Kurs dla redaktora prowadzącego
książkowe publikacje naukowe
ON-LINE

KRPrO  14 – 15 października 2023 (WEEKEND)  OSTATNIE 3 MIEJSCA!

(16 godzin lekcyjnych / 14 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na kurs dla redaktora prowadzącego książkowe publikacje naukowe prowadzonego w trybie ON-LINE.

Szkolenie kierowane jest do redaktorów, szefów firm wydawniczych, pracowników działów wydawniczych oraz innych osób zajmujących się pracami nad projektami wydawniczymi. Zajęcia składać się będą z wykładu i ćwiczeń warsztatowych; sprawdziany umiejętności efektywnej pracy nad projektami wydawniczymi.

W programie KRPrO m.in.:

1.  Sylwetka redaktora prowadzącego.
     a) Zadania i obowiązki redaktora prowadzącego.

     b) Osoby pracujące nad projektem wydawniczym i ich obowiązki i zadania.
2. Przygotowanie publikacji do wprowadzenia do planu.
     a) Zasady weryfikacji tytułów przed wprowadzeniem do planu.
     b) Przygotowanie koncepcji edytorsko-technicznej publikacji.
     c) Przygotowanie wstępnego harmonogramu prac nad projektem.
3. Budżetowanie tytułu oraz pozyskiwanie funduszy na działalność wydawniczą.
     a) Budżetowanie tytułu – typy kosztów, przychody.
     b) Pozyskiwanie dotacji.
     c) Poszukiwanie innych donatorów,  sponsorów oraz reklamodawców.
4. Kolegium wydawnicze.
5. Praca z maszynopisem od momentu złożenia pracy przez autora
    do egzemplarza sygnalnego.

    a) Weryfikacja i przyjęcie pracy oraz ewentualna weryfikacja budżetu publikacji.
    b) Sporządzenie szczegółowego harmonogramu prac redakcyjnych.
    c) Współpraca z redaktorami zewnętrznymi, redaktorem technicznym,
         grafikiem, ilustratorem i innymi osobami pracującymi nad publikacją.
    d) Monitoring procesu produkcyjnego (składu/łamania, korekt i druku).
    e) Zasady współpracy z autorami.
6. Zasady redagowania umów wydawniczych.
     a) Typy i rodzaje umów wydawniczych.
     b) Zasady negocjowania umów wydawniczych.
7. Prawo autorskie.

Zajęcia prowadzi red. Dorota Dziedzic – od 23 lat związana zawodowo z oficynami naukowymi. W Wydawnictwie Naukowym PWN prowadziła redakcję czasopism (naukowe oraz popularnonaukowe, m.in. „Charaktery”, „Mówią Wieki”) oraz redakcję projektów specjalnych, która wydawała książki naukowe zlecane i finansowane przez podmioty zewnętrzne. Realizowała też duże projekty koedycyjne z wydawnictwami zagranicznymi (Oxford Press, Elsevier, Penguin). Była redaktorem prowadzącym serii oxfordzkich słowników tematycznych. Kierowała Wydawnictwem Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (tworzyła plan wydawniczy i budżet, pozyskiwała autorów, współpracowała z wydawcami zagranicznymi). Koordynowała prace nad tytułami od momentu zawarcia umów licencyjnych do dystrybucji. Stworzyła i prowadziła księgarnię internetową Instytutu. Od 8 lat pracuje w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Jest redaktorem prowadzącym czasopisma naukowe – o różnej częstotliwości ukazywania się, w wersji papierowej i elektronicznej, we współpracy z innymi uczelniami (Uniwersytet Europejski Viadrina). Zarządza całym procesem wydawniczym. Stworzyła i prowadzi strony internetowe wydawanych czasopism. Inicjuje zmiany, które uwzględniają wymagania MEiN oraz baz bibliometrycznych (m.in. Scopus i Web of Science). Dbając o wysoki poziom edytorski wydawanych czasopism wykorzystuje w pracy najnowsze technologie. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania procesem wydawniczym, przygotowywania czasopism i ich stron internetowych do umieszczania w bazach indeksacyjnych wskazanych przez MEiN. Wykładowczyni na kursach PTWK.

KRPO 14 – 15 października 2023  (WEEKEND)

Zajęcia (z przerwami):
              sobota  i  niedziela,   godz. 09:00 – 16:00

            Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy w swojej, domyślnie ustawionej przeglądarce (np. Chrome) pobrać darmową aplikację Teams. Nie ma potrzeby zakładania konta oraz instalowania jakichkolwiek programów. Wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop) z w miarę stabilnym dostępem do internetu, a następnie kliknąć na link podany w zaproszeniach na poszczególne zajęcia. W komputerach stacjonarnych przydatne są kamerki i słuchawki.

Koszt kursu:
            940,00
złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

            – Przy zgłoszeniu minimum
               3 osób z danej firmy – 890,00 złotych brutto od osoby.

            – Dla członków PTWK mających opłacone składki
               członkowskie (10 % zniżki) – 846,00 złotych brutto od osoby.

            Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                         zaświadczenie ukończenia kursu.

           Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
            38 1160 2202 0000 0000 5515 5678
           z dopiskiem Opłata za KRPrO/10/2023

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
9 października 2023
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

========================================
Podpisany osobiście SKAN formularza KRPrO
należy przesłać na adres
ptwk@ptwk.pl   
========================================

Formularz do pobrania:
KRPrO – Formularz zgłoszenia

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać pod poniżej podanym numerem telefonu.

Maria Kuisz
Organizatorka kursu KRPrO
kom.     606  75  75  29