Kurs kultury język polskiego ON-LINE

KJPO → 4 – 5 listopada 2023 (weekendowy)

(14 godzin lekcyjnych / 12 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na kurs kultury języka polskiego w trybie ON-LINE.

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów merytorycznych książek i stron internetowych, korektorów, tłumaczy, pracowników wydawnictw i czasopism, nauczycieli oraz wszystkich
osób pragnących posługiwać się poprawną polszczyzną.

W programie KJPO m.in.:

1. Przegląd najważniejszych zagadnień normatywnych:
    a) typy błędów językowych;

    b) dwupoziomowość normy;
    c) zmienność oceny normatywnej.
2. Tendencje w polskiej fleksji i najczęstsze wątpliwości fleksyjne Polaków:
    a) najczęstsze wątpliwości w odmianie rzeczowników pospolitych i koniugacji
        czasowników (np. nie ma logo czy loga; przekonujący, przekonywający
        czy przekonywujący itd.);
    b) trudności w odmianie imion i nazwisk (np. nie ma Iwo, Iwa czy Iwona,
        wzory odmiany nazwisk typu Srebro, Ziobro, Kolbe);
    c) zastosowanie apostrofu w wyrazach zapożyczonych (np. z Googlem czy Google’em,
        o Youtub’ie czy Youtubie).
3. Polska ortografia w świetle zaleceń i uchwał ortograficznych Rady Języka Polskiego:
    Przegląd zapisu kłopotliwych form rzeczowników (np. wszechświat czy Wszechświat,
    e-mail  czy mejl, anty-in-vitro, anty-in vitro czy anty in vitro).
4. Wybrane zagadnienia poprawności składniowej:
    a) wymagania składniowe liczebników;

    b) zasady poprawnego użycia imiesłowowych równoważników zdań;
    c) szyk a znaczenie wypowiedzi;
    d) zdania z podmiotem szeregowym.
6. Łączliwość leksykalna a metafory w tekstach użytkowych:
    a) łączliwość normatywna i systemowa;

    b) zasady poprawnego użycia metafor w tekście użytkowym;
    c) synonimia a ograniczenia łączliwości wyrazów

Wykładowczyni dr hab., prof. ucz. Iwona Burkacka – adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowczyni jest członkiem Zakładu Stylistyki Teoretycznej, Leksykologii i Kultury Języka Polskiego oraz Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk a także kierownikiem studiów podyplomowych Polszczyzna w administracji i biznesie (UW). Popularyzatorka wiedzy z zakresu kultury języka polskiego, stylistyki i słowotwórstwa. Specjalizuje się w językoznawstwie polonistycznym. Współautorka wielu publikacji z zakresu słowotwórstwa i zagadnień normatywnych współczesnej polszczyzny. Od lat współpracuje z PTWK i prowadzi kursy oraz szkolenia dotyczące szeroko rozumianej kultury języka polskiego i poprawności językowej. Opracowała i poprowadziła też zajęcia dla instytucji i wydawnictw: CH BECK, LexisNexis, WSiP, STENTOR, GET IT, Kancelaria Sejmu, KIO, ARR, GIF, WIW, RAABE, Biblioteka Analiz.

KJPO → 4 – 5 listopada 2023 (WEEKENDOWY)

Zajęcia (z przerwami): 

            sobota i niedziela,     godz. 09:00 – 15:00

            Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy w swojej, domyślnie ustawionej przeglądarce (np. Chrome) pobrać darmową aplikację
Teams. Nie ma potrzeby zakładania konta oraz instalowania jakichkolwiek programów. Wystarczy posiadać urządzenie
(komputer, laptop, tablet) z w miarę stabilnym dostępem do internetu, a następnie kliknąć na link podany w zaproszeniach
na poszczególne zajęcia. W komputerach stacjonarnych przydatne są kamerki i słuchawki.

 

Koszt kursu:

             890,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).
            
– Przy zgłoszeniu minimum
               3 osób z danej firmy – 840,00 złotych brutto od osoby.

           – Dla członków PTWK mających opłacone składki
              członkowskie (10 % zniżki) – 801,00 złotych brutto od osoby.

           Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                        
zaświadczenie ukończenia kursu.

           Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
             38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
           z dopiskiem Opłata za KJPO/11/2023.

 Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do                           
27 października 2023
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

========================================
Podpisany osobiście SKAN formularza KJPO
należy przesłać na adres
ptwk@ptwk.pl   
========================================

Formularz do pobrania:
KJPO – Formularz zgłoszenia

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,

ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać pod poniżej podanym numerem telefonu.

Maria Kuisz
Organizatorka kursu KJPO
kom.   606 75 75 29