preloader

REGULAMIN KONKURSU

na Najładniejszą okładkę książki Stanisława Lema

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Konkurs na Najładniejszą okładkę książki Stanisława Lema”. Przedmiotem Konkursu są:

  • wybór przez uczestnika konkursu najładniejszej okładki książki Stanisława Lema i jego najciekawsze uzasadnienie
  • wyłonienie najładniejszej okładki książki Stanisława Lema na podstawie ilości głosów oddanych przez użytkowników

§2

Organizatorami konkursu są Polskie Towarzystwo Wydawców Książek (00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30lok. 156, NIP: 526-025-18-65) oraz Lubimyczytać.pl sp. z o.o. (60-521 Poznań, ul. Słowackiego 45, NIP: 972-122-44-50). Partnerem konkursu jest Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. §3 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony na stronie portalu Lubimyczytać.pl (lubimyczytac.pl/konkurs/okladka-lema). Konkurs trwa od 18.11.2021 do 08.12.2021 do godziny 23:59.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§1

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub są osobami posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, których przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny) wyraził zgodę na udział w Konkursie.

§2

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorami Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§3

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu są Organizatorzy. Dane osobowe przekazane Organizatorom przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

§4

Dane osobowe laureata będą przechowywane przez Organizatorów Konkursu do momentu podania przez laureata informacji, że otrzymał nagrodę. Po otrzymaniu takiej informacji, zostaną one niezwłocznie usunięte.

§5

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatorów do momentu zakończenia wszelkich działań związanych z rozstrzygnięciem Konkursu i przeprowadzenia wysyłki nagród.

§6

Uczestnik konkursu ma prawo do dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych. Niemniej każda zmiana podanych danych może opóźnić, uniemożliwić przesłanie nagrody (szczególnie w przypadku żądania ich usunięcia przed zrealizowaniem wysyłki), a także wygenerować dodatkowe koszty wysyłki, które ponieść będzie musiał Laureat odpowiedzialny za zmianę danych do wysyłki nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§1

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Organizatorzy Konkursu.

§2

Jury złożone z przedstawicieli jednego z Organizatorów, a dokładnie Polskiego Towarzystwa Wydawców, wyłoni 30 osób, będących autorami najciekawszych uzasadnień wyboru najładniejszej okładki książki Stanisława Lema. Uzasadnienia oceniane będą według następujących kryteriów:

  • Związek z walorami graficznymi wybranej okładki
  • Poprawność językowa wypowiedzi
  • Kultura wypowiedzi

Każda z osób otrzyma torbę płócienną z nadrukiem oraz książkę/niespodziankę autorstwa Stanisława Lema.

§3

Aby przystąpić do Konkursu, należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

§4

Zgłoszenie do Konkursu nie może zawierać obraźliwych zwrotów, przekleństw ani w inny sposób naruszać przepisów polskiego prawa.

§5

Zadaniem postawionym przed uczestnikami Konkursu na najładniejszą okładkę książki Stanisława Lema jest: zagłosowanie na tylko jedną z 30 okładek zaprezentowanych na podstronie lubimyczytac.pl/konkurs/okladka-lema oraz napisanie uzasadnienia swojego wyboru w komentarzu nie dłuższym niż 600 znaków wraz ze spacjami.

§6

Wysyłając swoje uzasadnienie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że jest ono jego dziełem oraz że przysługują mu do niej autorskie prawa majątkowe i osobiste, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs oraz, że jego praca konkursowa nie narusza innych przepisów polskiego prawa.

§7

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15 grudnia 2021 r. i tego też dnia Organizatorzy skontaktują się z laureatami.

§8

Uczestnik wskazany przez jury jako zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o podanie danych osobowych i adresu dostarczenia przesyłki z nagrodą.

IV. NAGRODY

§1

W konkursie przewidziano 30 nagród będących pakietami składającymi się na torbę płócienną z nadrukiem oraz książkę/niespodziankę autorstwa Stanisława Lema.

§2

Organizatorzy Konkursu mają prawo w trakcie jego trwania do zmiany oferowanej nagrody na nagrodę o zbliżonych cechach i wartości.

§3

Za wysyłkę nagród rzeczowych odpowiada Polskie Towarzystwo Wydawców Książek (00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30 lok. 156).

§4

Wartość wygranych w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku od osób fizycznych z 26.07.1991 z późn. zm.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich zgłoszonych do Konkursu zgłoszeń i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w ust.1.

§2

W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatorów mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

§3

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§4

Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

§5

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content