Kurs kultury język polskiego

09 – 10 lutego 2019

(14 godzin lekcyjnych)Studium PTWK zaprasza na kolejny kurs kultury języka polskiego.

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów merytorycznych książek
i stron internetowych, korektorów, tłumaczy, pracowników wydawnictw
i czasopism, nauczycieli oraz wszystkich osób pragnących posługiwać
się poprawną polszczyzną.

W programie m.in.:

1.
Przegląd najważniejszych zagadnień normatywnych:
    a) typy błędów językowych;
    b) dwupoziomowość normy;
    c) zmienność oceny normatywnej.
2. Tendencje w polskiej fleksji i najczęstsze wątpliwości fleksyjne Polaków
    a) najczęstsze wątpliwości w odmianie rzeczowników pospolitych i koniugacji
        czasowników (np. nie ma logo czy loga; przekonujący, przekonywający
        czy przekonywujący itd.);
    b) trudności w odmianie imion i nazwisk (np. nie ma Iwo, Iwa czy Iwona,
        wzory odmiany nazwisk typu Srebro, Ziobro, Kolbe);
    c) zastosowanie apostrofu w wyrazach zapożyczonych (np. z Googlem czy Google’em,
        o Youtub’ie czy Youtubie).
3. Polska ortografia w świetle zaleceń i uchwał ortograficznych Rady Języka Polskiego:
    a) współczesne kłopoty z zapisem nazw autostrad, grup państw (np. A1 czy A 1; G33,
        G-33 czy G 33; E15, E-15 czy E 15) ;
    b) przegląd zapisu kłopotliwych rzeczowników (np. wszechświat czy Wszechświat,
        e-mail czy mejl, wirus Ebola czy ebola, agro show czy agroshow, anty-in-vitro,
        anty-in vitro
czy anty in vitro).
4. Interpunkcja w teorii i praktyce (wydawniczej):
    a) wygląd strony tytułowej (zapis i rozplanowanie tytułu a znaki interpunkcyjne);
    b) zapis inicjałów (zalecenia poprawnościowe a tradycja);
    c) składniowy charakter polskiej interpunkcji.
5. Wybrane zagadnienia poprawności składniowej:
    a) wymagania składniowe liczebników;
    b) zasady poprawnego użycia imiesłowowych równoważników zdań;
    c) szyk a znaczenie wypowiedzi;
    d)zdania z podmiotem szeregowym.
6. Łączliwość leksykalna a metafory w tekstach użytkowych:
    a) łączliwość normatywna i systemowa;
    b) zasady poprawnego użycia metafor w tekście użytkowym;
    c) synonimia a ograniczenia łączliwości wyrazów (np. czarny, kary, kirowy,
        smolisty, kruczy
)
7. Odpowiedzi na pytania uczestników kursu i sprawdzenie umiejętności
    słuchaczy


Zajęcia składać się będą z wykładu i ćwiczeń z konkretnymi tekstami
oraz sprawdzianu umiejętności dostrzegania i poprawiania błędów językowych.

Wykładowca dr hab. Iwona Burkacka, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego
Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowczyni jest członkiem Zakładu Stylistyki
Teoretycznej, Leksykologii i Kultury Języka Polskiego oraz Zespołu
Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej
Akademii Nauk a także kierownikiem studiów podyplomowych Polszczyzna
w administracji i biznesie (UW). Popularyzatorka wiedzy z zakresu kultury języka
polskiego, stylistyki i słowotwórstwa. Specjalizuje się w językoznawstwie
polonistycznym. Współautorka wielu publikacji z zakresu słowotwórstwa i zagadnień
normatywnych współczesnej polszczyzny. Od lat współpracuje z PTWK i prowadzi
kursy, i szkolenia dotyczące szeroko rozumianej kultury języka polskiego i poprawności
językowej. Opracowała i poprowadziła też zajęcia dla instytucji i wydawnictw: CH BECK,
LexisNexis, WSiP, STENTOR, GET IT, Kancelaria Sejmu, KIO, ARR, GIF, WIW, RAABE,
Biblioteka Analiz.

Kurs (14 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:

09 – 10 lutego 2018

Zajęcia: sobota, godz. 10:00 – 16:00,
            
niedziela, godz. 09:00 – 15:00
             (z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

            
Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach
             max. 20 osobowych.

Miejsce: Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie,
             al. Jana Pawła II 36C
                (na tyłach d. Kina „Femina”, obecnie Biedronka).

Koszt kursu: 800,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).

             
- Przy zgłoszeniu minimum
             3 osób z danej firmy – 750,00 złotych brutto od osoby.

           - Dla członków PTWK mających opłacone składki
             członkowskie (10 % zniżki) – 720 zł. od osoby.

           Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
          
zaświadczenie ukończenia kursu.


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do
4 lutego 2019
na załączonych formularzach


Formularz do pobrania:
KJP – Formularz zgłoszenia


UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,

ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.


Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     606 75 75 29

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook znak