preloader

 

KURS  CZASOPISMO  NAUKOWE ON-LINE.
Od pomysłu do publikacji

KCNO 17 – 18 października (weekendowy)

(16 godzin lekcyjnych – 12 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na nowy Kurs CZASOPISMO NAUKOWE. Od pomysłu do publikacji w trybie ON-LINE.

Czasopisma odgrywają ważną rolę w wymianie myśli naukowej i prezentowaniu wyników najnowszych badań.
O ich renomie decyduje przede wszystkim jakość merytoryczna artkułów, ale muszą też sprostać wymaganiom
stawianym przez Ustawę 2.0 MNiSW i bazy bibliometryczne. Duże znaczenie ma również promocja w środowisku
naukowym. Osoby opracowujące koncepcję nowego czasopisma naukowego muszą wziąć pod uwagę wymienione
elementy, a także specyfikę jego wydawania. Z kolei redakcje i wydawcy istniejących już periodyków dowiedzą się jakie
zmiany należy wprowadzić, by zdobyły silną pozycję wśród badaczy i znalazły się na liście czasopism punktowanych.

Dostępne opracowania dotyczące wydawania czasopism naukowych opisują przede wszystkim warunki i wymagania
stawiane czasopismom. Nie odpowiadają na pytania jak w praktyce je wprowadzić, jak radzić sobie ze sprzecznościami
między wytycznymi MNiSW i baz indeksacyjnych, jak zorganizować współpracę między redakcjami czasopism a wydawcami,
która może być źródłem licznych konfliktów.

Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy o wydawaniu czasopisma naukowego, przedstawienie sposobów rozwiązywania problemów,
które pojawiają się podczas planowania i realizacji.


Kurs skierowany jest do redaktorów naczelnych czasopism naukowych, sekretarzy i członków redakcji, redaktorów prowadzących,
wydawców oraz osób, które zmierzają założyć nowe czasopismo naukowe.


Uczestnicy kursu poznają, czym powinni kierować się tworząc nowe czasopismo naukowe i jakie zalecenia muszą uwzględnić.
Od wyboru dyscypliny / dyscyplin, tematyki i jej zakresu, rozpoznania konkurencji po częstotliwość ukazywania się, sposób
finansowania, dystrybucję. Prześledzą jakich formalności należy dopełnić, by zarejestrować czasopismo, nadać numery ISSN, e-ISSN,
DOI, ORCID. Zapoznają się z podstawami prawa autorskiego, rodzajami licencji Creative Commons, wyjaśnieniem pojęcia „domena
publiczna” oraz z czynnikami wpływającymi na wybór rodzaju licencji.

Pierwszy dzień – 17.10.2020 (sobota)

1. Czasopismo naukowe – definicja wg Ustawy 2.0.
2. Specyfika wydawania czasopisma.
3. Koncepcja czasopisma naukowego:

    a) Wybór dyscypliny, dyscyplin naukowych;
    b) Zakres tematyczny;
    c) Tytuł czasopisma.
4. Sposób finansowania czasopisma:
    a) Dotacja;
    b) Subskrypcja płatna.
5. Dystrybucja czasopisma:
    a) Prenumerata;
    b) Otwarty dostęp (open access);
    c) Czasopisma hybrydowe.
6. Rejestracja czasopisma.
7. Identyfikatory w czasopiśmie:

    a) ISSN, e-ISSN;
    b) DOI i ORCID.
8. Prawo autorskie:
    a) Umowy licencyjne dotyczące tekstów, ilustracji, dozwolony użytek;
    b) Open access – rodzaje licencji dotyczących wolnego dostępu;
    c) Domena publiczna.
9. Organizacja czasopisma:
    a) Rada Naukowa;
    b) Redakcja;
    c) Recenzenci;
    d) Wydawca.
10. Nowoczesne czasopismo:
    a) Layout;
    b) Struktura artykułu;
    c) Abstrakt;
    d) Słowa kluczowe;
    e) Bibliografia czy References.

Drugi dzień – 18.10.2020 (niedziela)

1. Bazy referencyjne Scopus i Web of Science:
    a) O bazie Scopus;
    b) O bazie Web of Science.
2. Minimalne kryteria, które musi spełnić czasopismo aplikujące
    do baz Scopus i Web of Science.
3. Przygotowanie czasopisma do zgłoszenia do baz Scopus i Web of Science:

    a) Dyscyplina naukowa czasopisma;
    b) Tytuł a tematyka czasopisma;
    c) Dostępność tekstów;
    d) Wymagania wobec recenzentów;
    e) Wymagania wobec Rady Naukowej czasopisma;
    f) Wymagania wobec Redakcji czasopisma;
    g) Artykuł naukowy – wygląd artykułu, forma artykułu;
    h) Abstrakt, słowa kluczowe, Bibliografia.
4. Przygotowanie strony internetowej czasopisma do zgłoszenia do baz
    bibliometrycznych Scopus i Web of Science:

    a) Adres strony internetowej czasopisma;
    b) Język w jakim publikowane są treści na stronie internetowej;
    c) Hierarchia informacji na stronie internetowej czasopisma;
    d) Konieczne elementy na stronie internetowej i ich widoczność;
    e) Strona artykułu;
    f) Format plików z artykułami;
    g) Inne dokumenty załączone do strony internetowej czasopisma.
5. Sposób aplikowania: Scopus i Web of Science.
6. Proces wydawniczy – role Redaktora Naczelnego, Redaktora naukowego,
    Sekretarza Redakcji, Wydawnictwa:

    a) Pozyskiwanie materiałów;
    b) Etapy procesu wydawniczego;
    c) Dystrybucja czasopisma.
7. Promocja czasopisma naukowego.

Zajęcia prowadzi red. Dorota Dziedzic – od 22 lat związana zawodowo z oficynami naukowymi. W Wydawnictwie Naukowym PWN prowadziła redakcję czasopism, w ramach której ukazywały się czasopisma naukowe oraz popularnonaukowe (m.in. „Charaktery”, „Mówią Wieki”) oraz redakcję projektów specjalnych, która wydawała książki naukowe zlecane i finansowane przez podmioty zewnętrzne. Realizowała też duże projekty koedycyjne z wydawnictwami zagranicznymi (Oxford Press, Elsevier, Penguin). Była redaktorem prowadzącym serii oxfordzkich słowników tematycznych. Kierowała Wydawnictwem Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Tworzyła jego plan wydawniczy i budżet, pozyskiwała autorów, współpracowała z wydawcami zagranicznymi. Koordynowała prace nad tytułami od momentu zawarcia umów licencyjnych do dystrybucji. Stworzyła i prowadziła księgarnię internetową Instytutu. Od 6 lat pracuje w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Jest redaktorem prowadzącym czasopisma naukowe. Obecnie prowadzi 15 periodyków – o różnej częstotliwości ukazywania się, w wersji papierowej i elektronicznej, także we współpracy z innymi uczelniami (Uniwersytet Europejski Viadrina). Zarządza całym procesem wydawniczym. Stworzyła i prowadzi strony internetowe wydawanych czasopism. Inicjuje zmiany, które uwzględniają wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz baz bibliometrycznych (m.in. Scopus i Web of Science). Współpracuje przy ich wdrażaniu. Dbając o wysoki poziom edytorski wydawanych czasopism wykorzystuje w pracy najnowsze technologie. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania procesem wydawniczym, przygotowywania czasopism i ich stron internetowych do umieszczania w bazach indeksacyjnych wskazanych przez MNiSW. Bierze udział w dyskusjach o wyzwaniach wobec których stają dzisiaj nauka, wydawnictwa i czasopisma naukowe, np. ostatnio w Goethe Institut.

KCNO 17 – 18 października 2020

Zajęcia: 
sobota, godz. 10:30 – 17:30
,
niedziela, godz. 09:00 – 16:00
(z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Do naszych szkoleń można uzyskać dostęp po pobraniu w przeglądarce Chrome i zainstalowaniu
darmowej aplikacji Microsoft Teams.
Każdy uczestnik szkolenia musi posiadać swoją indywidualną pocztę elektroniczną oraz program
do obsługi plików PDF np. Acrobat Reader.

Koszt kursu:
840,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).

– Przy zgłoszeniu minimum
  3 osób z danej firmy – 790,00 złotych brutto od osoby.

– Dla członków PTWK mających opłacone składki
  członkowskie (10 % zniżki) – 756,00 złotych brutto od osoby.

Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
                                  zaświadczenie ukończenia kursu.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
dopiskiem Opłata za KCNO/10/2020.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
12 października 2020
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

===============================================
Formularz KCNO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl    
===============================================

Formularz do pobrania:
KCN ON-LINE – Formularz zgłoszenia

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     606  75  75  29

Kontakt: Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     600   871   810

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content