Kurs pisarski i redakcyjny oraz pracy z tekstem dawnym ON-LINE
Z historii książki i obiegu literatury w Polsce (warsztaty)

KTDO 20 – 21 maja 2023 (weekendowy)

(14 godzin lekcyjnych / 12 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na NOWE szkolenie – kurs  pisarski i redakcyjny oraz praca z tekstem dawnym w trybie ON-LINE.

Kurs przeznaczony jest dla redaktorów wydawnictw, muzealników, nauczycieli, a także o osób zamieszczających treści na stronach internetowych instytucji kultury, w których sztuka sprawnego redagowania różnych tekstów jest przydatną umiejętnością.

Kulturowy dialog z kulturą dawną staje się coraz większym wyzwaniem nie tylko dla szkoły, ale też wydawców, redaktorów, muzealników i wszystkich tych, którzy są depozytariuszami dziedzictwa dawnej polszczyzny. Zajęcia mają charakter wykładowy i warsztatowy. Ich celem jest wprowadzenie do szeroko rozumianej problematyki książki dawnej i pracy z nią: zarówno starych druków, jak i wydawnictw nowszych – z XIX i początku XX wieku. Uczestnicy poznają specyfikę tych wydawnictw: strukturę dawnej książki i jej społecznego obiegu. Ponadto zapoznają się z podstawowymi zasadami wydawania tekstów dawnych. Zajęcia składają się z dwóch części.
Pierwsza, poświęcona jest pracy z tekstami nowszymi, podczas której uczestnicy warsztatu nauczą się i gruntownie przećwiczą pisanie gatunków tekstów przydatnych w pracy wydawcy i redaktora. Kursanci poznają również dzieje obiegu literatury w naszym kraju począwszy od pierwszych książek drukowanych, skończywszy na regulowanym rynku książki i literatury w PRL.
W drugiej uczestnicy poznają ogólne zasady wydawania tekstów  dawnych; typy wydawnictw, podstawy transkrypcji i transliteracji.

I dzień zajęć: 20 maja 2023 (sobota) – 7 godz.

 I. Warsztat pisarski redaktora.
     1.
Dzieje obiegu literatury w Polsce.
     2.
Zapowiedź wydawnicza, nota, streszczenie. Jak w sposób przejrzysty 
         
i zrozumiały komunikować się z czytelnikiem, prasą, recenzentami. 
 
        
a) Przegląd przykładowych tekstów i dyskusja wokół nich.
        
b) Wyszukiwanie „ukrytego przekazu” w sposób niezamierzony wprowadzającego
            czytelnika w błąd i/lub zniechęcającego do sięgnięcia po książkę.
        
c) Pisanie własnych tekstów.
        
d) Dyskusje wokół tekstów i wnioski.
     3.
Recenzja i polemika. Wywiad. Jak pisać teksty własne
          i czego wymagać od recenzentów.
 
         
a) Czego czytelnik oczekuje od recenzji?
                
– Jak recenzować, żeby nie wprowadzić czytelnika w błąd?
                
– Czytanie przykładowych recenzji i dyskusja wokół nich.
        
b) Recenzje „punktowe”, wady i zalety..
        
c) Czego czytelnik chciałby się dowiedzieć z wywiadu z autorem?
             
Czytanie przykładowych wywiadów i dyskusja wokół nich.
        
d) Pisanie własnych tekstów.
        
e) Omówienie tekstów, dyskusja i wnioski.
     4.
Język tekstów o książkach. Jak pisać, żeby chciało się czytać?
         
a) Ćwiczenia językowe.
         
b) Czytanie i omówienie tekstów „wzorcowych”.
         
c) Pisanie własny tekstów ze szczególnym uwzględnieniem strony językowej.
         
d) Pisanie o książkach jako twórczość słowna.
         
e) Jaki język konkretyzuje przekaz, a jaki go rozwadnia?
         
f) Jak zmieścić się w limicie objętości tekstu?
         
g) Omówienie tekstów i wnioski z warsztatu.

Zajęcia prowadzi JAROSŁAW GÓRSKI absolwent Wydziału Polonistyki UW, pracował jako nauczyciel języka polskiego w szkołach wszystkich szczebli. Zajmuje się publicystyką historyczną, kulturalną i społeczną, prowadzi zajęcia dziennikarskie, kursy twórczego pisania, wykłady i warsztaty popularyzujące kulturę i historię. Publikował m.in. w „Wyspie” (poezja, proza, esej), „Stolicy”, „Skarpie Warszawskiej”, „Przeglądzie” (opowiadania, recenzje literackie, publicystyka historyczna i kulturalna), „Magazynie Literackim Książki” (eseje krytyczno- i historycznoliterackie, reportaże historyczne, szkice o historii książki i kulturze literackiej, recenzje), „Bibliotece Analiz”, „Wiadomościach Księgarskich” (opracowania i artykuły o rynku książki i kulturze książki), „Nowym Obywatelu” (eseje historyczne i historycznoliterackie, publicystyka polityczna i społeczna), a także naukowych wydawnictwach polonistycznych, kulturoznawczych, metodycznych. Wydał książki, m.in.: powieść „Wersje” (2012), zbiory esejów „Męska rzecz. O męskości w literaturze” (2011) i „Dziecko w literaturze (2017), biografię „Parweniusz z rodowodem. Biografia Tadeusza Dołęgi-Mostowicza”. Wydał także książki dla dzieci, m.in. epicką baśń „Pieśń o Sowie” (2017), opowieść historyczną „Strzała dla komendanta” (2018), a także ponad 30 książek edukacyjnych i artystycznych dla dzieci i młodzieży. 

II dzień zajęć: 21 maja 2023 (niedziela) – 7 godz.

II. Tekst dawny na warsztacie redaktora i wydawcy.

      1.
Wprowadzenie 
         
a) podstawowe pojęcia i terminy:
              
– kodeks,
             
– inkunabuł,
             
– manuskrypt,  
             
– stary druk, 
             
– glosa,
             
– scholia itp.
        
b) Tekst dawny (stary druk) jako artefakt i tekst.
        
c) Konsekwencje wydawnicze różnych sposobów rozumienia tekstu.
      2.
Literacka rama wydawnicza tekstów dawnych czyli dawne formy
          
paratekstowe i ich funkcje.
          
a) Analiza i funkcje dedykacji.
         
b) Analiza i funkcje wstępu wydawcy.
         
c) Słowa do życzliwego czytelnika.
         
d) Słowa do Zoila.
      3.
Edycje tekstów dawnych.
            
a) Fototypie.
          
b) Wydania cyfrowe.
          
c) Transliteracja i transkrypcja.
          
d) Zasady transkrypcji w wydawnictwach naukowych i popularnonaukowych.
          
e) Ćwiczenia praktyczne
      4.
Jak objaśniać i komentować tekst dawny, czyli funkcja i zakres komentarza.
            
Ćwiczenia. 
      5.
Słowniki i korpusy jako narzędzia w pracy wydawcy tekstów dawnych
           
(ze szczególnym uwzględnieniem słowników online).  

Wykładowczyni IZABELA WINIARSKA-GÓRSKA dr hab., prof. UW. specjalizuje się w historii języka polskiego, doświadczony dydaktyk uniwersytecki; od 1993 r. prowadzi zajęcia językoznawcze na Uniwersytecie Warszawskim (swojej uczelni macierzystej). Jako nauczyciel współpracowała także z Akademią Humanistyczną w Pułtusku, Wyższą Szkołą Przymierza Rodzin, WSPS w Warszawie. Od lat zajmuje się popularyzacją wiedzy o dawnej polszczyźnie.  Zainteresowania naukowe dotyczą polszczyzny dawnej, oraz dyskursu religijnego polskiej reformacji i kontrreformacji, zagadnień normatywnych dawnej polszczyzny, edytorstwa tekstów dawnych. Najważniejsze publikacje to Szesnastowieczne przekłady Pisma Świętego na język polski (1551–1599) jako gatunek nowożytnej książki formacyjnej, Warszawa 2017 i Słownictwo religijne polskiego kalwinizmu od XVI do XVIII wieku (na tle terminologii katolickiej), Warszawa 2004.

KTDO   20 – 21 maja 2023 (weekendowy)

Zajęcia (z przerwami): 
           
sobota i niedziela,     godz. 09:00 – 15:00
           
Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy w swojej, domyślnie ustawionej przeglądarce (np. Chrome) pobrać darmową aplikację TEAMS. Nie ma potrzeby zakładania konta oraz instalowania jakichkolwiek programów. Wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop) z w miarę stabilnym dostępem do internetu, a następnie kliknąć na link podany w zaproszeniach na poszczególne zajęcia. W komputerach stacjonarnych przydatne są kamerki i słuchawki.

Koszt kursu:
             890,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).

            
Przy zgłoszeniu minimum
             
3 osób z danej firmy – 840,00 złotych brutto od osoby.

            
Dla członków PTWK mających opłacone składki
             
członkowskie (10 % zniżki) – 801,00 złotych brutto od osoby.

            Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                          zaświadczenie ukończenia kursu.
          
Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
            38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
          dopiskiem Opłata za KTDO/5/2023.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
15 maja 2023
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

=================================================
Podpisany osobiście skan formularza KTDO
należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl    
=================================================


Formularz do pobrania:
KTDO – Formularz zgłoszenia  

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać pod podanym poniżej numerem telefonu.

Maria Kuisz
Organizatorka kursu KTDO
kom.  606 75 75 29