preloader

REGULAMIN  KONKURSU

Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

Najpiękniej wydana książka Stanisława Lema

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Organizatorem Konkursu Najpiękniej wydana książka Stanisława Lema jest Polskie Towarzystwo Wydawców Książek (dalej: PTWK).
 1. Wszystkie prace przygotowawcze związane z Konkursem wykonuje Komisarz Konkursu powołany przez Zarząd Główny PTWK.
 1. Ostatecznej oceny książek i rozdziału nagród dokonuje Sąd Konkursowy powoływany przez Zarząd Główny PTWK, na wniosek Komisarza Konkursu.
 1. Komisarz Konkursu i Sąd Konkursowy działają na podstawie niniejszego Regulaminu.

§ 2

Konkurs ma wymiar ogólnopolski, a jego przedmiotem są wydawnictwa zwarte, których autorem jest Stanisław Lem, wydane przez wydawców mających swoją siedzibę w Polsce.

 

§ 3

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie najpiękniejszej wydanej w Polsce książki spośród książek autorstwa Stanisława Lema.
 1. Przedmiotem oceny zgłoszonych przez wydawców książek są:

               a) koncepcja wydawnicza,

               b) opracowanie graficzne,

               c) poziom artystyczny ilustracji,

               d) opracowanie typograficzne,

               e) jakość wykonania technicznego.

§ 4

 1. Konkurs odbywa się od 15 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r.
 1. Zgłoszenia książek do udziału w konkursie przyjmuje biuro PTWK.
 1. WYDAWCY zgłaszający książki do konkursu obowiązany jest przesłać skan okładki książki Stanisława Lema, jaka ukazała się drukiem.
 1. Skan okładki może też zgłosić Sekretarz Konkursu w przypadku zakończenia przez wydawcę bytu prawnego i bezowocnych prób kontaktu z następcą prawnym lub brakiem takiego następcy.

 

§ 5

 1. Sąd Konkursowy wyłania spośród nadesłanych skanów okładek grupę wyróżniających się pozycji – książek nominowanych. Skany okładek książek nominowanych biorą udział
  w konkursie internetowym na Najładniejsza okładka książki Stanisława Lema.
 1. Egzemplarze książek, których okładki zostały nominowane oceniane są przez Sąd Konkursowy zgodnie z § 3.
 1. Wydawca nagrodzonej i wyróżnionej książki otrzymuje dyplom honorowy.
 1. Niezależnie od nagrody określonej w punkcie 3 Sąd Konkursowy może przyznać twórcom dodatkowo następujące nagrody honorowe:
 • za ilustracje książkowe,
 • za koncepcję wydawniczą.

§ 6

Wyniki Konkursu są przekazywane mediom i ogłaszane na oficjalnej stronie internetowej PTWK (www.ptwk.pl)i na Facebooku.

 

II. ZASADY PRACY

Komisarza Konkursu i Sądu Konkursowego

§ 1

 1. Komisarzem Konkursu jest członek Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek powołany przez Zarząd Główny PTWK.
 1. Zakres prac Komisarza Konkursu obejmuje:
 • ogłoszenie konkursu i jego wyników,
 • popularyzację i upowszechnianie założeń i wyników Konkursu,
 • współpracę z innymi krajowymi organizatorami podobnych imprez.

 1. Komisarz Konkursu uczestniczy w pracach Sądu Konkursowego.

§ 2

 1. Biuro PTWK prowadzi prace techniczno-organizacyjne Kon­kursu i sekretariat Sądu Konkursowego.
 1. Do obowiązków Biura PTWK należy przyjmowanie zgłoszeń skanów książek, wykonywanie wszelkich prac przygotowawczych przed rozpoczęciem właściwego przewodu konkursowego oraz prac związanych z zakończeniem Konkursu.

§ 3

 1. Sąd Konkursowy składa się z 5–7 osób.
 1. Członków Sądu Konkursowego powołuje Zarząd Główny PTWK na wniosek Komisarza Konkursu spośród artystów grafików, bibliofilów, krytyków, typografów oraz innych kompetentnych osób. Przewodniczącego Sądu wybierają spośród siebie członkowie Sądu Konkurso­wego na pierwszym posiedzeniu.

§ 4

 1. Zasady pracy Sądu Konkursowego:

               a) wstępnej oceny z kwalifikacją do grupy nominowanych dokonuje zespół wyłoniony spośród członków Sądu Konkurso­wego. Nominacje zatwierdza Sąd Konkursowy.

                b) Spośród książek nominowanych, Sąd Konkursowy w tajnym głosowaniu wyłania książkę nagrodzoną.

                c) Za wybitne osią­gnięcia Sąd Konkursowy może przyznać nagrody specjalne. Nagroda może mieć charakter honorowy, finansowy lub rzeczowy.

 1. O przyznaniu nagród decydują głosy członków Sądu Konkursowego. Obrady Sądu Konkursowego są zamknięte.
 1. Uchwały Sądu Konkursowego są ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 liczby członków Sądu.
 1. Do przyznania nagrody wymagana jest zwykła większość oddanej liczby głosów w głosowaniu tajnym.
 1. Z posiedzenia Sądu Konkursowego sporządza się protokół podpisany przez Przewodniczącego Sądu Konkursowego i Komisarza Konkursu.
 1. Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach przekazuje się do mediów oraz ogłasza się w materiałach informacyjnych PTWK.

 

Regulamin oraz Zasady pracy Komisarza Konkursu i Sądu Konkursowego
zatwierdzone zostały przez
Zarząd Główny Uchwałą nr 52/XIX w dniu 23 czerwca 2021 roku,
Zmiany w regulaminie zatwierdzone zostały przez
Zarząd Główny Uchwałą nr 58/XIX w dniu 2 listopada 2021 roku

 

 

PARTNER KONKURSU

     

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. All rights reserved Linx

Skip to content