2018

(16 godzin lekcyjnych)

 


Szkolenie kierowane jest do redaktorów, szefów firm wydawniczych, pracowników działów wydawniczych oraz innych osób zajmujących się pracami nad projektami wydawniczymi. Zajęcia składać się będą z wykładu i ćwiczeń warsztatowych; sprawdziany umiejętności efektywnej pracy nad projektami wydawniczymi.

W programie kursu m.in.:

1. Sylwetka redaktora prowadzącego.

    a) Zadania i obowiązki redaktora prowadzącego.
    b) Osoby pracujące nad projektem wydawniczym i ich obowiązki i zadania.
2. Przygotowanie publikacji do wprowadzenia do planu.
    a) Zasady weryfikacji tytułów przed wprowadzeniem do planu.
    b) Przygotowanie koncepcji edytorsko-technicznej publikacji.
    c) Przygotowanie wstępnego harmonogramu prac nad projektem.
3.  Budżetowanie tytułu oraz pozyskiwanie funduszy na działalność wydawniczą.
    a) Budżetowanie tytułu – typy kosztów, przychody.
    b) Powiązanie kosztorysu ze wstępnym projektem edytorskim publikacji.
    c) Pozyskiwanie dotacji.
4. Kolegium wydawnicze.
5. Praca z maszynopisem od momentu złożenia pracy przez autora
   do egzemplarza sygnalnego.

    a) Weryfikacja i przyjęcie pracy oraz ewentualna weryfikacja budżetu publikacji.
    b) Sporządzenie szczegółowego harmonogramu prac redakcyjnych.
    c) Współpraca z redaktorami zewnętrznymi, redaktorem technicznym,
        grafikiem, ilustratorem i innymi osobami pracującymi nad publikacją.
    d) Monitoring procesu produkcyjnego (składu/łamania, korekt i druku).
    e) Zasady współpracy z autorami.
6. Zasady redagowania umów wydawniczych.
    a) Typy i rodzaje umów wydawniczych.
    b) Zasady negocjowania umów wydawniczych.


Szczegółowy program kursu uczestnicy szkolenia
otrzymują na pierwszych zajęciach.

Zajęcia prowadzi red. Anna Kędziorek – od 29 lat związana zawodowo z instytucjami wydawniczymi. Była: z-cą redaktora naczelnego w Bellonie, kierownikiem samodzielnej i samofinansującej się red. filologii obcych, następnie red. naczelnym redakcji humanistycznej w PWN będąc równocześnie redaktorem inicjującym i prowadzącym. Obecnie pracuje w Wydawnictwach UW. Posiada wieloletnie doświadczenie redaktorskie i korektorskie (książki, czasopisma). Cały czas redaguje książki dla wydawców (PAN – Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Studia z Dziejów Nauki Polskiej; Dzieje Wsi i Rolnictwa; PWN, UW, SGH, i in.). Specjalista w zakresie tworzenia i realizacji długofalowych strategii wydawniczych oraz planów wydawniczych zarządzania procesem wydawniczym, wprowadzania nowych technologii na rynek wydawniczy i tworzenia umów autorskich. Prowadzi wykłady i konwersatorium w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego z przedmiotu „Wstęp do współczesnego edytorstwa” na specjalizacji edytorskiej. Wykładowca na kursach PTWK.

Szkolenie (16 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:


12 – 13 maja 2018

Zajęcia: sobota w godz. 10:00 – 17:00  i  niedziela w godz. 09:00 – 16:00

 • Koszt kursu: 830,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).
  Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – 780,00 złotych brutto od osoby.
  Dla członków PTWK mających opłaconych składki członkowskie – 10 % zniżki.

  Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
  zaświadczenie ukończenia kursu.

 • Zajęcia w Zespole Szkół Poligraficznych w Warszawie,
  ul. Stawki 14 (róg ul. Jana Pawła II).


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do  7 maja 2018  na załączonych formularzach


Formularz do pobrania:
KRPr. – Formularz zgłoszenia


UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.


Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    606  75  75  29
facebook znak