preloader

S T A T U T
Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego

STUDIUM
Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek
(STUDIUM PTWK)

Rozdział I 
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. POLSKIE TOWARZYSTWO WYDAWCÓW KSIĄŻEK jest osobą prawną prowadzącą od 1993 roku niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą STUDIUM Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (Studium PTWK). Polskie Towarzystwo Wydawców Książek ma siedzibę w Warszawie (00-116), ul. Świętokrzyska 30 lok. 156, i jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000080143.
 2. STUDIUM Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, zwane w dalszej części Statutu Studium PTWK lub Placówką, jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, działającą na podstawie art. 172 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).
 3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Studium PTWK sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 4. Siedziba Studium PTWK mieści się pod adresem ul. Świętokrzyska 30 lok. 156, 00-116 Warszawa.
 5. Placówka realizuje działalność szkoleniową w formie odpłatnych kursów.
 6. Zajęcia  dydaktyczne i praktyczne są  prowadzone w wynajętych salach wykładowych, zgodnie z umowami najmu:
  – Al. Jana Pawła II 36c,  00-899 Warszawa
  – ul Stawki 14, 00-176 Warszawa
 7. Sale wykładowe (szkoleniowe) spełniają podstawowe wymagania dla realizacji zajęć dydaktycznych i praktycznych,  jak również warunki sanitarne, przewidziane przez odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, oraz zapewniają komfort słuchaczom.

Rozdział II 
Cel działania i zadania Placówki

§ 2

 1. Celem działalności szkoleniowej, prowadzonej przez Studium PTWK jest przede wszystkim:

   

  a) edukacja i rozwój zawodowy dorosłych pracowników branży wydawniczej,
  b)
  dokształcania i podwyższania poziomu kwalifikacji zawodowych,
  c)
  poszerzania zakresu kwalifikacji zawodowych,
  d)
  doskonalenie wiedzy,  umiejętności  oraz  kompetencji dorosłych  w  zakresie przestrzeganie zasad kultury i etyki, posługiwanie się zasobem środków językowych, umożliwiających realizację zadań zawodowych; posługiwanie się terminologią z zakresu branży wydawniczej; poznanie budowy książki; wykonywanie prac związanych z redagowaniem   tekstów literackich, naukowych, popularnonaukowych, matematyczno-przyrodniczych; umiejętność analizowania i interpretowania tekstów pisemnych; poznanie roli i znaczenia korekty w procesie powstawania książki; przestrzeganie zasad kompozycji i estetyki książki.
  e)
  przygotowanie słuchaczy  do  wykonywania  zawodów  związanych z redagowaniem, opracowaniem, wydawaniem i promowaniem książek oraz innych publikacji.

   

 2. Cele  Placówki,  o  których  mowa  w  ust.  1  są  realizowane  poprzez  organizację i  prowadzenie  kursów  kształcenia   i  doskonalenia  ustawicznego  dorosłych  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia   11  stycznia  2012  r.  w  sprawie  kształcenia ustawicznego  w  formach  pozaszkolnych  (Dz.  U.  z  2012 r.,  poz.  186),  w  tym  również  poprzez :

  a)

  opracowywanie i  wydawanie  skryptów, 
  b)
  opracowywanie pomocy naukowych w zakresie realizowanego szkolenia, dokształcania i doskonalenia  oraz  innych materiałów metodycznych dla słuchaczy,
  c)
  doskonalenie metod pracy dydaktycznej w zakresie przygotowania zawodowego słuchaczy,
  d)
  szkolenia, dokształcania i podwyższania poziomu kwalifikacji zawodowych oraz poszerzania zakresu kwalifikacji zawodowych.

3. Placówka prowadzi pozaszkolną formę kształcenia, określoną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, tj. określoną w § 3 pkt. 5, jako:
– inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

4. Studium PTWK organizuje szkolenia z następujących obszarów tematycznych:

         a) kursy redakcji merytorycznej,
         b)
kursy redagowania tekstów tłumaczonych,
         c)
kursy redagowania tekstów matematyczno-przyrodniczych,
         d)
kursy korekty wydawniczej,
         e)
kursy korekty wydawniczej dla zaawansowanych,
         f)
kursy kultury języka polskiego,
         g)
kursy kultury języka polskiego dla zaawansowanych,
         h)
kursy prawa autorskiego,
          i)
kursy DTP/Prepress,
          j)
kursy kreatywnego projektowania – wydawnicza grafika komputerowa,
         k)
kursy dla redaktora prowadzącego / inicjującego,
         l)
inne kursy związane z branżą wydawniczą.

5. Kursy typu, o którym mowa w § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186 ze zm.) realizowane są na podstawie programów nauczania, zatwierdzonych przez Dyrektora Placówki.

6. Kursy prowadzone są zgodnie z wymogami branżowymi w zakresie programów kursów.

7. Przy realizacji kursów, Placówka wykorzystuje materiały szkoleniowe i dydaktyczne wydawane  przez  Placówkę  lub  nabyte  od  zewnętrznych dostawców.

8. Zadaniem placówki jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy i umiejętności, pozwalających na osiągniecie zakładanych celów dydaktycznych w programach nauczania  odpowiednich  kursów  w  ramach  kształcenia  ustawicznego dorosłych, zgodnie  z zasadami andragogiki.

Rozdział III
Organizacja placówki

§ 3

1. Jednostką nadrzędną STUDIUM PTWK jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, który zatwierdza plany działalności szkoleniowej i wydawniczej, programy merytoryczne kursów, sprawozdania oraz zawiera umowy.

2. W  celu  zapewnienia  wysokiego  poziomu  nauczania  i  korzystnych  warunków  dla należytej organizacji procesu dydaktycznego oraz do wewnętrznego nadzoru merytorycznego w/w form szkolenia, dokształcania i doskonalenia w Studium PTWK Zarząd Główny PTWK powołuje Komisję Szkoleniową PTWK, składającą się z przedstawicieli wykładowców z poszczególnych przedmiotów, których podstawowym zadaniem będzie:

       a) koordynowanie procesu dydaktycznego,
       b)
czuwanie nad efektami kształcenia, a w szczególności nad przyswojeniem przez słuchaczy wiedzy objętej programem nauczania,
       c)
inicjowanie doskonalenia kadry wykładowców,
       d)
inicjowanie nowych kierunków działania, zmierzających do doskonalenia procesu dydaktycznego.

3. Schemat organizacyjny Studium PTWK oraz ewentualne zmiany ustala i zatwierdza Zarząd Główny PTWK.

4. W Studium PTWK organizowane są zajęcia dydaktyczne realizowane w systemie stacjonarnym,  weekendowym  lub  z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

5. Dla  realizacji  każdej  formy  kształcenia Dyrektor Placówki, powołuje Kierownika Kursu.

6. Do kompetencji Kierownika kursu należy:

        a) prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z daną formą kształcenia,
        b)
nadzór nad prawidłową realizacją programu szkolenia przez wykładowców.
        c)
przygotowywanie sali na zajęcia, wydawanie materiałów szkoleniowych,
        d)
dyżurowanie podczas trwania zajęć,
        e)
obsługa – wydawanie kawy i herbaty,
        f)
budowanie przyjaznej atmosfery wśród uczestników szkoleń.

7. Kierowników kursów zatrudnia osoba prowadzącą na podstawie umów cywilnoprawnych.

8. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 22-osobowych.

9. Harmonogram zajęć tworzony jest z zachowaniem zasady dziennego wymiaru czasu szkolenia nie  przekraczającego  8  godzin  dydaktycznych.  Godzina  dydaktyczna wynosi 45 minut.

10. Po ukończeniu kursów oraz uzyskaniu pozytywnej oceny ze sprawdzianów lub zaliczenia kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu (według rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego  w formach pozaszkolnych).

11. Zajęcia prowadzone są przez cały rok.

Rozdział IV
Organ placówki i zakres jego działań

§ 4

1. Na czele Studium PTWK stoi dyrektor, który kieruje jego działalnością. Jest on również jedynym organem mającym możliwość swobodnego działania w placówce i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji jako dyrektor.

2. Dyrektora Studium PTWK powołuje i odwołuje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.

3. Dyrektor Biura PTWK może być powołany na stanowisko Dyrektora Studium PTWK.

4. Do podstawowych zadań Dyrektora Studium PTWK należy:

        a) kierowanie bieżącą działalnością Placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
        b)
kierowanie pracami Studium PTWK oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem założonych do realizacji zadań;
        c)
planowanie działalności edukacyjnej w sposób gwarantujący dostępność oferty szkoleniowej dla wszystkich zainteresowanych oraz czuwanie nad zgodnym z programem przebiegiem poszczególnych form kształcenia w Placówce,
        d)
opracowywanie planów działalności szkoleniowej i wydawniczej oraz preliminarzy, a także sporządzanie sprawozdań wg ustalonych wzorów;
        e)
przygotowywanie programów nauczania,
        f)
zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć i ustalanie zakresu czynności obowiązków po podpisaniu umowy,
        g)
zagwarantowanie bazy dydaktycznej, zapewniającej bezpieczne  i  higieniczne warunki nauki (lokal, warunki socjalne, sprzęt audiowizualny, pracownie komputerowe, pomoce naukowe itp.),
        h)
zapewnienie uczestnikom kursów odpowiednich materiałów szkoleniowych,
         i)
zagwarantowanie pełnej dostępności poszczególnych form kształcenia wszystkim zainteresowanym,
         j)
nadzorowanie przestrzegania należytego prowadzenia, zabezpieczenia i przechowywania   dokumentacji   prowadzonej w Placówce  (programy nauczania, dzienniki zajęć, protokoły z egzaminów, rejestry wydanych zaświadczeń),
        k)
przygotowywanie umów,
        l)
załatwianie reklamacji, skarg i zażaleń;
        ł)
sprawowanie nadzoru wewnętrznego.

5. Wewnętrzny nadzór pedagogiczny jest prowadzony przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, powołaną przez Dyrektora Studium PTWK.

Rozdział V
Prawa i obowiązki wykładowców

§ 5

1.Wykładowcą może być osoba z doświadczeniem zawodowym w dziedzinie objętej tematyką kursów posiadającą predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych i gwarantującą należyty poziom prowadzenia zajęć.

2. Wykładowca zatrudniony do prowadzenia zajęć w Placówce jest odpowiedzialny za jakość
i wyniki procesu dydaktycznego.

3. Do obowiązków wykładowców prowadzących kursy należy:

        a) prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z programem nauczania i ogólnymi zasadami dydaktyki dla dorosłych,
        b)
stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania i technicznych środków audiowizualnych, sprzyjających przyswajaniu materiału objętego programem nauczania,
        c)
sprawdzanie wiadomości  słuchaczy  i  ocenianie  Ich  wiedzy w formach  przewidzianych programem nauczania,
        d)
udzielanie słuchaczom konsultacji indywidualnych w zależności od potrzeb,
        e)
prowadzenie dziennika zajęć – dokumentacji wykonywanej pracy dydaktycznej,
        f)
dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt wykorzystywany w trakcie zajęć,
        g)
przestrzegania wymogów obowiązującego prawa w zakresie ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz ochrony dóbr osobistych,
        h)
doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
        i)
analizowanie i uwzględnianie uwag formułowanych przez osoby sprawujące nadzór wewnętrzny, a dotyczących sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych,
        j)
udział wykładowców w zebraniach Komisji Szkoleniowej organizowanych przez Studium PTWK,
        k)
poczuwanie się do odpowiedzialności za bezpieczeństwo słuchaczy oraz przestrzeganie podczas zajęć zasad i przepisów bhp i ppoż.,
         l)
współpraca z dyrektorem Studium PTWK.

4. Wykładowcy prowadzący kursy w Placówce mają prawo do: 

        a) pracy w odpowiednich warunkach,
        b)
otrzymywania wynagrodzenia za swoją pracę zgodnie z podpisanymi umowami, 
        c)
zgłaszania uwag co do doboru treści dydaktycznych i rozkładu godzin materiału nauczania,  a  także  wprowadzenia  niezbędnych  korekt w  realizacji  programu, zgodnie  z  własnymi  poglądami  i  sugestiami  słuchaczy,  po  uzyskaniu  akceptacji osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie Placówki,
        d)
udziału w różnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia umiejętności dydaktycznych,
        e)
korzystania ze sprzętu audiowizualnego, komputera i wszelkich materiałów dydaktycznych Studium PTWK,
         f)
przygotowania materiałów potrzebnych na zajęcia,
         g)
zgłaszania uwag, sugestii i wniosków do Dyrektora Placówki w przedmiocie funkcjonowania Placówki,
         h)
korzystania z pomocy dyrektora Studium PTWK w kwestiach merytorycznych.

Rozdział VI
Prawa i obowiązki słuchaczy

§ 6

1. Słuchacz staje się podmiotem praw i obowiązków, o których mowa w Statucie oraz  przewidzianych  przez  obowiązujące  prawo,  z  chwilą  zakwalifikowania  się  w  poczet słuchaczy kursów.

2. Podstawą zakwalifikowania do udziału w kursie jest:

       a) złożenie w  formie  papierowej  lub  elektronicznej  formularza zgłoszenia  wg  wzoru  opracowanego przez Placówkę oraz spełnienie warunków określonych w programie nauczania danego kursu,
       b)
zaakceptowanie Statutu Studium PTWK obowiązującego w Placówce,
        c)
wniesienie stosownej opłaty, ustalonej przez Placówkę, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ofercie szkoleniowej kursu.

3. Słuchacze przyjmowani są według kolejności zgłoszenia, do wyczerpania miejsc na podstawie wypełnionego Formularza zgłoszenia.

4. W przypadku niezakwalifikowania się słuchacza do udziału w wybranym przez siebie kursie  z przyczyn wskazanych w ust. 2 lit. a) niniejszego paragrafu, Placówka dokona zwrotu opłaty w wysokości uiszczonej przez słuchacza; z godnie z treścią postanowienia ust. 2 lit. c) niniejszego paragrafu, po dokonaniu potrącenia kosztów manipulacyjnych.

5. Do praw przysługujących słuchaczom należy:

       a) prawo do zwrotu wniesionej opłaty za kurs w wypadku niepodjęcia nauki z przyczyn przez siebie niezawinionych (np. choroba, wypadki losowe),
       b)
prawo do zwrotu wniesionej opłaty za kurs w wypadku rezygnacji w trakcie odbywania nauki po dokonaniu potrącenia kosztów odbytych zajęć,
       c)
prawo do uczestnictwa w opłaconych zajęciach,
       d)
prawo do materiałów szkoleniowych, przeznaczonych na konkretny kurs, w którym swoje uczestnictwo zgłosił słuchacz,
       e)
prawo do obiektywnej oraz rzetelnej oceny nabywanych umiejętności,   
       f)
egzekwowanie pełnej realizacji oferty przedstawionej przez Placówkę, w tym w szczególności w zakresie kontroli nabytej wiedzy oraz umiejętności,
        g)
prawo wyrażania opinii, uwag, sugestii oraz zgłaszania wniosków w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień do realizowanego programu,
         h)
prawo do właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
          i)
prawo do warunków pobytu w placówce zapewniających bezpieczeństwo i poczucie godności,
          j)
prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym,
          k)
prawo do konsultacji i pomocy w przypadku trudności związanych z wykładanym przedmiotem,
           l)
odwoływania się do Dyrektora w sytuacjach konfliktowych,
           ł)
otrzymania zaświadczenia ukończenia kursu.

6. Osoby mające trudności z przyswojeniem materiału szkoleniowego lub dydaktycznego  w przewidzianym programem szkolenia czasie, mają możliwość dodatkowych konsultacji poza wyznaczonymi programem nauczania zajęciami.

7. Obowiązkiem każdego słuchacza jest:

       a) samodzielne opracowywanie zadań,
       b)
punktualne przychodzenie na zajęcia,
       c)
systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach,
       d)
nie opuszczanie zajęć bez ważnej przyczyny,
       e)
przynoszenie na zajęcia przedmiotów niezbędne do zajęć,
       f)
poddawanie się sprawdzianom i zaliczeniom końcowym (jeśli program nauczania w ramach konkretnego kursu przewiduje taki obowiązek),
        g)
zachowywanie się w sposób kulturalny, honorowy, etyczny, godny słuchacza Placówki oraz przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do innych słuchaczy, wykładowców i innych pracowników Studium PTWK,
       h)
dbanie o dobre imię Placówki i osoby prowadzącej Placówkę,
       i)
wnoszenia opłat z tytułu uczestnictwa w szkoleniu, w terminach i kwotach ustalonych przez Placówkę, w wysokości i na warunkach o kreślonych w ofercie szkoleniowej,
       j)
dbanie o wspólne dobro, ład i porządek oraz przestrzeganie podczas zajęć, zasad i przepisów bhp i ppoż.,
       k)
zaznajomienie się ze statutem Studium PTWK

8. Osoba zakwalifikowana do udziału w kursie może być skreślona z listy uczestników lub słuchaczy w przypadku:

       a) niewniesienia w terminie określonym przez Placówkę opłaty za kurs,
       b)
opuszczenia ponad 30% zajęć,
       c)
nieprzystąpienia do pracy kontrolnej / sprawdzającej, przewidzianej programem nauczania,
       d)
naruszenia podstawowych zasad współżycia społecznego, obyczajowych, porządku prawnego lub swoim zachowaniem utrudnia wykładowcy prowadzenie zajęć.

9. Skreślenia słuchacza z listy dokonuje Dyrektor Studium PTWK.

Rozdział VII
Uzyskiwanie środków finansowych

 § 7

1. Środki finansowe na działalność Placówki uzyskiwane są z opłat za kurs, pobieranych od słuchaczy.

2. Bonifikata w opłatach za szkolenia w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny PTWK przysługuje:

       a) indywidualnym członkom PTWK,
       b)
instytucjom – członkom wspierającym PTWK,
       c)
instytucjom zgłaszającym minimum 3 osoby z danej firmy,
       d)
i innych uzasadnionych przypadkach, gdzie ostateczną decyzję podejmuje dyrektor Placówki.

3. Dochody z  działalności  Placówki  przeznaczone  są na  działalność 

4. Przychody i koszty związane z działalnością Placówki są wykazywane łącznie z pozostałymi przychodami i kosztami osoby prowadzącej Placówkę, prezentowane są w sprawozdaniu finansowym osoby prowadzącej Placówkę oraz ujmowane w jej ewidencji podatkowej.

Rozdział VIII
Dokumentacja Studium PTWK

§ 8

1. Dokumentację Studium PTWK stanowią:

       a) programy wraz z wymiarem godzin zajęć,
       b)
dzienniki z poszczególnych kursów,
       c)
protokoły ze sprawdzianów i zaliczeń,
       d)
rejestr wydanych zaświadczeń,
       e)
rejestr wykładowców.

Rozdział IX
Przepisy końcowe

§ 9

1. Statut nadaje i wszelkich w nim zmian dokonuje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek po zasięgnięciu opinii Dyrektora Placówki.

2. Placówka może być zamknięta decyzją osoby prowadzącej Studium PTWK.

3. Placówka używa pieczątki podłużnej:

STUDIUM
Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek
00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30 lok. 156
tel./fax 22 850 34 76, e-mail: ptwk@ptwk.pl

4. Placówka może używać pieczątki okrągłej z napisem w otoku „Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, a w środku „Warszawa

5. Dyrektor Placówki zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym statutem wszystkim zainteresowanym osobom.

6. Statut wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

Warszawa, 20 marca 2018

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content