Kurs kultury język polskiego ON-LINE

KJPO – 13 – 14 marca 2021 (weekendowy)

(12 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na kurs kultury języka polskiego w trybie ON-LINE.

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów merytorycznych książek i stron internetowych, korektorów, tłumaczy, pracowników wydawnictw i czasopism, nauczycieli oraz wszystkich osób pragnących posługiwać się poprawną polszczyzną.

W programie KJPO m.in.:

1. Przegląd najważniejszych zagadnień normatywnych:
    a) typy błędów językowych;

    b) dwupoziomowość normy;
    c) zmienność oceny normatywnej.
2. Tendencje w polskiej fleksji i najczęstsze wątpliwości fleksyjne Polaków:
    a) najczęstsze wątpliwości w odmianie rzeczowników pospolitych i koniugacji
        czasowników (np. nie ma logo czy loga; przekonujący, przekonywający
        czy przekonywujący itd.);
    b) trudności w odmianie imion i nazwisk (np. nie ma Iwo, Iwa czy Iwona,
         wzory odmiany nazwisk typu Srebro, Ziobro, Kolbe);
    c) zastosowanie apostrofu w wyrazach zapożyczonych (np. z Googlem czy Google’em, o Youtub’ie czy Youtubie).
3. Polska ortografia w świetle zaleceń i uchwał ortograficznych Rady Języka Polskiego:
    Przegląd zapisu kłopotliwych form rzeczowników (np. wszechświat czy Wszechświat, e-mail  czy mejl, anty-in-vitro, anty-in vitro czy anty in vitro).
4. Wybrane zagadnienia poprawności składniowej:
    a) wymagania składniowe liczebników;

    b) zasady poprawnego użycia imiesłowowych równoważników zdań;
    c) szyk a znaczenie wypowiedzi;
    d) zdania z podmiotem szeregowym.
6. Łączliwość leksykalna a metafory w tekstach użytkowych:
    a) łączliwość normatywna i systemowa;

    b) zasady poprawnego użycia metafor w tekście użytkowym;
    c) synonimia a ograniczenia łączliwości wyrazów

Wykładowczyni dr hab. Iwona Burkacka – adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowczyni jest członkiem Zakładu Stylistyki Teoretycznej, Leksykologii i Kultury Języka Polskiego oraz Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk a także kierownikiem studiów podyplomowych Polszczyzna w administracji i biznesie (UW). Popularyzatorka wiedzy z zakresu kultury języka polskiego, stylistyki i słowotwórstwa. Specjalizuje się w językoznawstwie polonistycznym. Współautorka wielu publikacji z zakresu słowotwórstwa i zagadnień normatywnych współczesnej polszczyzny. Od lat współpracuje z PTWK i prowadzi kursy, i szkolenia dotyczące szeroko rozumianej kultury języka polskiego i poprawności językowej. Opracowała i poprowadziła też zajęcia dla instytucji i wydawnictw: CH BECK, LexisNexis, WSiP, STENTOR, GET IT, Kancelaria Sejmu, KIO, ARR, GIF, WIW, RAABE, Biblioteka Analiz.

KJPO  13 – 14 marca 2021

Zajęcia (z przerwami): 
sobota,           godz. 09:00 – 15:10

niedziela,     godz. 09:00 – 15:10

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Do naszych szkoleń można uzyskać dostęp po zainstalowaniu aplikacji Microsoft Teams.
Każdy uczestnik szkolenia musi posiadać swoją indywidualną pocztę elektroniczną
oraz program do obsługi plików PDF np. Acrobat Reader.
Ponadto kamerkę i ewentualnie słuchawki (komputery stacjonarne).

Koszt kursu:

820,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).

Przy zgłoszeniu minimum 3 osób
   z danej firmy – 770,00 złotych brutto od osoby.

Dla członków PTWK mających opłacone składki
   członkowskie (10 % zniżki) – 738,00 złotych brutto od osoby.

Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                             
zaświadczenie ukończenia kursu.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
z dopiskiem Opłata za KJPO/3/2021.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do                           
3 marca 2021
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

===============================================
Formularz KJPO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl   
===============================================

Formularz do pobrania:
KJPO – Formularz zgłoszenia

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,

ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
kom.     606  75  75  29

Kontakt: Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76

kom.     600   871   810