Kurs kultury język polskiego

27 – 28 października 2018

(14 godzin lekcyjnych)


Studium PTWK zaprasza na kolejny kurs kultury języka polskiego.

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów merytorycznych książek i stron internetowych,
korektorów, tłumaczy, pracowników wydawnictw i czasopism, nauczycieli oraz wszystkich
osób pragnących posługiwać się poprawną polszczyzną.
Zajęcia składać się będą z wykładu i ćwiczeń z konkretnymi tekstami oraz sprawdzianu
umiejętności dostrzegania i poprawiania błędów językowych.


W programie m.in.:

1. Przegląd najważniejszych zagadnień normatywnych:
   a) typy błędów językowych;
   b) dwupoziomowość normy;
   c) zmienność oceny normatywnej.
2. Tendencje w polskiej fleksji i najczęstsze wątpliwości fleksyjne Polaków
   a) najczęstsze wątpliwości w odmianie rzeczowników pospolitych i koniugacji
       czasowników (np. nie ma logo czy loga; przekonujący, przekonywający
       czy przekonywujący itd.);
   b) trudności w odmianie imion i nazwisk (np. nie ma Iwo, Iwa czy Iwona,
       wzory odmiany nazwisk typu Srebro, Ziobro, Kolbe);
   c) zastosowanie apostrofu w wyrazach zapożyczonych (np. z Googlem czy Google’em,
       o Youtub’ie czy Youtubie).
3. Polska ortografia w świetle zaleceń i uchwał ortograficznych Rady Języka Polskiego:
   a) współczesne kłopoty z zapisem nazw autostrad, grup państw (np. A1 czy A 1; G33,
       G-33 czy G 33; E15, E-15 czy E 15) ;
   b) przegląd zapisu kłopotliwych rzeczowników (np. wszechświat czy Wszechświat,
       e-mail czy mejl, wirus Ebola czy ebola, agro show czy agroshow, anty-in-vitro,
       anty-in vitro
czy anty in vitro).
4. Interpunkcja w teorii i praktyce (wydawniczej):
   a) wygląd strony tytułowej (zapis i rozplanowanie tytułu a znaki interpunkcyjne);
   b) zapis inicjałów (zalecenia poprawnościowe a tradycja);
   c) składniowy charakter polskiej interpunkcji.
5. Wybrane zagadnienia poprawności składniowej:
   a) wymagania składniowe liczebników;
   b) zasady poprawnego użycia imiesłowowych równoważników zdań;
   c) szyk a znaczenie wypowiedzi;
   d)zdania z podmiotem szeregowym.
6. Łączliwość leksykalna a metafory w tekstach użytkowych:
   a) łączliwość normatywna i systemowa;
   b) zasady poprawnego użycia metafor w tekście użytkowym;
   c) synonimia a ograniczenia łączliwości wyrazów (np. czarny, kary, kirowy,
       smolisty, kruczy
)
7. Odpowiedzi na pytania uczestników kursu i sprawdzenie umiejętności
    słuchaczy.

Szczegółowy program kursu uczestnicy szkolenia otrzymują na pierwszych zajęciach.

Zajęcia prowadzi dr hab. Iwona Burkacka, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego
Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowczyni jest członkiem Zakładu Stylistyki Teoretycznej,
Leksykologii i Kultury Języka Polskiego oraz Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady
Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk a także kierownikiem studiów
podyplomowych Polszczyzna w administracji i biznesie (UW). Popularyzatorka wiedzy z zakresu
kultury języka polskiego, stylistyki i słowotwórstwa. Specjalizuje się w językoznawstwie
polonistycznym. Współautorka wielu publikacji z zakresu słowotwórstwa i zagadnień
normatywnych współczesnej polszczyzny. Od lat współpracuje z PTWK i prowadzi kursy,
i szkolenia dotyczące szeroko rozumianej kultury języka polskiego i poprawności językowej.
Opracowała i poprowadziła też zajęcia dla instytucji i wydawnictw: CH BECK, LexisNexis,
WSiP, STENTOR, GET IT, Kancelaria Sejmu, KIO, ARR, GIF, WIW, RAABE, Biblioteka Analiz.

Kurs (14 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:

27 – 28 października 2018

Zajęcia: sobota, godz. 10:00 - 16:00
               niedziela, godz. 10.:00 - 16:00
            (z przerwami na kawę, herbatę i obiad)

            Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Miejsce: Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie,
             al. Jana Pawła II 36C
                (na tyłach d. Kina „Femina”, obecnie Biedronka).


Koszt kursu: 800,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).


             - Przy zgłoszeniu minimum
               3 osób z danej firmy – 750,00 złotych brutto od osoby.

             - Dla członków PTWK mających opłacone składki
               członkowskie (10 % zniżki) – 720 zł. od osoby.

               Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
              
zaświadczenie ukończenia kursu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do
22 października 2018
na załączonych formularzach


Formularz do pobrania:
KJP 4 – Formularz zgłoszenia


UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,

ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.


Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     606 75 75 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowy program kursu uczestnicy szkolenia otrzymują na pierwszych zajęciach.

facebook znak