Kurs kultury języka polskiego ON-LINE

KJPO   25 – 26 marca 2023 (weekendowy)

(14 godzin lekcyjnych / 12 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na kurs kultury języka polskiego w trybie ON-LINE.

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów merytorycznych książek i stron internetowych, korektorów,
tłumaczy, pracowników wydawnictw i czasopism, nauczycieli oraz wszystkich osób pragnących posługiwać
się poprawną polszczyzną.

W programie KJPO m.in.:

1. Przegląd najważniejszych zagadnień normatywnych:
    a) typy błędów językowych;

    b) dwupoziomowość normy;
    c) zmienność oceny normatywnej.
2. Tendencje w polskiej fleksji i najczęstsze wątpliwości fleksyjne Polaków:
    a) najczęstsze wątpliwości w odmianie rzeczowników pospolitych i koniugacji
        czasowników (np. nie ma logo czy loga; przekonujący, przekonywający
        czy przekonywujący itd.);
    b) trudności w odmianie imion i nazwisk (np. nie ma Iwo, Iwa czy Iwona,
        wzory odmiany nazwisk typu Srebro, Ziobro, Kolbe);
    c) zastosowanie apostrofu w wyrazach zapożyczonych (np. z Googlem czy Google’em,
        o Youtub’ie czy Youtubie).
3. Polska ortografia w świetle zaleceń i uchwał ortograficznych Rady Języka Polskiego:
    Przegląd zapisu kłopotliwych form rzeczowników (np. wszechświat czy Wszechświat,
    e-mail  czy mejl, anty-in-vitro, anty-in vitro czy anty in vitro).
4. Wybrane zagadnienia poprawności składniowej:
    a) wymagania składniowe liczebników;

    b) zasady poprawnego użycia imiesłowowych równoważników zdań;
    c) szyk a znaczenie wypowiedzi;
    d) zdania z podmiotem szeregowym.
6. Łączliwość leksykalna a metafory w tekstach użytkowych:
    a) łączliwość normatywna i systemowa;

    b) zasady poprawnego użycia metafor w tekście użytkowym;
    c) synonimia a ograniczenia łączliwości wyrazów

Zajęcia prowadzi dr hab., prof. ucz. Iwona Burkacka – pracownik Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Zakładu Stylistyki Teoretycznej, Leksykologii i Kultury Języka Polskiego, pracowni Laboratorium Efektywnej Komunikacji oraz Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Popularyzatorka wiedzy z zakresu kultury języka polskiego, stylistyki i słowotwórstwa. Specjalizuje się w językoznawstwie polonistycznym. Współautorka wielu publikacji z zakresu słowotwórstwa i zagadnień normatywnych współczesnej polszczyzny oraz języka współczesnej polskiej prozy i memów internetowych.
Od lat współpracuje z PTWK i prowadzi kursy oraz szkolenia dotyczące szeroko rozumianej kultury języka polskiego i poprawności językowej. Opracowała i prowadziła też zajęcia dla wielu instytucji i wydawnictw, m.in. CH BECK, LexisNexis, WSiP, STENTOR, GET IT, Kancelaria Sejmu, KIO, ARR, GIF, WIW, RAABE, Biblioteka Analiz, MSZ, NCK.

KJPO  25 – 26 marca 2023 (weekendowy)

Zajęcia (z przerwami): 
                
sobota  i  niedziela,    godz. 09:00 – 15:00

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy w swojej, domyślnie ustawionej przeglądarce (np. Chrome) pobrać darmową aplikację
Teams. Nie ma potrzeby zakładania konta oraz instalowania jakichkolwiek programów.
Wystarczy posiadać urządzenie
(komputer, laptop, tablet) z w miarę stabilnym dostępem do internetu, a następnie kliknąć na link podany w zaproszeniach
na poszczególne zajęcia. W komputerach stacjonarnych przydatne są kamerki i słuchawki.

Koszt kursu:
            890,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).

             – Przy zgłoszeniu minimum
               3 osób z danej firmy – 840,00 złotych brutto od osoby.

             – Dla członków PTWK mających opłacone składki
               członkowskie (10 % zniżki) – 801,00 złotych brutto od osoby.

            Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                          
zaświadczenie ukończenia kursu.

             Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
               38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
             dopiskiem Opłata za KJPO/3/2023.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do                           
20 marca 2023
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

=================================================
Formularz KJPO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl  
=================================================

Formularz do pobrania:
KJPO – Formularz zgłoszenia

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,

ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać pod podanym poniżej numerem telefonu.

Maria Kuisz
Organizatorka kursu KJPO
kom.     606  75  75  29