preloader

Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Stołecznego Warszawy nr 119/K
wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nr 2.14/00288/2008

Istniejące od 1921 Polskie Towarzystwo Wydawców Książek (PTWK) od samego początku, jako główne zadania stawiało sobie: ochronę interesów wydawców, organizowanie ruchu wydawniczego
i upowszechnianie książki. Po wojnie dodano do nich szkolenie pracowników wydawnictw.

W roku 1950 PTWK, podobnie jak inne, niezależne organizacje, zostało rozwiązane. Październik 1956 roku umożliwił reaktywowanie pracy Towarzystwa, a już na początku lat 60. wznowiono jego działalność szkoleniową. Ówczesne kursy miały zupełnie inny charakter niż obecnie. Uczestniczyły w nich wyłącznie osoby oddelegowane przez wydawnictwa, odbywały się w godzinach pracy przedsiębiorstw, trwały dosyć długo, kończył je zaś egzamin w zasadzie nieformalny, właściwie rozmowa. Zajęcia prowadzili znakomici wykładowcy – profesjonaliści w zakresie edytorstwa, m.in.: Krystyna Goldbergowa, Zofia Lewinówna, Barbara Osuchowska, Jerzy Kozłowski, Stanisław Lewandowski, Andrzej Markowski, Filip Trzaska. Po przemianach roku 1989 uznano, że szkolenia należy kontynuować w zmienionej, unowocześnionej formie.

W 1993 roku powołano placówkę STUDIUM Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.

Przygotowano statut placówki, nowy program – zatwierdzony przez ówczesne ministerstwo oświaty,
i zatrudniono nowych wykładowców – młodszych, o nowocześniejszym spojrzeniu na sprawy wydawnicze.

Wykładowcami są najlepsi specjaliści i praktycy branży wydawniczej oraz prawa autorskiego, językoznawcy i znani graficy książkowi. Zajęcia prowadzą m.in.: Wojciech Łysek (podstawy edytorstwa), Barbara Kaczarowska (redagowanie różnych tekstów), dr hab. Iwona Burkacka (poprawność językowa), dr Joanna Stankiewicz (poprawność językowa), dr Michał Wiśnicki (poprawność językowa), Maria Aleksandrow (korekta), Elżbieta Staśkiewicz (indeksy, przypisy, bibliografia), Krystyna Sulkiewicz (encyklopedia), Teresa Woźniak (teksty matematyczne), adw. Wojciech Orżewski (prawo autorskie), Mieczysław Bancerowski (grafika wydawnicza i grafika komputerowa oraz poligrafia, skład książki w programach komputerowych – redakcja techniczna), Aldona Zawadzka (marketing i reklama książki), Krzysztof Zglecki (redakcja techniczna), Anna Kędziorek praca redaktora prowadzącego).

Szkolenie kończy się sprawdzianem wiadomości, a słuchacze – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej – otrzymują zaświadczenia o jego ukończeniu.

Kursy mają charakter praktyczno-zawodowy, a programy kursów obejmują zarówno zagadnienia ogólnowydawnicze, jak i zajęcia warsztatowe. szkolenia przeznaczone są dla osób rozpoczynających pracę
w wydawnictwie, a także dla tych, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć dotychczasowe.

Członkowie PTWK mają pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniu, jak również bonifikatę w opłatach za kursy.

Do PTWK zwracają się również wydawnictwa/firmy (m.in.: MAC Edukacja, CH BECK, WSiP, Narodowy Instytut Chopina, Kancelaria Premiera, Kancelaria Sejmu, Agencja Rynku Rolnego, Krajowa Izba Odwoławcza, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Sanofi-Aventis, POLPHARMA SA, SDL Poland) zainteresowane jednym, konkretnym zagadnieniem (np. korektą, poprawnością językową, marketingiem wydawniczym czy ochroną praw autorskich) i dla nich przygotowywane są oddzielne szkolenia.

W ciągu 50 lat kursy PTWK ukończyło ponad 8 tysięcy osób.

Szkolenia odbywają się dwa razy w roku w terminach:
styczeń – czerwiec  oraz  wrzesień – grudzień,

w  Akademii Sztuki i Kultury, Warszawa,  ul.  Jana Pawła  II  36-c  (na tyłach Kina „Femina”)
i w Zespole Szkół Poligraficznych, Warszawa, ul. Stawki 14

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

KURSY

Kurs redakcji merytorycznej (87 godz.)

 Zajęcia odbywają się:

–   I grupa (poniedziałki i środy: 17:00 – 21:00)

–  II grupa (wtorki i czwartki: 17:00 – 21:00) – w miarę zapotrzebowania

– III grupa (sobota: 10:00 – 17:00  i  niedziela: 09:00 – 16:00)

Program obejmuje m.in.: podstawy edytorstwa; kulturę języka polskiego; korektę; redakcję różnych tekstów m.in.: literatury pięknej i  popularnonaukowej, przekładów  i tekstów matematycznych; indeksy, przypisy, bibliografię; redakcję techniczną.

Podstawowy kurs redakcji merytorycznej przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w wydawnictwie, a także dla tych, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć dotychczasowe. Szkolenie ma charakter praktyczno-zawodowy, a program kursu obejmuje zarówno zagadnienia ogólnowydawnicze, jak i zajęcia warsztatowe.

KURS PrePress / DTP  (50 godz.)

Zajęcia (4 spotkania: sobota i niedziela w godz. 10:00 – 15:15) prowadzone są przez Mieczysława Bancerowskiego – wieloletni wykładowca podstawy grafiki, grafiki komputerowej, poligrafii i redakcji technicznej.  W programie m.in.: ustalenie parametrów wydawniczych dotyczących książek i akcydensów; omówienie zasad typografii artystycznej połączone z ćwiczeniami w programie Corel Draw i InDesigne; przygotowanie materiału merytorycznego: tekstów, fotografii, ilustracji, rysunku technicznego, tabel. itp. z użyciem programów Word, Photoshop i Corel Draw; przygotowanie ilustracji w programie Photoshop; wykonania projektów do druku: logotypu, wizytówki, blankietu firmowego, okładki książki, folderu reklamowego w programie Corel Draw i InDesigne, zasady montażu i przygotowania poligraficznego poszczególnych projektów; wykonanie projektu książki w programie InDesigne; przygotowanie projektów dla poligrafii.
Praca grafika (Desktop Publishing) w dzisiejszej praktyce wydawniczej jest połączeniem umiejętności operatora komputera, grafika projektanta/typografa i redaktora technicznego z koniecznym uzupełnieniem o niezbędne wiadomości o procesach poligraficznych i materiałoznawstwie.

Kurs korekty wydawniczej (20 lub 30 godz.)

Zajęcia (2 – 3 kolejne soboty i niedziele, w godz. 10:00 – 14:15) prowadzone są przez specjalistkę od korekty Marię Aleksandrow. W programie m. in.: rola korekty w procesie wydawniczym: podstawowe wiadomości z zakresu edytorstwa; podstawowe miary typograficzne; maszynopis wydawniczy i jego adiustacja; znaki korektorskie; rodzaje korekt: korekta własna (domowa) drukarni; korekta autorska; korekta techniczna; korekta redakcyjna; fazy prac korektorskich: korekta szpaltowa, korekta kolumnowa, rewizja, errata; technika prowadzenia korekty; zagadnienia poprawności językowej.

Kurs korekty wydawniczej dla zaawansowanych (12 godz.)

Zajęcia (sobota w godz. 10:00 – 14:10 i niedziela,  w  godz. 09:00 – 13:10) prowadzone są przez specjalistkę od korekty Marię Aleksandrow. Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób pragnących podwyższyć swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe oraz dla których korekta jest podstawowym narzędziem pracy: korektorów, redaktorów itd. Zakładamy, że uczestnicy zajęć będą obeznani z podstawowymi zagadnieniami korekty, a warsztaty i ćwiczenia pozwolą na ugruntowanie i pogłębienie wiedzy z jej zakresu.

Kurs dla redaktora prowadzącego (16 godz.)

Zajęcia (sobota w godz. 10:00 – 17:00 i niedziela,  w  godz. 09:00 – 16:00) prowadzone są przez specjalistę w zakresie: tworzenia i realizacji długofalowych strategii wydawniczych oraz planów wydawniczych, marketingu wydawniczego oraz zarządzania: strategicznego i wydawnictwem, finansami przedsiębiorstwa Annę Kędziorek. W programie m.in.: konstruowanie  planu wydawniczego; przygotowanie publikacji do wprowadzenia do planu; pozyskiwanie funduszy na działalność wydawniczą – przygotowywanie aplikacji; wybrane  zagadnienia z marketingu wydawniczego; podstawy prawa autorskiego; umowy wydawnicze (rodzaje, zawartość, konsekwencje prawne); praca z maszynopisem od momentu złożenia pracy przez autora do egzemplarza sygnalnego; etyka zawodu redaktora (sylwetka redaktora prowadzącego).
Szkolenie kierowane jest do redaktorów, szefów firm wydawniczych, pracowników działów wydawniczych oraz innych osób zajmujących się pracami nad projektami wydawniczymi.

Kurs kultury języka polskiego (14 godz.)

Siedmiogodzinne zajęcia (2 spotkania: sobota i niedziela,  w godzinach 10:00 – 16.15) składają się z wykładu i ćwiczeń nad konkretnymi tekstami przygotowanymi przez prowadzącą dr Iwonę Burkacką z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W programie m.in.: podstawowe pojęcia kultury języka (typy błędów), najnowsze tendencje we fleksji, odmiana imion i nazwisk polskich i obcych (fleksyjne i ortograficzne trudności w odmianie nazwisk obcych), poprawność składniowa, poprawność słowotwórcza (neologizmy), zagadnienia leksykalne (frazeologia, metafora w tekstach użytkowych), poprawność stylistyczna, ortografia, interpunkcja i zasady dzielenia wyrazów, tendencje rozwojowe współczesnej.
Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów merytorycznych książek i stron internetowych, korektorów, tłumaczy, pracowników wydawnictw i czasopism, nauczycieli oraz wszystkich osób pragnących posługiwać się poprawną polszczyzną.

Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych. „Praktyka czyni mistrza” – czyli jak pisać poprawnie i skutecznie (14 godz.)

Zajęcia (sobota, godz. 11:00 – 17:00 i niedziela, godz. 90:30 – 15.30) prowadzone są przez dra Michała Wiśnickiego. Spotkania, które składają się z wykładu i ćwiczeń nad konkretnymi tekstami przygotowanymi przez prowadzącego pomogą pogłębić i ugruntować wiedzę z zakresu poprawnej polszczyzny. W trakcie kursu omawiane są najnowsze prawidła ortograficzne, trudniejsze formy gramatyczne, a także zagadnienia związane z tworzeniem tekstów oficjalnych.
Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, dla których język polski jest podstawowym narzędziem pracy: redaktorów, korektorów, dziennikarzy, tłumaczy, urzędników zajmujących się tworzeniem aktów prawnych, trenerów, wykładowców itd.

Kurs kultury języka polskiegoPoprawna polszczyzna (nie tylko) dla prawników: warsztaty językowe dla osób tworzących dokumenty prawne (prawników, urzędników, pracowników kancelarii itd.)

Zajęcia (sobota, godz. 11:00 – 17:00 i niedziela, godz. 90:30 – 15.30) prowadzone są przez dra  Michała Wiśnickiego. W trakcie zajęć omówione zostaną najważniejsze zagadnienia ortograficzne, gramatyczne, składniowe, leksykalne i stylistyczne pomocne w: konstruowaniu tekstów oficjalnych, wykonywaniu prac związanych z redagowaniem tekstów i korygowaniu błędów utrudniających rozumienie tekstów pisanych.
Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób, które chcą poznać zasady kultury języka polskiego i poprawności językowej w pracy na stanowiskach urzędniczych – w administracji samorządowej lub rządowej, w obsłudze sądów, kancelarii itd. Nabyta wiedza pozwoli na efektywniejsze konstruowanie pism oficjalnych w codziennej pracy.

Kurs kultury języka polskiego „Kultura w urzędzie, kultura w biznesie” – warsztaty z poprawnej i skutecznej komunikacji językowej (14 godz.)

Zajęcia (sobota, godz. 11:00 – 17:00 i niedziela, godz. 90:30 – 15.30) prowadzone są przez dra  Michała Wiśnickiego. W trakcie zajęć omówione zostaną najważniejsze zagadnienia ortograficzne, fleksyjne, składniowe, leksykalne i stylistyczne pomocne w konstruowaniu tekstów oficjalnych: zawiadomień, zaproszeń, wniosków, pism okolicznościowych, listów handlowych itd. Oprócz wiedzy teoretycznej proponujemy całą gamę ćwiczeń poprawnościowych poświęconych tak formie, jak i treści pism oficjalnych (w tym komunikacji elektronicznej), co sprawia, że zajęcia przybierają charakter typowo warsztatowy.
Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób, które zajmują się tworzeniem oficjalnych pism, zarówno w urzędach, jak i w firmach prywatnych.

Wydawnicza grafika komputerowa – Kurs kreatywnego projektowania (24 godz.)

Zajęcia (2 weekendy: sobota i niedziela w godz. 10:00 – 15:15) prowadzone są przez Mieczysława Bancerowskiego – specjalistę zajmującego się projektowaniem: wnętrz książek i czasopism, projektach okładek i stron tytułowych, projektowaniu wszelkiego rodzaju akcydensów, afiszów i plakatów, projektowaniu znaków firmowych oraz kalendarzy.  W programie m.in.: zajęcia z użyciem programów Photoshop, CorelDRaw i InDesign; ćwiczenia z zakresu: doboru i kadrowania ilustracji, prawidłowego doboru i zestawienia kolorów, doboru i zestawienia ze sobą wielu krojów pism, doboru formatu i rodzaju papieru do poszczególnych publikacji wydawniczych oraz związane z tym określanie formatu powierzchni zadruku i marginesów. Wykonanie projektów graficzne takich form wydawniczych jak: logo firmowe, folder i plakat-afisz reklamowy, okładka książki, strony tytułowe i wiele innych nietypowych stron rozkładowych książki.
Celem kursu jest pobudzenie i pogłębienie umiejętności kreatywnego projektowania. W czasie zajęć uczestnicy wykonają samodzielnie ćwiczenia i projekty zwracając szczególną uwagę na kreatywne, niestandardowe podejście do opracowywanych form wydawniczych

Kurs dla wydawców Przygotowanie publikacji elektronicznych w formatach ePub i Mobi
w praktyce  (25 godz.)

Zajęcia (2 weekendy: sobota 10:00 – 17:00, niedziela  9:00 – 15:00) prowadzone są przez specjalistów zajmujących się tworzeniem e-publikacji. W programie m.in.: Czym jest książka elektroniczna. Struktura książki elektronicznej a książki papierowej. Formaty książek elektronicznych (PDF, MOBI, EPUB, Fixed Layout). Multimedia i interaktywność. iBooks, Indesign i Quarck w procesie przygotowania ebook-ów. Export do formatów zamkniętych, standardy i rozszerzenia w programach. XML jako język opisu struktury tekstu i uniwersalny język, wymiany danych pomiędzy różnymi formatami plików (idml, epub, mobi, docbook, tei, xhtml). CSS jako narzędzie do formatowania treści. Zastosowanie XML i CSS w tworzeniu publikacji elektronicznej).
Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników działów wydawniczych, DTP, redaktorów oraz innych osób zajmujących się książkami elektronicznymi i składem publikacji. Przydatna będzie podstawowa znajomość InDesign. Zapewniamy odpowiednie materiały i dostęp do niezbędnego oprogramowania.


Maria Kuisz
Dyrektor Studium PTWK

Szczegółowe informacje o kursach można uzyskać w Biurze PTWK
oraz na stronie internetowej www.ptwk.pl w dziale Szkolenia / Oferty kursów

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content