KURS  CZASOPISMO  NAUKOWE. Od pomysłu do publikacji ON-LINE

KCNO 24 – 25 kwietnia 2021 (weekendowy)

(14 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na Kurs ON-LINE – CZASOPISMO NAUKOWE. Od pomysłu do publikacji.

Czasopisma odgrywają ważną rolę w wymianie myśli naukowej i prezentowaniu wyników najnowszych badań. O ich renomie decyduje przede wszystkim jakość merytoryczna artkułów, ale muszą też sprostać wymaganiom stawianym przez Ustawę 2.0 MNiSW i bazy bibliometryczne. Duże znaczenie ma również promocja w środowisku naukowym. Osoby opracowujące koncepcję nowego czasopisma naukowego muszą wziąć pod uwagę wymienione elementy, a także specyfikę jego wydawania. Z kolei redakcje i wydawcy istniejących już periodyków dowiedzą się jakie zmiany należy wprowadzić, by zdobyły silną pozycję wśród badaczy i znalazły się na liście czasopism punktowanych.

Dostępne opracowania dotyczące wydawania czasopism naukowych opisują przede wszystkim warunki i wymagania stawiane czasopismom. Nie odpowiadają na pytania jak w praktyce je wprowadzić, jak radzić sobie ze sprzecznościami między wytycznymi MNiSW i baz indeksacyjnych, jak zorganizować współpracę między redakcjami czasopism a wydawcami, która może być źródłem licznych konfliktów.

Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy o wydawaniu czasopisma naukowego, przedstawienie sposobów rozwiązywania problemów, które pojawiają się podczas planowania i realizacji.

Kurs skierowany jest do redaktorów naczelnych czasopism naukowych, sekretarzy i członków redakcji, redaktorów prowadzących, wydawców oraz osób, które zmierzają założyć nowe czasopismo naukowe.

Uczestnicy kursu poznają, czym powinni kierować się tworząc nowe czasopismo naukowe i jakie zalecenia muszą uwzględnić. Od wyboru dyscypliny / dyscyplin, tematyki i jej zakresu, rozpoznania konkurencji po częstotliwość ukazywania się, sposób finansowania, dystrybucję. Prześledzą jakich formalności należy dopełnić, by zarejestrować czasopismo, nadać numery ISSN, e-ISSN, DOI, ORCID. Zapoznają się z podstawami prawa autorskiego, rodzajami licencji Creative Commons, wyjaśnieniem pojęcia „domena publiczna” oraz z czynnikami wpływającymi na wybór rodzaju licencji.

Pierwszy dzień – 24.04.2021 (sobota)

1. Czasopismo naukowe – definicja wg Ustawy 2.0.
2. Specyfika wydawania czasopisma.
3. Koncepcja czasopisma naukowego:

   a) Wybór dyscypliny, dyscyplin naukowych;
   b) Zakres tematyczny;
   c) Tytuł czasopisma.
4. Sposób finansowania czasopisma:
   a) Dotacja;
   b) Subskrypcja płatna.
5. Dystrybucja czasopisma:
   a) Prenumerata;
   b) Otwarty dostęp (open access);
   c) Czasopisma hybrydowe.
6. Rejestracja czasopisma.
7. Identyfikatory w czasopiśmie:

   a) ISSN, e-ISSN;
   b) DOI i ORCID.
8. Prawo autorskie:
   a) Umowy licencyjne dotyczące tekstów, ilustracji, dozwolony użytek;
   b) Open access – rodzaje licencji dotyczących wolnego dostępu;
   c) Domena publiczna.
9. Organizacja czasopisma:
   a) Rada Naukowa;
   b) Redakcja;
   c) Recenzenci;
   d) Wydawca.
10. Nowoczesne czasopismo:
   a) Layout;
   b) Struktura artykułu;
   c) Abstrakt;
   d) Słowa kluczowe;
   e) Bibliografia czy References.

Drugi dzień – 25.04.2021 (niedziela)

1. Bazy referencyjne Scopus i Web of Science:
   a) O bazie Scopus;
   b) O bazie Web of Science.
2. Minimalne kryteria, które musi spełnić czasopismo aplikujące
    do baz Scopus i Web of Science.
3. Przygotowanie czasopisma do zgłoszenia do baz Scopus i Web of Science:

   a) Dyscyplina naukowa czasopisma;
   b) Tytuł a tematyka czasopisma;
   c) Dostępność tekstów;
   d) Wymagania wobec recenzentów;
   e) Wymagania wobec Rady Naukowej czasopisma;
   f) Wymagania wobec Redakcji czasopisma;
   g) Artykuł naukowy – wygląd artykułu, forma artykułu;
   h) Abstrakt, słowa kluczowe, Bibliografia.
4. Przygotowanie strony internetowej czasopisma do zgłoszenia do baz
    bibliometrycznych Scopus i Web of Science:

   a) Adres strony internetowej czasopisma;
   b) Język w jakim publikowane są treści na stronie internetowej;
   c) Hierarchia informacji na stronie internetowej czasopisma;
   d) Konieczne elementy na stronie internetowej i ich widoczność;
   e) Strona artykułu;
   f) Format plików z artykułami;
   g) Inne dokumenty załączone do strony internetowej czasopisma.
5. Sposób aplikowania: Scopus i Web of Science.
6. Proces wydawniczy – role Redaktora Naczelnego, Redaktora naukowego,
    Sekretarza Redakcji, Wydawnictwa:

   a) Pozyskiwanie materiałów;
   b) Etapy procesu wydawniczego;
   c) Dystrybucja czasopisma.
7. Promocja czasopisma naukowego.

Zajęcia prowadzi red. Dorota Dziedzic – od 22 lat związana zawodowo z oficynami naukowymi. W Wydawnictwie Naukowym PWN prowadziła redakcję czasopism, w ramach której ukazywały się czasopisma naukowe oraz popularnonaukowe (m.in. „Charaktery”, „Mówią Wieki”) oraz redakcję projektów specjalnych, która wydawała książki naukowe zlecane i finansowane przez podmioty zewnętrzne. Realizowała też duże projekty koedycyjne z wydawnictwami zagranicznymi (Oxford Press, Elsevier, Penguin). Była redaktorem prowadzącym serii oxfordzkich słowników tematycznych. Kierowała Wydawnictwem Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Tworzyła jego plan wydawniczy i budżet, pozyskiwała autorów, współpracowała z wydawcami zagranicznymi. Koordynowała prace nad tytułami od momentu zawarcia umów licencyjnych do dystrybucji. Stworzyła i prowadziła księgarnię internetową Instytutu. Od 6 lat pracuje w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest redaktorem prowadzącym czasopisma naukowe. Obecnie prowadzi 15 periodyków – o różnej częstotliwości ukazywania się, w wersji papierowej i elektronicznej, także we współpracy z innymi uczelniami (Uniwersytet Europejski Viadrina). Zarządza całym procesem wydawniczym. Stworzyła i prowadzi strony internetowe wydawanych czasopism. Inicjuje zmiany, które uwzględniają wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz baz bibliometrycznych (m.in. Scopus i Web of Science). Współpracuje przy ich wdrażaniu. Dbając o wysoki poziom edytorski wydawanych czasopism wykorzystuje w pracy najnowsze technologie. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania procesem wydawniczym, przygotowywania czasopism i ich stron internetowych do umieszczania w bazach indeksacyjnych wskazanych przez MNiSW. Bierze udział w dyskusjach o wyzwaniach wobec których stają dzisiaj nauka, wydawnictwa i czasopisma naukowe, np. ostatnio w Goethe Institut.

KCNO  24 – 25 kwietnia 2021

Zajęcia (z przerwami):  
sobota,           godz. 09:00 – 16:00

niedziela,     godz. 09:00 – 16:00

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Do naszych szkoleń można uzyskać dostęp po zainstalowaniu aplikacji Microsoft Teams.
Każdy uczestnik szkolenia musi posiadać swoją indywidualną pocztę elektroniczną
oraz program do obsługi plików PDF np. Acrobat Reader.
Ponadto kamerkę i ewentualnie słuchawki (komputery stacjonarne).

Koszt kursu:
860,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).

Przy zgłoszeniu minimum 3 osób
  z danej firmy – 810,00 złotych brutto od osoby.

Dla członków PTWK mających opłacone składki
   członkowskie (10 % zniżki) – 774,00 złotych brutto od osoby.

Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                 zaświadczenie ukończenia kursu.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
dopiskiem Opłata za KCNO/4/2021.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do                           
16 kwietnia 2021
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

================================================
Formularz KCNO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl 
================================================

Formularz do pobrania:
KCNO – Formularz zgłoszenia   

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76

kom.     600   871   810

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
kom.     606  75  75  29