KURS Czasopismo naukowe. Od pomysłu do publikacji

KCN 09 – 10 maja 2020 (weekendowy)
(16 godzin lekcyjnych)

Studium PTWK zaprasza na nowy kurs Czasopismo naukowe. Od pomysłu do publikacji.

Czasopisma odgrywają ważną rolę w wymianie myśli naukowej i prezentowaniu wyników najnowszych badań.
O ich renomie decyduje przede wszystkim jakość merytoryczna artkułów, ale muszą też sprostać wymaganiom stawianym przez Ustawę 2.0 MNiSW i bazy bibliometryczne. Duże znaczenie ma również promocja w środowisku naukowym. Osoby opracowujące koncepcję nowego czasopisma naukowego muszą wziąć pod uwagę wymienione elementy, a także specyfikę jego wydawania. Z kolei redakcje i wydawcy istniejących już periodyków dowiedzą się jakie zmiany należy wprowadzić, by zdobyły silną pozycję wśród badaczy i znalazły się na liście czasopism punktowanych.

Dostępne opracowania dotyczące wydawania czasopism naukowych opisują przede wszystkim warunki i wymagania stawiane czasopismom. Nie odpowiadają na pytania jak w praktyce je wprowadzić, jak radzić sobie ze sprzecznościami między wytycznymi MNiSW i baz indeksacyjnych, jak zorganizować współpracę między  redakcjami czasopism a wydawcami, która może być źródłem licznych konfliktów.

Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy o wydawaniu czasopisma naukowego, przedstawienie sposobów rozwiązywania problemów, które pojawiają się podczas planowania i realizacji.

Kurs skierowany jest do redaktorów naczelnych czasopism naukowych, sekretarzy i członków redakcji, redaktorów prowadzących, wydawców oraz osób, które zmierzają założyć nowe czasopismo naukowe.

Uczestnicy kursu poznają, czym powinni kierować się tworząc nowe czasopismo naukowe i jakie zalecenia muszą
uwzględnić. Od wyboru dyscypliny / dyscyplin, tematyki i jej zakresu, rozpoznania konkurencji po częstotliwość ukazywania się, sposób finansowania, dystrybucję. Prześledzą jakich formalności należy dopełnić, by zarejestrować czasopismo, nadać numery ISSN, e-ISSN, DOI, ORCID. Zapoznają się z podstawami prawa autorskiego, rodzajami licencji Creative Commons, wyjaśnieniem pojęcia „domena publiczna” oraz z czynnikami wpływającymi na wybór rodzaju licencji.

Pierwszy dzień – 09 maja 2020 (sobota)

1. Czasopismo naukowe – definicja wg Ustawy 2.0.
2. Specyfika wydawania czasopisma.
3. Koncepcja czasopisma naukowego:

a) Wybór dyscypliny, dyscyplin naukowych;
b) Zakres tematyczny;
c) Tytuł czasopisma.
4. Sposób finansowania czasopisma:
a) Dotacja;
b) Subskrypcja płatna.
5. Dystrybucja czasopisma:
a) Prenumerata;
b) Otwarty dostęp (open access);
c) Czasopisma hybrydowe.
6. Rejestracja czasopisma.
7. Identyfikatory w czasopiśmie:

a) ISSN, e-ISSN;
b) DOI i ORCID.
8. Prawo autorskie:
a) Umowy licencyjne dotyczące tekstów, ilustracji, dozwolony użytek;
b) Open access – rodzaje licencji dotyczących wolnego dostępu;
c) Domena publiczna.
9. Organizacja czasopisma:
a) Rada Naukowa;
b) Redakcja;
c) Recenzenci;
d) Wydawca.
10. Nowoczesne czasopismo:
a) Layout;
b) Struktura artykułu;
c) Abstrakt;
d) Słowa kluczowe;
e) Bibliografia czy References.

Drugi dzień – 10 maja 2020 (niedziela)

1. Bazy referencyjne Scopus i Web of Science:

a) O bazie Scopus;
b) O bazie Web of Science.
2. Minimalne kryteria, które musi spełnić czasopismo aplikujące do baz Scopus i Web of Science.
3. Przygotowanie czasopisma do zgłoszenia do baz Scopus i Web of Science:

a) Dyscyplina naukowa czasopisma;
b) Tytuł a tematyka czasopisma;
c) Dostępność tekstów;
d) Wymagania wobec recenzentów;
e) Wymagania wobec Rady Naukowej czasopisma;
f) Wymagania wobec Redakcji czasopisma;
g) Artykuł naukowy – wygląd artykułu, forma artykułu;
h) Abstrakt, słowa kluczowe, Bibliografia.
4. Przygotowanie strony internetowej czasopisma do zgłoszenia do baz bibliometrycznych Scopus i Web of Science:
a) Adres strony internetowej czasopisma;
b) Język w jakim publikowane są treści na stronie internetowej;
c) Hierarchia informacji na stronie internetowej czasopisma;
d) Konieczne elementy na stronie internetowej i ich widoczność;
e) Strona artykułu;
f) Format plików z artykułami;
g) Inne dokumenty załączone do strony internetowej czasopisma.
5. Sposób aplikowania: Scopus i Web of Science.
6. Proces wydawniczy – role Redaktora Naczelnego, Redaktora naukowego, Sekretarza Redakcji, Wydawnictwa:

a) Pozyskiwanie materiałów;
b) Etapy procesu wydawniczego;
c) Dystrybucja czasopisma.
7. Promocja czasopisma naukowego.
Zajęcia prowadzi
red. Dorota Dziedzic– od 22 lat związana zawodowo
z oficynami naukowymi. W Wyd. Naukowym PWN prowadziła redakcję czasopism,  w ramach której ukazywały się czasopisma naukowe oraz popularnonaukowe (m.in.  „Charaktery”, „Mówią Wieki”) oraz redakcję projektów specjalnych, która wydawała  książki naukowe zlecane i finansowane przez podmioty zewnętrzne. Realizowała też duże projekty koedycyjne z wydawnictwami zagranicznymi (Oxford Press, Elsevier, Penguin). Była redaktorem prowadzącym serii oxfordzkich słowników tematycznych. Kierowała Wydawnictwem Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Tworzyła jego plan wydawniczy i budżet, pozyskiwała autorów, współpracowała z wydawcami zagranicznymi. Koordynowała prace nad tytułami od momentu zawarcia umów licencyjnych do dystrybucji. Stworzyła i prowadziła księgarnię internetową Instytutu.
Od 6 lat pracuje w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Jest redaktorem prowadzącym czasopisma naukowe. Obecnie prowadzi 15 periodyków – o różnej częstotliwości ukazywania się, w wersji papierowej i elektronicznej, także we współpracy z innymi uczelniami (Uniwersytet Europejski Viadrina). Zarządza całym procesem wydawniczym. Stworzyła i prowadzi strony internetowe wydawanych czasopism. Inicjuje zmiany, które uwzględniają wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz baz bibliometrycznych (m.in. Scopus i Web of Science). Współpracuje przy ich wdrażaniu. Dbając o wysoki poziom edytorski wydawanych czasopism wykorzystuje w pracy najnowsze technologie.Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania procesem wydawniczym, przygotowywania czasopism i ich stron internetowych do umieszczania w bazach indeksacyjnych
wskazanych przez MNiSW. Bierze udział w dyskusjach o wyzwaniach wobec których stają dzisiaj nauka, wydawnictwa i czasopisma naukowe, np. ostatnio w Goethe Institut.

Szkolenie KCN (16 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:

09 – 10 maja 2020

Zajęcia:  sobota, godz. 10:30 – 17:30
,

niedziela, godz. 09:00 – 16:00
(z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach
max. 20 osobowych.

Miejsce: Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie,
al. Jana Pawła II 36C
(na tyłach d. Kina „Femina”, obecnie Biedronka).


Koszt kursu: 880,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).


Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – 830,00 złotych brutto od osoby.

Dla członków PTWK mających opłacone składki
członkowskie (10 % zniżki) – 792,00 złotych brutto od osoby.
Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje, zaświadczenie ukończenia kursu.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
38 1160 2202 0000 0000 5515 5678
z dopiskiem Opłata za KCN/5/2020.


Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do                           
4 maja 2020
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

=============================================

Formularz KCN należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl    

=============================================

Formularz do pobrania:

KCN – Formularz zgłoszenia    


UWAGA:

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.


Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    606  75  75  29

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. All rights reserved Linx