STATUT

Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

uchwalony dnia 9 lutego 2013 roku

przez XVII Walny Zjazd Delegatów PTWK

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek (PTWK), zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem twórczo-zawodowym zrzeszającym wydawców oraz osoby związane z działalnością wydawniczą, zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną.

§ 2

 1. Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Siedzibą władz Towarzystwa jest m. st. Warszawa.

§ 3

 1. Towarzystwo może powoływać Oddziały i Koła na zasadach określonych w dalszych postanowieniach statutu.
 2. Oddziały i koła są jednostkami regulaminowymi działającymi na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Główny.

§ 4

Towarzystwo może używać pieczęci i odznak według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Główny PTWK.

Rozdział II

   Cele i środki działania

   § 5

Celem Towarzystwa jest:

 1. działanie dla dobra polskiej książki oraz jej twórców w kraju i za granicą,
 2. reprezentowanie środowiska wydawców w kraju i za granicą,
 3. promocja książki polskiej w kraju i za granicą,
 4. integracja środowiska ludzi książki,
 5. przygotowywanie do wykonywania zawodu wydawcy i doskonalenie sztuki edytorskiej,
 6. ochrona zawodu wydawcy, podnoszenie wiedzy i dbanie o wysokie standardy etyki zawodowej środowiska wydawniczego,
 7. dbanie o korzystne dla książki i czytelnictwa prawodawstwo,
 8. rozwój i upowszechnianie wiedzy o edytorstwie,
 9. działanie dla dobra polskiej kultury poprzez wszechstronne kultywowanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz uczestnictwo w kulturze światowej.

§ 6

 1. Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
 1. organizowanie konferencji, konkursów, wystaw, targów, widowisk artystycznych, audycji radiowych i telewizyjnych, aktywnych stron internetowych promujących polską książkę – w kraju i za granicą,
 2. wydawanie publikacji książkowych i prasowych,
 3. działalność komisji problemowych,
 4. przedstawianie odpowiednim władzom i organom postulatów i opinii w sprawach będących przedmiotem działalności Towarzystwa,
 5. działania na rzecz upowszechniania książki i czytelnictwa,
 6. działanie na rzecz korzystnego dla książki i czytelnictwa prawodawstwa oraz opiniowanie aktów prawnych w tym wpływających na działalność wydawniczą,
 7. współpracę ze stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi, kulturalnymi, organizacjami podmiotów gospodarczych oraz organami administracji państwowej i samorządowej, w których polu zainteresowań jest książka i sprawy wydawnicze oraz ze wszystkimi instytucjami uczestniczącymi w procesie produkcji i upowszechniania książki,
 8. wspieranie i inicjowanie studiów i prac badawczych nad rozwojem zagadnień wydawniczych w Polsce,
 9. współpracę z wydawcami, organizacjami wydawniczymi i kulturalnymi za granicą, szczególnie w ramach Unii Europejskiej oraz organizowanie i popieranie wymiany międzynarodowej w zakresie zawodowym i kulturalnym.
 1. Towarzystwo, działalność określoną w pkt: 1, 2, 5 i 9 może prowadzić jako odpłatną działalność pożytku publicznego.

Rozdział III

Działalność gospodarcza

§7

Działalność gospodarcza Towarzystwa, służąca finansowaniu realizacji celów statutowych, to:

 1. edukacja, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania,
 2. prowadzenie placówek kształcenia praktycznego, ustawicznego i doskonalenia zawodowego,
 3. kursy komputerowe,
 4. szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 5. kursy szybkiego czytania,
 6. pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym.

                                                                                                        

Rozdział IV

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

§ 9

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać pełnoletnia osoba o odpowiednich kwalifikacjach etyczno-zawodowych, która jest lub była związana z szeroko pojętą działalnością wydawniczą i może wykazać się własnym dorobkiem, w tym także osoby profesjonalnie zajmujące się książką i edytorstwem jako przedmiotem badań naukowych lub publicystyki.

O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Główny na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej.

§ 10

Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna i fizyczna, która zadeklaruje gotowość płacenia rocznej składki i będzie przyjęta przez Zarząd Główny.

§ 11

 1. Na wniosek Zarządu Głównego Walny Zjazd może nadać członkostwo honorowe osobom wybitnie zasłużonym dla ruchu wydawniczego i kultury oraz tytuł Honorowego Prezesa.
 2. Członkiem honorowym może zostać także członek zwyczajny Towarzystwa. Uzyskanie tytułu członka honorowego nie pozbawia uprawnień członka zwyczajnego.
 3. Godność członka honorowego można nadać osobie nie będącej członkiem zwyczajnym Towarzystwa. W takim przypadku członek honorowy korzysta ze wszystkich uprawnień z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 5. Członkiem honorowym może zostać obywatel państwa obcego.
 6. Uchwałą Walnego Zjazdu Towarzystwa można pozbawić godności członka honorowego szczególnie w przypadku działania wbrew celom Towarzystwa lub utratę praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

§ 12

Członek Towarzystwa jest obowiązany:

 1. uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa,
 2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 3. dbać o dobre imię Towarzystwa, 4.działać społecznie na rzecz Towarzystwa,

5.regularnie opłacać składkę członkowską.

§ 13

Członkowi zwyczajnemu Towarzystwa przysługuje:

 1. czynne i bierne prawo wyboru do władz Towarzystwa,
 2. prawo inicjatywy i uczestnictwa w życiu i działalności Towarzystwa oraz prawo do korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa na zasadach ustalonych przez Zarząd Główny,
 3. prawo do zwracania się w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu do wszystkich władz Towarzystwa,
 4. prawo do noszenia Honorowej Odznaki PTWK nadanej przez Zarząd Główny Towarzystwa.

§ 14

Członek wspierający uczestniczy w realizacji celów Towarzystwa oraz korzysta ze środków, jakimi dysponuje Towarzystwo, a w szczególności z:

 1. pomocy w organizowaniu szkolenia,
 2. otrzymywania materiałów szkoleniowych na warunkach preferencyjnych,
 3. bezpłatnych doraźnych porad i informacji,
 4. udziału w akcjach Towarzystwa na warunkach preferencyjnych.

§ 15

Członkostwo w Towarzystwie ustaje w razie:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 2. skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny z powodu nie opłacania składki członkowskiej przez okres przekraczający 12 miesięcy,
 3. wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, 4.pozbawienia praw publicznych,

5. śmierci członka.

         

Rozdział V

Władze naczelne Towarzystwa

§ 16

 1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
  1. Walny Zjazd Członków lub Delegatów, zwany dalej Walnym Zjazdem
  2. Zarząd Główny,
  3. Główna Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński
 1. Kadencja Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata, a tej samej funkcji w nich nie można pełnić dłużej niż przez 3 kolejne kadencje.

 

 

                      A. Walny Zjazd

§ 17

 1. Walny Zjazd jest najwyższą władzą Towarzystwa,
 2. Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:

 1. uchwalanie programu działalności Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu,
 2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 5. Wybór w głosowaniu tajnym Prezesa z członków Zarządu Głównego,
 6. nadawanie godności członka honorowego,
 7. uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa,
 8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa.

§19

Uchwały Walnego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych, jeżeli statut nie przewiduje innych zasad, w głosowaniu jawnym.


§ 20

Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Główny raz na 4 lata.

2.Zarząd Główny, na co najmniej 14 dni przed Walnym Zjazdem przekazuje uprawnionym projekt porządku obrad.

§ 21

Do uczestnictwa w Walnym Zjeździe upoważnieni są:

 1. członkowie zwyczajni lub delegaci,
 2. członkowie wspierający i honorowi,
 3. członkowie władz Towarzystwa,
 4. osoby odznaczone Honorową Odznaką PTWK oraz zaproszeni goście.

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje tylko członkom zwyczajnym lub delegatom

§ 22

 1. Zwołanie Walnego Zjazdu Delegatów następuje w momencie, gdy liczba członków zwyczajnych Towarzystwa przekroczy 30 osób.
 2. Delegaci wybierani są w Kołach lub Oddziałach proporcjonalnie do liczby członków.
 3. Delegaci wybierani są przed każdym Walnym Zjazdem Delegatów.
 4. Zasady wyboru delegatów określa Zarząd Główny.

§ 23

 1. Nadzwyczajny Walny Zjazd może być zwołany przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy bądź na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa.
 2. Nadzwyczajny Walny Zjazd powinien się odbyć najpóźniej po upływie 2 miesięcy od daty zgłoszenia żądania lub podjęcia uchwały.
 3. Delegatów na Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów wybiera się według zasad ustalonych na ostatnim zwyczajny Walnym Zjeździe.

                      B. Zarząd Główny

§ 24

 1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Towarzystwa kierującą jego działalnością w okresie między Walnymi Zjazdami.
 2. Działanie Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

                                                                      

§ 25

Zarząd Główny składa się z 7 członków.

 1. Zarząd Główny wybiera spośród siebie: dwóch wiceprezesów, sekretarza generalnego, skarbnika.
 2. W razie rezygnacji lub wygaśnięcia członkostwa któregoś z 7 wybranych członków Zarządu Głównego w trakcie trwania kadencji, skład osobowy Zarządu Głównego uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. W tym trybie można dokooptować nie więcej niż 3 członków.

Dokooptowani członkowie Zarządu Głównego pełnią swoją funkcję do końca kadencji władz.

 1. W razie rezygnacji lub wygaśnięcia członkostwa Prezesa pozostali członkowie Zarządu Głównego wybiorą ze swego grona, w głosowaniu tajnym, osobę która będzie pełniła do końca kadencji obowiązki Prezesa.
 2. W pracach Zarządu Głównego biorą udział z urzędu prezesi Oddziałów z głosem doradczym.

§ 26

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się co najmniej raz na 2 miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes; może być także zwołane na żądanie 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu Głównego lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
 3. Raz w roku Zarząd Główny zobowiązany jest zwołać zebranie w składzie rozszerzonym o prezesów Oddziałów, przewodniczących komisji problemowych oraz kół.

§ 27

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zjazdu,
 2. ustalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa, zarządzanie majątkiem,
 3. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych,
 4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności rzeczowej i finansowej Towarzystwa,
 5. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów i Kół, uchwalanie ich regulaminów oraz nadzorowanie ich działalności,
 6. rozpatrywanie uchwał zebrań członków Oddziałów i współdziałanie w ich realizacji,
 7. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych i innych organów doradczych oraz uchwalanie ich regulaminów,
 8. przyjmowanie na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej członków zwyczajnych,
 9. przyjmowanie członków wspierających,
 10. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 11. przyznawanie Honorowej Odznaki PTWK oraz Medalu Pamiątkowego PTWK osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa i kultury polskiej, 12.reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.

§ 28

Do ważności uchwał Zarządu Głównego wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu Głównego.

2.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów a w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 29

 1. Zarząd Główny powołuje 3-osobową Komisję Kwalifikacyjną.
 2. Komisja Kwalifikacyjna jest organem powołanym do opiniowania zgłoszeń o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa.

                      C. Główna Komisja Rewizyjna

§ 30

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej także pod względem celowości i gospodarności.
 2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
 3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej biorą udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

§ 31

Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin przyjęty przez Komisję.

§ 32

 1. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków wybranych przez Walny Zjazd.
 2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i jego zastępcę.
 3. W razie rezygnacji lub wygaśnięcia członkostwa któregoś z 3 wybranych członków Głównej Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, skład osobowy Głównej Komisji Rewizyjnej uzupełniany jest spośródniewybranych kandydatów, według kolejności uzyskanychgłosów. W tym trybie można dokooptować nie więcej niż 1 członka.

Dokooptowany członek Głównej Komisji Rewizyjnej pełni swą funkcję do końca kadencji władz.


§ 33

 1. Do ważności uchwał Głównej Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Głównej Komisji Rewizyjnej.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów a w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

                     

                      D. Sąd Koleżeński

§ 34

 1. Sąd Koleżeński jest władzą powołaną do rozpatrywania spraw członków Towarzystwa.
 2. Rozpoznaniu Sądu Koleżeńskiego podlegają:
 3. wykroczenia członków Towarzystwa przeciwko statutowi, etyce zawodowej wydawcy lub lojalności w stosunku do Towarzystwa,
 4. spory między członkami Towarzystwa poddane zgodnie przez strony pod rozstrzygnięcie Sądu Koleżeńskiego.

§ 35

 1. Sąd Koleżeński składa się z 4 członków wybranych przez Walny Zjazd. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
 2. W razie rezygnacji lub wygaśnięcia członkostwa któregoś z 4 wybranych członków Sądu Koleżeńskiego w trakcie trwania kadencji, skład osobowy Sądu Koleżeńskiego uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. W tym trybie można dokooptować nie więcej niż 2 członków.

Dokooptowani członkowie Sądu Koleżeńskiego pełnią swoją funkcję do końca kadencji władz.

§ 36

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

 1. upomnienie,
 2. nagany,
 3. zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 3 miesięcy do 2 lat, 4.wykluczenie z Towarzystwa.

§ 37

 1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej 3-osobowym.
 2. Odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego rozpatruje Komisja Odwoławcza składająca się z przedstawicieli stron i przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.
 3. Orzeczenia Komisji Odwoławczej są ostateczne.
 4. Sąd Koleżeński składa sprawozdania Walnemu Zjazdowi.

§ 38

Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów a w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

                     

§ 39

Szczegółowy tryb postępowania w Sądzie Koleżeńskim określa regulamin przyjęty przez Sąd Koleżeński.

Rozdział VI

Oddziały

§ 40

 1. Oddziały Towarzystwa mogą powstawać tam gdzie działa co najmniej 6 członków Towarzystwa.
 2. Terenem działania Oddziału może być kilka miejscowości tego samego regionu.
 3. Oddział zostaje powołany uchwałą Zarządu Głównego.
 4. Pracami Oddziału kieruje prezes Oddziału, wybierany przez członków Oddziału.
 5. Oddziały realizują cele i zadania Towarzystwa na swoim terenie.

Rozdział VII

Koła

                                                                     

§ 41

 1. Koła mogą tworzyć członkowie Towarzystwa w liczbie co najmniej 3. Na terenie działania Oddziałów Koła współpracują z Oddziałami, poza nimi – z Zarządem Głównym.
 2. Koło zostaje powołane uchwałą Zarządu Głównego.
 3. Pracami Koła kieruje jego przewodniczący wybierany przez członków Koła.

Rozdział VIII

Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 42

 1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Towarzystwa składają się:
 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. dotacje,
 3. subwencje, darowizny i zapisy,
 4. dochody ze statutowej działalności Towarzystwa, 5.dochody z działalności gospodarczej.

      

§ 43

Zasady gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd Główny na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

§ 44

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń we wszelkich sprawach majątkowych Towarzystwa wymagane jest współdziałanie i podpis dwu z trzech upoważnionych przez Zarząd Główny jego członków.

Rozdział IX

Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 45

 1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zjazdu podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

 2. Zjazd w uchwale o rozwiązaniu Towarzystwa powoła jednocześnie komisję likwidacyjną i określi sposób likwidacji jego majątku oraz cel, na jaki ma być przeznaczony.

                            

                          

facebook znak