preloader

STATUT
Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

uchwalony dnia 26 sierpnia 2023 roku
przez XX Walny Zjazd Delegatów PTWK


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek (PTWK), zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem
twórczo-zawodowym zrzeszającym wydawców oraz osoby związane z działalnością wydawniczą,
zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną.

§ 2

1. Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska.
2. Siedzibą władz Towarzystwa jest m. st. Warszawa.

§ 3

1. Towarzystwo może powoływać Oddziały i Koła na zasadach określonych w dalszych
    postanowieniach statutu.
2. Oddziały i koła są jednostkami regulaminowymi działającymi na podstawie regulaminów
    uchwalonych przez Zarząd Główny.

§ 4

Towarzystwo opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw
może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 5

Celem Towarzystwa jest:

1. działanie dla dobra polskiej książki oraz jej twórców w kraju i za granicą,
2. reprezentowanie środowiska wydawców w kraju i za granicą,
3. promocja książki polskiej w kraju i za granicą,
4. integracja środowiska ludzi książki,
5. przygotowywanie do wykonywania zawodu wydawcy i doskonalenie sztuki edytorskiej,
6. ochrona zawodu wydawcy, podnoszenie wiedzy i dbanie o wysokie standardy etyki zawodowej
    środowiska wydawniczego,
7. dbanie o korzystne dla książki i czytelnictwa prawodawstwo,
8. rozwój i upowszechnianie wiedzy o edytorstwie,
9. działanie dla dobra polskiej kultury poprzez wszechstronne kultywowanie i upowszechnianie tradycji
    narodowej oraz uczestnictwo w kulturze światowej.

§ 6

I. Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

   1. organizowanie konferencji, konkursów, wystaw, targów, widowisk artystycznych, audycji radiowych
       i telewizyjnych promujących polską książkę – w kraju i za granicą, 
   2. wydawanie publikacji książkowych i prasowych,
   3. działalność komisji problemowych,
   4. przedstawianie odpowiednim władzom i organom postulatów i opinii w sprawach będących przedmiotem
       działalności Towarzystwa,
   5. działania na rzecz upowszechniania książki i czytelnictwa,
   6. działanie na rzecz korzystnego dla książki i czytelnictwa prawodawstwa oraz opiniowanie aktów prawnych
       w tym wpływających na działalność wydawniczą,
   7. współpracę ze stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi, kulturalnymi, organizacjami podmiotów
       gospodarczych oraz organami administracji państwowej i samorządowej, w których polu zainteresowań
       jest książka i sprawy wydawnicze oraz ze wszystkimi instytucjami uczestniczącymi w procesie produkcji
       i upowszechniania książki,
   8. wspieranie i inicjowanie studiów i prac badawczych nad rozwojem zagadnień wydawniczych w Polsce,
   9. współpracę z wydawcami, organizacjami wydawniczymi i kulturalnymi za granicą, szczególnie w ramach
       Unii Europejskiej oraz organizowanie i popieranie wymiany międzynarodowej w zakresie zawodowym
       i kulturalnym.

II. Towarzystwo, działalność określoną w pkt: 1, 2, 5 i 9 może prowadzić jako odpłatną działalność pożytku publicznego.


Rozdział III

Działalność gospodarcza

§7

Działalność gospodarcza Towarzystwa, służąca finansowaniu realizacji celów statutowych, to:

1. Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji.
2. Prowadzenie aktywnych stron internetowych promujących książkę i czytelnictwo.     


Rozdział IV

 Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie dzielą się na:

1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających.

§ 9

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać pełnoletnia osoba o odpowiednich kwalifikacjach
etyczno-zawodowych, która jest lub była związana z szeroko pojętą działalnością wydawniczą i może
wykazać się własnym dorobkiem, w tym także osoby profesjonalnie zajmujące się książką i edytorstwem
jako przedmiotem badań naukowych lub publicystyki.

O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Główny na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej.

§ 10

Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna i fizyczna, która zadeklaruje gotowość płacenia
rocznej składki i będzie przyjęta przez Zarząd Główny.

§ 11

1. Na wniosek Zarządu Głównego Walny Zjazd może nadać członkostwo honorowe osobom
    wybitnie zasłużonym dla ruchu wydawniczego i kultury oraz tytuł Honorowego Prezesa.
2. Członkiem honorowym może zostać także członek zwyczajny Towarzystwa. Uzyskanie tytułu
    członka honorowego nie pozbawia uprawnień członka zwyczajnego.
3. Godność członka honorowego można nadać osobie nie będącej członkiem zwyczajnym
    Towarzystwa. W takim przypadku członek honorowy korzysta ze wszystkich uprawnień
    z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
5. Członkiem honorowym może zostać obywatel państwa obcego.
6. Uchwałą Walnego Zjazdu Towarzystwa można pozbawić godności członka honorowego
    szczególnie w przypadku działania wbrew celom Towarzystwa lub utratę praw publicznych
    w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

§ 12

Członek Towarzystwa jest obowiązany:

1. uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa,
2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
3. dbać o dobre imię Towarzystwa,
4. działać społecznie na rzecz Towarzystwa,
5. regularnie opłacać składkę członkowską.

§ 13

Członkowi zwyczajnemu Towarzystwa przysługuje:

1. czynne i bierne prawo wyboru do władz Towarzystwa,
2. prawo inicjatywy i uczestnictwa w życiu i działalności Towarzystwa oraz prawo
    do korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa na zasadach ustalonych
    przez Zarząd Główny,
3. prawo do zwracania się w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu do wszystkich
    władz Towarzystwa,
4. prawo do noszenia Honorowej Odznaki PTWK nadanej przez Zarząd Główny Towarzystwa.

§ 14

Członek wspierający uczestniczy w realizacji celów Towarzystwa oraz korzysta ze środków,
jakimi dysponuje Towarzystwo, a w szczególności z:

1. pomocy w organizowaniu szkolenia,
2. otrzymywania materiałów szkoleniowych na warunkach preferencyjnych,
3. bezpłatnych doraźnych porad i informacji,
4. udziału w akcjach Towarzystwa na warunkach preferencyjnych.

§ 15

Członkostwo w Towarzystwie ustaje w razie:

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
2. skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny z powodu nie opłacania składki
    członkowskiej przez okres przekraczający 12 miesięcy,
3. wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
4. pozbawienia praw publicznych,
5. śmierci członka.


Rozdział V

Władze naczelne Towarzystwa

§ 16

1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

    A. Walny Zjazd Członków lub Delegatów, zwany dalej Walnym Zjazdem
    B. Zarząd Główny,  
    C. Główna Komisja Rewizyjna,
    D. Sąd Koleżeński.

2. Kadencja Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.

A. Walny Zjazd

§ 17

1. Walny Zjazd jest najwyższą władzą Towarzystwa,
2. Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:

1. uchwalanie programu działalności Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu,
2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej
    i Sądu Koleżeńskiego,
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek
    Głównej Komisji Rewizyjnej,
4. wybór w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów: Zarządu Głównego,
    Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
5. wybór w głosowaniu tajnym Prezesa z członków Zarządu Głównego,
6. nadawanie godności członka honorowego,
7. uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa,
8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa.

§ 19

Uchwały Walnego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
1/2 ogólnej liczby uprawnionych, jeżeli statut nie przewiduje innych zasad, w głosowaniu jawnym.

§ 20

1. Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Główny raz na 4 lata.
2. Zarząd Główny, na co najmniej 14 dni przed Walnym Zjazdem przekazuje
    uprawnionym projekt porządku obrad.

§ 21

Do uczestnictwa w Walnym Zjeździe upoważnieni są:

1. członkowie zwyczajni lub delegaci, 
2. członkowie wspierający i honorowi,
3. członkowie władz Towarzystwa,
4. osoby odznaczone Honorową Odznaką PTWK oraz zaproszeni goście.

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje tylko członkom zwyczajnym lub delegatom.

§ 22

1. Zwołanie Walnego Zjazdu Delegatów następuje w momencie, gdy liczba członków
    zwyczajnych Towarzystwa przekroczy 30 osób.
2. Delegaci wybierani są w Kołach lub Oddziałach proporcjonalnie do liczby członków.
3. Delegaci wybierani są przed każdym Walnym Zjazdem Delegatów.
4. Zasady wyboru delegatów określa Zarząd Główny.

§ 23

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd może być zwołany przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy
    bądź na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby
    członków Towarzystwa.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd powinien się odbyć najpóźniej po upływie 2 miesięcy od daty
    zgłoszenia żądania lub podjęcia uchwały.
3. Delegatów na Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów wybiera się według zasad ustalonych
    na ostatnim zwyczajny Walnym Zjeździe.

B. Zarząd Główny

§ 24

1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Towarzystwa kierującą jego działalnością w okresie
    między Walnymi Zjazdami.
2. Działanie Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 25

1. Zarząd Główny składa się z 7 członków.
2. Zarząd Główny wybiera spośród siebie: dwóch wiceprezesów, sekretarza generalnego, skarbnika.
3. W razie rezygnacji lub wygaśnięcia członkostwa któregoś z 7 wybranych członków Zarządu Głównego
    w trakcie trwania kadencji, Zarząd Główny działa do końca kadencji w zmniejszonym składzie,
    jednak nie mniejszym niż 5 osób.
4. W razie rezygnacji lub wygaśnięcia członkostwa Prezesa pozostali członkowie Zarządu Głównego
    wybiorą ze swego grona, w głosowaniu tajnym, osobę która będzie pełniła do końca kadencji
    obowiązki Prezesa.
5. W pracach Zarządu Głównego biorą udział z urzędu prezesi Oddziałów z głosem doradczym. 

§ 26

1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej jak raz na pół roku.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes; może być także zwołane na żądanie 1/3 ogólnej
    liczby członków Zarządu Głównego lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
3. Raz w roku Zarząd Główny zobowiązany jest zwołać zebranie w składzie rozszerzonym o prezesów
    Oddziałów, przewodniczących komisji problemowych oraz kół.

§ 27

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1. realizowanie uchwał Walnego Zjazdu,
2. ustalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa, zarządzanie majątkiem,
3. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych,
4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności rzeczowej i finansowej Towarzystwa,
5. ustanawianie pełnomocników działających w granicach umocowania,
6. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów i Kół, uchwalanie ich regulaminów oraz nadzorowanie
    ich działalności,
7. rozpatrywanie uchwał zebrań członków Oddziałów i współdziałanie w ich realizacji,
8. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych i innych organów doradczych oraz uchwalanie
    ich regulaminów,
9. przyjmowanie na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej członków zwyczajnych,
10. przyjmowanie członków wspierających,
11. ustalanie wysokości składek członkowskich,
12. przyznawanie Honorowej Odznaki PTWK oraz Medalu Pamiątkowego PTWK osobom i instytucjom
     szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa i kultury polskiej,
13. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.

§ 28

1. Do ważności uchwał Zarządu Głównego wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby
    członków Zarządu Głównego. 
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów a w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego
    posiedzenia.

§ 29

1. Zarząd Główny powołuje 3-osobową Komisję Kwalifikacyjną.
2. Komisja Kwalifikacyjna jest organem powołanym do opiniowania zgłoszeń o przyjęciu w poczet
    członków Towarzystwa.

C. Główna Komisja Rewizyjna

§ 30

1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu
    działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej także pod względem
    celowości i gospodarności.
2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń
    kontroli i żądać wyjaśnień.
3. Główna Komisja Rewizyjna, na mocy uchwały, wskazuje ze swego składu osobę do reprezentowania
    Towarzystwa w umowach i sporach między Towarzystwem a członkiem Zarządu Głównego.
4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

§ 31

Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin przyjęty przez Komisję.

§ 32

1. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków wybranych przez Walny Zjazd.
2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i jego zastępcę.
3. W razie rezygnacji lub wygaśnięcia członkostwa któregoś z 3 wybranych członków Głównej Komisji Rewizyjnej
    w trakcie trwania kadencji, skład osobowy Głównej Komisji Rewizyjnej uzupełniany jest spośród niewybranych
    kandydatów, według kolejności uzyskanychgłosów. W tym trybie można dokooptować nie więcej niż
    1 członka.
    Dokooptowany członek Głównej Komisji Rewizyjnej pełni swą funkcję do końca kadencji władz.

§ 33

1. Do ważności uchwał Głównej Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej 2/3 ogólnej liczby
    członków Głównej Komisji Rewizyjnej.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów a w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego
    posiedzenia.

D. Sąd Koleżeński

§ 34

1. Sąd Koleżeński jest władzą powołaną do rozpatrywania spraw członków Towarzystwa.
2. Rozpoznaniu Sądu Koleżeńskiego podlegają:
    a. wykroczenia członków Towarzystwa przeciwko statutowi, etyce zawodowej wydawcy lub lojalności
        w stosunku do Towarzystwa,
    b. spory między członkami Towarzystwa poddane zgodnie przez strony pod rozstrzygnięcie Sądu
        Koleżeńskiego.

§ 35

1. Sąd Koleżeński składa się z 4 członków wybranych przez Walny Zjazd.
    Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
2. W razie rezygnacji lub wygaśnięcia członkostwa któregoś z 4 wybranych członków Sądu Koleżeńskiego
    w trakcie trwania kadencji, skład osobowy Sądu Koleżeńskiego uzupełniany jest spośród niewybranych
    kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. W tym trybie można dokooptować nie więcej niż
    2 członków.
    Dokooptowani członkowie Sądu Koleżeńskiego pełnią swoją funkcję do końca kadencji władz.

§ 36

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

1. upomnienie,
2. nagany,
3. zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
4. wykluczenie z Towarzystwa.

§ 37

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej 3-osobowym.
2. Odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego rozpatruje Komisja Odwoławcza składająca się
    z przedstawicieli stron i przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.
3. Orzeczenia Komisji Odwoławczej są ostateczne.
4. Sąd Koleżeński składa sprawozdania Walnemu Zjazdowi.

§ 38

Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów a w razie równości głosów decyduje
głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 39

Szczegółowy tryb postępowania w Sądzie Koleżeńskim określa regulamin przyjęty przez Sąd Koleżeński.

Rozdział VI

e-posiedzenia i głosowanie w trybie obiegowym

§ 40

1. Posiedzenia Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mogą odbywać się
    w formie zdalnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. O każdorazowym wykorzystaniu takiej formy decyduje odpowiednio: Prezes Zarządu Głównego,
    Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, zawiadamiając
    o tym pozostałych członków danego organu.

§ 41

1. W przypadku konieczności podjęcia uchwały w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się przeprowadzenie
    głosowania poza posiedzeniem Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego
    przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. Każdorazowo wymagana jest udokumentowana zgoda wszystkich członków danego organu.

Rozdział VII

Oddziały

§ 42

1. Oddziały Towarzystwa mogą powstawać tam gdzie działa co najmniej 6 członków Towarzystwa.
2. Terenem działania Oddziału może być kilka miejscowości tego samego regionu.
3. Oddział zostaje powołany uchwałą Zarządu Głównego. 
4. Pracami Oddziału kieruje prezes Oddziału, wybierany przez członków Oddziału.
5. Oddziały realizują cele i zadania Towarzystwa na swoim terenie.

Rozdział VIII

Koła

§ 43

1. Koła mogą tworzyć członkowie Towarzystwa w liczbie co najmniej 3. Na terenie działania Oddziałów
    Koła współpracują z Oddziałami, poza nimi – z Zarządem Głównym.
2. Koło zostaje powołane uchwałą Zarządu Głównego.
3. Pracami Koła kieruje jego przewodniczący wybierany przez członków Koła.

Rozdział IX

Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 44

1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Towarzystwa składają się:
    1. wpływy ze składek członkowskich,
    2. dotacje,
    3. subwencje, darowizny i zapisy,
    4. dochody ze statutowej działalności Towarzystwa,
    5.dochody z działalności gospodarczej.

§ 45

Zasady gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd Główny na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

§ 46

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach majątkowych Towarzystwa wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch członków Zarządu Głównego.

Rozdział X

Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 47

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zjazdu podjętej większością
    2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. Zjazd w uchwale o rozwiązaniu Towarzystwa powoła jednocześnie komisję likwidacyjną i określi sposób
    likwidacji jego majątku oraz cel, na jaki ma być przeznaczony.

 

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content