preloader

Dane osobowe w PTWK

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), informujemy, ze od dnia 25 maja 2018 r,
przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek (zwane dalej PTWK).
PTWK przetwarza również informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu.
Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie przepisów RODO, mają charakter danych osobowych.

W świetle powyższego informujemy Panią/Pana, że od dnia 25 maja 2018 r na podstawie art. 13 i 14 RODO aktualne będą
poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PTWK.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Wydawców Książek (PTWK)
z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 30 lok. 156
reprezentowane przez Zarząd Główny PTWK.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Świętokrzyska 30 lok. 156, 00-116 Warszawa, lub e-mail: ptwk@ptwk.pl

I. Cele przetwarzania danych

Podstawa prawna RODO:

Art. 6 ust. 1 lit. b, c, e, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej
przez Panią/Pana zgody – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach:

1.
Członkowie PTWK

   a) przyjęcia w poczet członków PTWK,
   b) wykonywania przez członka uprawnień członkowskich w PTWK, w tym w szczególności
       w związku z realizowaniem biernego i czynnego prawa wyborczego w PTWK,
   c) uczestniczenia w organach wybieralnych Stowarzyszenia,
   d) uczestniczenia w poszczególnych komisjach PTWK,
   e) uczestnictwa w Walnym Zjeździe Delegatów PTWK lub Walnym Zjeździe Członków PTWK,
   f) archiwizacji.

   Podstawa prawna przetwarzania danych: prawo o stowarzyszeniach, Statut PTWK.
   Okres przetwarzania danych: przez okres trwania członkostwa, a w przypadku danych osobowych
   podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody.

2. Uczestnicy kursów szkoleniowych PTWK i nauczyciele
    a) naboru na kursy szkoleniowe PTWK,

    b) ewidencja uczestników kursów szkoleniowych,
    c) wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu,
    d) ewidencji wydanych zaświadczeń,
    e) wystawienia faktury VAT,
    f) zawarcie umów cywilno-prawnych.

    Podstawa prawna przetwarzania danych:
    –
lit. a – d prawo oświatowe, Statut Studium PTWK, prawo o archiwizacji;

    lit. e – prawo podatkowe, przepisy o rachunkowości;
    lit. f – prawo podatkowe, przepisy o rachunkowości, prawo o ubezpieczeniach.
    Okres przetwarzania danych:
    –
lit. a – do zakończenia naboru dane osobowe osób niezakwalifikowanych na kurs,

      a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody;
      do zakończenia naboru dane osobowe osób zakwalifikowanych na kurs,
      a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody;
    – lit. b – d – 50 lat;
    – lit. e – f – do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych i ubezpieczeniowych
      lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi
      później.   

3.
Uczestnicy wystaw

    a) przyjmowania zgłoszeń na wystawy zbiorowe i kwalifikacji,
    b) prezentacji twórczości artystów zbiorowych i indywidualnych,
    c) podanie do publicznej wiadomości informacji o uczestnikach wystaw,
    d) zawarcia umów cywilno-prawnych,
    e) archiwizacji.
   
    Podstawa prawna:

  – lit. a – regulaminy wystaw;

  – lit. b – przepisy prawa autorskiego i praw pokrewnych;

– lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie 
publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – 5 lat;

– prawnie uzasadniony interes PTWK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na propagowaniu
– zgodnie ze Statutem PTWK – działalności PTWK na rzecz upowszechniania polskiej książki
i czytelnictwa: informowaniu o wystawach, konkursach, konferencjach, targach,
widowiskach artystycznych. Po analizie interesów uczestników wystaw i interesów PTWK,
PTWK doszło do wniosku, że takie przetwarzanie danych osobowych nie wpływa
negatywnie na prawa i wolności uczestników konkursów i zbytnio nie ingeruje w ich
prywatność;

– lit. d – do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych i ubezpieczeniowych lub roszczeń 

  cywilno-prawnych, w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później;

– lit. e – prawnie uzasadniony interes PTWK (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), prowadzenie przez
PTWK archiwum własnej działalności na rzecz kultury polskiej, w celu zachowania informacji
o twórcach i stworzonych przez nich utworach. Po analizie interesów uczestników wystaw
i interesów PTWK, PTWK doszło do wniosku, ze takie przetwarzanie danych osobowych nie 
wpływa negatywnie na prawa i wolności uczestników wystaw i zbytnio nie ingeruje w ich
prywatność.

Okres przetwarzania danych:

– lit. a – dane twórców niezakwalifikowanych do uczestnictwa w wystawie, do czasu zakończenia
kwalifikacji, a w przypadku danych osobowych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody;

– lit. d – w celach archiwizacyjnych dane osobowe twórców zakwalifikowanych do uczestnictwa
w wystawie będą przechowywane bezterminowo (5 lat jak są dotacje z budżetu),
a w przypadku danych osobowych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody.


 1. Uczestnicy konkursów i jurorzy
  a) przyjmowania i kwalifikacji zgłoszonych prac,

  b) podania do publicznej wiadomości wyników konkursów,
      c) archiwizacji,
      d) wypłacenia nagród,
      e) zawarcia umów cywilno-prawnych.

    Podstawa prawna:
   – lit. a – regulaminy konkursów, a w przypadku uczestnictwa dziecka, zastosowanie ma art. 8 ust. 1 RODO;

    – lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
      (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
    – prawnie uzasadniony interes PTWK (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), polegający na propagowaniu – zgodnie
      ze Statutem PTWK – działalności PTWK na rzecz upowszechniania polskiej książki i czytelnictwa: informowaniu
      o wystawach, konkursach, konferencjach, targach, widowiskach artystycznych.
      Po analizie interesów uczestników konkursów oraz jurorów i interesów PTWK, PTWK doszło do wniosku,
      że takie przetwarzanie danych osobowych nie wpływa negatywnie na prawa i wolności uczestników
      konkursów i zbytnio nie ingeruje w ich prywatność;
    – lit. c – prawnie uzasadniony interes PTWK (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), prowadzenie przez PTWK archiwum
      w celu zachowania informacji o własnej działalności na rzecz kultury polskiej.
      Po analizie interesów uczestników konkursów i interesów PTWK, PTWK doszło do wniosku, że takie
      przetwarzanie danych osobowych nie wpływa negatywnie na prawa i wolności uczestników konkursów
      i zbytnio nie ingeruje w ich prywatność;
    – lit d – prawo podatkowe, przepisy o rachunkowości.
    Okres przetwarzania danych:
    – lit. a – dane uczestników niezakwalifikowanych do uczestnictwa w konkursie, do czasu zakończenia

      kwalifikacji, a w przypadku danych osobowych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody;
    – lit. c – w celach archiwizacyjnych dane osobowe uczestników będą przechowywane bezterminowo
      (5 lat jak są dotacje z budżetu);
      a w przypadku danych osobowych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody;
    – lit. d – e – do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych i ubezpieczeniowych
      lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później. 

5. Prelegenci konferencji, prelekcji, dyskusji panelowych
    a) podania do publicznej wiadomości programów,

    b) archiwizacji.     

    Podstawa prawna:
   – lit. a – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym

      (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),  
    – prawnie uzasadniony interes PTWK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na propagowaniu – zgodnie
      ze statutem – działalności PTWK na rzecz upowszechniania polskiej książki i czytelnictwa: informowaniu
      o wystawach, konkursach, konferencjach, targach, widowiskach artystycznych.
      Po analizie interesów prelegentów i interesów PTWK, PTWK doszło do wniosku, ze takie przetwarzanie
      danych osobowych nie wpływa negatywnie na prawa i wolności prelegentów i zbytnio nie ingeruje
      w ich prywatność,
    – lit. b – prawnie uzasadniony interes PTWK (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), prowadzenie przez PTWK archiwum
      w celu zachowania informacji o własnej działalności na rzecz kultury polskiej.
      Po analizie interesów prelegentów i interesów PTWK, PTWK doszło do wniosku, ze takie przetwarzanie
      danych osobowych nie wpływa negatywnie na prawa i wolności prelegentów i zbytnio nie ingeruje
      w ich prywatność.
    Okres przetwarzania danych:
    – lit. b – w celach archiwizacyjnych dane osobowe prelegentów będą przechowywane bezterminowo
      (5 lat jak są dotacje z budżetu), a w przypadku danych podanych fakultatywnie –
      do czasu wycofania zgody.

6. Kontrahenci
    Zawierania umów cywilnoprawnych na wykonanie usług dla PTWK (o dzieło i zlecenia).
   
    Podstawa prawna:
    powszechnie obowiązujące prawo, w tym: podatkowe, ubezpieczeniowe, o rachunkowości.

    Okres przetwarzania danych:
   
przez okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych

    i ubezpieczeniowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności od tego, który z tych okresów
    nastąpi później, a w przypadku danych osobowych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody.

6. Dane osobowe pozyskane z publicznych rejestrów danych ,
   w szczególności takich jak: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
    Krajowy Rejestr Sądowy, Internet.
    Kategorie: imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej,
    numery NIP i REGON, nr PESEL.

    Przesyłania treści promujących działalność PTWK w tym treści marketingowych.
    PTWK działa dla dobra polskiej książki oraz jej twórców: promuje ją w kraju i za granicą,
    upowszechnia czytelnictwo, przygotowuje do wykonywania zawodu wydawcy,
    prowadząc kursy doskonalenia sztuki edytorskiej.

     Podstawa prawna:
zgoda – art. 14 RODO.


8.
Przesyłania do Pani/Pana treści promujących działalność PTWK w tym treści marketingowych.

    PTWK działa dla dobra polskiej książki oraz jej twórców: promuje ją w kraju i za granicą,
    upowszechnia czytelnictwo, przygotowuje do wykonywania zawodu wydawcy, prowadząc kursy
    doskonalenia sztuki edytorskiej.

     Podstawa prawna:
zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.


9.
Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PTWK na podstawie powszechnie o bowiązujących

    przepisów prawa.

    Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. Realizacji prawnie uzasadnionego interesu PTWK polegającego na ewentualnym ustaleniu

      lub dochodzeniu roszczeń, lub obronie przed roszczeniami.

      Podstawa prawna:
prawnie uzasadniony interes PTWK art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych osobowych dotyczących punktów 1, 2 i 6 jest  wymogiem ustawowym.  
Brak podaniadanych osobowych uniemożliwi: wstąpienie do PTWK, uczestnictwo w kursach
szkoleniowych PTWK, zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Podanie danych osobowych dotyczących punktów 3, 4 i 5 jest wymogiem umownym.
Brak podania danych osobowych uniemożliwi udział w wystawach, konkursach, prelekcjach.

II. Przekazywanie danych osobowych przez PTWK

     Pani/Pana dane będą przekazywane:
    1. podmiotom świadczącym na rzecz PTWK usługi księgowe, windykacyjne lub audytorskie,
    2. podmiotom świadczącym na rzecz PTWK usługi związane ze wsparciem informatycznym
        i programistycznym,
    3. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
    4. operatorom pocztowym i kurierom w zakresie niezbędnym do świadczenia  przez te podmioty
        usług na rzecz PTWK,
    5. organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych   na podstawie przepisów prawa.

III. Okres przetwarzania danych osobowych przez PTWK

     1. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa
         na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
     2. Dla celów dowodowych PTWK prosi o wycofanie zgód pocztątradycyjną na adres:
         ul. Świętokrzyska 30 lok. 156, 00-116 Warszawa, lub e-mail: ptwk@ptwk.pl

IV. Prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych

     1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
         usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do
         wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.
     2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych
         w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych.
     3. Dla celów dowodowych, PTWK prosi o wnoszenie sprzeciwupocztą tradycyjną na adres:
         ul. Świętokrzyska 30 lok. 156, 00-116 Warszawa, lub e-mail: ptwk@ptwk.pl  
     4. Pani/Pana dane nie będą profilowane.

V. Prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych

    Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny
    Inspektor Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych
    osobowych narusza przepisy RODO.

*   *   *   *   *

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

Polityka cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane
    są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
    Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
    końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich
    dostęp jest operator Serwisu nazwa.pl sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17,
    31-870 Kraków.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania
        ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio
        wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
    b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych,
        co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
    c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu
        ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies)
    oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
    końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
    (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
    określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
    a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające
        pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
    b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
        uwierzytelniania w ramach Serwisu;
    c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
    d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień
        i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
        rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
    e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich
        zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie
    dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać
    w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
    Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
    w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika
    Serwisu.
    Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
    (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
    na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez 
    współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl
     lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content