REGULAMIN  KONKURSU

Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

Najpiękniej wydana książka Stanisława Lema

 zatwierdzony przez Zarząd Główny w dniu 23 czerwca 2021 roku

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1
 1. Organizatorem Konkursu Najpiękniej wydana książka Stanisława Lema jest Polskie Towarzystwo Wydawców Książek (dalej: PTWK).
 1. Wszystkie prace przygotowawcze związane z Konkursem wykonuje Komisarz Konkursu powołany przez Zarząd Główny PTWK.
 1. Ostatecznej oceny książek i rozdziału nagród dokonuje Sąd Konkursowy powoływany przez Zarząd Główny PTWK, na wniosek Komisarza Konkursu.
 1. Komisarz Konkursu i Sąd Konkursowy działają na podstawie niniejszego Regulaminu.
§ 2
Konkurs ma wymiar ogólnopolski, a jego przedmiotem są wydawnictwa zwarte, których autorem jest Stanisław Lem, wydane przez wydawców mających swoją siedzibę w Polsce. 
§ 3
 1. Celem Konkursu jest wyłonienie najpiękniejszej wydanej w Polsce książki spośród książek autorstwa Stanisława Lema.
 1. Przedmiotem oceny zgłoszonych przez wydawców książek są:
  a) koncepcja wydawnicza,
  b) opracowanie graficzne,
  c) poziom artystyczny ilustracji,
  d) opracowanie typograficzne,
  f) jakość wykonania technicznego.
§ 4
 1. Konkurs odbywa się od 15 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r.
 1. Zgłoszenia książek do udziału w konkursie przyjmuje biuro PTWK.
 1. WYDAWCY zgłaszający książki do konkursu obowiązany jest przesłać skan okładki książki Stanisława Lema, jaka ukazała się drukiem. 
§ 5
 1. Sąd Konkursowy wyłania spośród nadesłanych skanów okładek grupę wyróżniających się pozycji – książek nominowanych. Skany okładek książek nominowanych biorą udział w plebiscycie internetowym na Najlepszy projekt okładki książki Stanisława Lema. Egzemplarze książek, których okładki zostały nominowane oceniane są przez Sąd Konkursowy zgodnie z § 3.
 1. Wydawca nagrodzonej i wyróżnionej książki otrzymuje dyplom honorowy.
 1. Niezależnie od nagrody określonej w punkcie 3 Sąd Konkursowy może przyznać twórcom dodatkowo następujące nagrody honorowe:
  – za ilustracje książkowe,
  – za koncepcję wydawniczą.
§ 6
Wyniki Konkursu są przekazywane mediom i ogłaszane na oficjalnej stronie internetowej PTWK (www.ptwk.pl) i na Facebooku.

 

II. ZASADY PRACY
Komisarza Konkursu i Sądu Konkursowego
§ 1
 1. Komisarzem Konkursu jest członek Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek powołany przez Zarząd Główny PTWK.
 1. Zakres prac Komisarza Konkursu obejmuje:
  – ogłoszenie konkursu i jego wyników,
  – popularyzację i upowszechnianie założeń i wyników Konkursu,
  – współpracę z innymi krajowymi organizatorami podobnych imprez.
 1. Komisarz Konkursu uczestniczy w pracach Sądu Konkursowego.
§ 2
 1. Biuro PTWK prowadzi prace techniczno-organizacyjne Kon­kursu i sekretariat Sądu Konkursowego.
 1. Do obowiązków Biura PTWK należy przyjmowanie zgłoszeń skanów książek, wykonywanie wszelkich prac przygotowawczych przed rozpoczęciem właściwego przewodu konkursowego oraz prac związanych z zakończeniem Konkursu.
§ 3
 1. Sąd Konkursowy składa się z 5–7 osób.
 1. Członków Sądu Konkursowego powołuje Zarząd Główny PTWK na wniosek Komisarza Konkursu spośród artystów grafików, bibliofilów, krytyków, typografów oraz innych kompetentnych osób. Przewodniczącego Sądu wybierają spośród siebie członkowie Sądu Konkurso­wego na pierwszym posiedzeniu.
§ 4
 1. Zasady pracy Sądu Konkursowego:
  a) wstępnej oceny z kwalifikacją do grupy nominowanych dokonuje zespół wyłoniony spośród członków Sądu Konkurso­wego. Nominacje zatwierdza Sąd Konkursowy.
  b) Spośród książek nominowanych, Sąd Konkursowy w tajnym głosowaniu wyłania książkę nagrodzoną.
  c) Za wybitne osią­gnięcia Sąd Konkursowy może przyznać nagrody specjalne. Nagroda może mieć charakter honorowy, finansowy lub rzeczowy.
 1. O przyznaniu nagród decydują głosy członków Sądu Konkursowego. Obrady Sądu Konkursowego są zamknięte.
 1. Uchwały Sądu Konkursowego są ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 liczby członków Sądu.
 1. Do przyznania nagrody wymagana jest zwykła większość oddanej liczby głosów w głosowaniu tajnym.
 1. Z posiedzenia Sądu Konkursowego sporządza się protokół podpisany przez Przewodniczącego Sądu Konkursowego i Komisarza Konkursu.
 1. Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach przekazuje się do mediów oraz ogłasza się w materiałach informacyjnych PTWK.
Regulamin oraz Zasady pracy Komisarza Konkursu i Sądu Konkursowego
zatwierdzone zostały przez
Zarząd Główny Uchwałą nr 52/XIX w dniu 23 czerwca 2021 roku
Regulamin konkursu do pobrania TUTAJ

 

PARTNER KONKURSU