KURS  CZASOPISMO  NAUKOWE ON-LINE
Od pomysłu do publikacji

KCNO  2 – 3 grudnia 2023 (weekendowy)

(16 godzin lekcyjnych / 14 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na Kurs ON-LINE – CZASOPISMO NAUKOWE. Od pomysłu do publikacji.

Czasopisma odgrywają ważną rolę w wymianie myśli naukowej i prezentowaniu wyników najnowszych badań. O ich renomie decyduje przede wszystkim jakość merytoryczna artykułów, ale muszą też sprostać wymaganiom stawianym przez Ustawę 2.0 MNiSW i bazy bibliometryczne. Duże znaczenie ma również promocja w środowisku naukowym. Osoby opracowujące koncepcję nowego czasopisma naukowego muszą wziąć pod uwagę wymienione elementy, a także specyfikę jego wydawania. Z kolei redakcje i wydawcy istniejących już periodyków dowiedzą się jakie zmiany należy wprowadzić, by zdobyły silną pozycję wśród badaczy i znalazły się na liście czasopism punktowanych.

Dostępne opracowania dotyczące wydawania czasopism naukowych opisują przede wszystkim warunki i wymagania stawiane czasopismom. Nie odpowiadają na pytania jak w praktyce je wprowadzić, jak radzić sobie ze sprzecznościami między wytycznymi MNiSW i baz indeksacyjnych, jak zorganizować współpracę między redakcjami czasopism a wydawcami, która może być źródłem licznych konfliktów.

Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy o wydawaniu czasopisma naukowego, przedstawienie sposobów rozwiązywania problemów, które pojawiają się podczas planowania i realizacji.

Kurs skierowany jest do redaktorów naczelnych czasopism  naukowych, sekretarzy i członków redakcji, redaktorów prowadzących, wydawców oraz osób, które zmierzają założyć nowe czasopismo naukowe.

Uczestnicy kursu poznają, czym powinni kierować się tworząc nowe czasopismo naukowe i jakie zalecenia muszą uwzględnić. Od wyboru dyscypliny / dyscyplin, tematyki i jej zakresu, rozpoznania konkurencji po częstotliwość ukazywania się, sposób finansowania, dystrybucję. Prześledzą jakich formalności należy dopełnić, by zarejestrować czasopismo, nadać numery ISSN, e-ISSN, DOI, ORCID. Zapoznają się z podstawami prawa autorskiego, rodzajami licencji Creative Commons, wyjaśnieniem pojęcia „domena publiczna” oraz z czynnikami wpływającymi na wybór rodzaju licencji.

Pierwszy dzień – 2 grudnia 2023 (sobota)

1. Czasopismo naukowe – definicja wg Ustawy 2.0.
2. Specyfika wydawania czasopisma.
3. Koncepcja czasopisma naukowego:

    a) Wybór dyscypliny, dyscyplin naukowych;
    b) Zakres tematyczny;
    c) Tytuł czasopisma.
4. Sposób finansowania czasopisma:
    a) Dotacja;
    b) Subskrypcja płatna.
5. Dystrybucja czasopisma:
    a) Prenumerata;
    b) Otwarty dostęp (open access);
    c) Czasopisma hybrydowe.
6. Rejestracja czasopisma.
7. Identyfikatory w czasopiśmie:

    a) ISSN, e-ISSN;
    b) DOI i ORCID.
8. Prawo autorskie:
    a) Umowy licencyjne dotyczące tekstów, ilustracji, dozwolony użytek;
    b) Open access – rodzaje licencji dotyczących wolnego dostępu;
    c) Domena publiczna.
9. Organizacja czasopisma:
    a) Rada Naukowa;
    b) Redakcja;
    c) Recenzenci;
    d) Wydawca.
10. Nowoczesne czasopismo:
       a) Layout;
       b) Struktura artykułu;
       c) Abstrakt;
       d) Słowa kluczowe;
       e) Bibliografia czy References.

Drugi dzień – 3 grudnia 2023 (niedziela)

1. Bazy referencyjne Scopus i Web of Science:
     a) O bazie Scopus;
     b) O bazie Web of Science.
2. Minimalne kryteria, które musi spełnić czasopismo aplikujące
     do baz Scopus i Web of Science.
3. Przygotowanie czasopisma do zgłoszenia do baz Scopus i Web of Science:

     a) Dyscyplina naukowa czasopisma;
     b) Tytuł a tematyka czasopisma;
     c) Dostępność tekstów;
     d) Wymagania wobec recenzentów;
     e) Wymagania wobec Rady Naukowej czasopisma;
     f) Wymagania wobec Redakcji czasopisma;
     g) Artykuł naukowy – wygląd artykułu, forma artykułu;
     h) Abstrakt, słowa kluczowe, Bibliografia.
4. Przygotowanie strony internetowej czasopisma do zgłoszenia do baz
     bibliometrycznych Scopus i Web of Science:

     a) Adres strony internetowej czasopisma;
     b) Język w jakim publikowane są treści na stronie internetowej;
     c) Hierarchia informacji na stronie internetowej czasopisma;
     d) Konieczne elementy na stronie internetowej i ich widoczność;
     e) Strona artykułu;
     f) Format plików z artykułami;
     g) Inne dokumenty załączone do strony internetowej czasopisma.
5. Sposób aplikowania: Scopus i Web of Science.
6. Proces wydawniczy – role Redaktora Naczelnego, Redaktora naukowego,
    Sekretarza Redakcji, Wydawnictwa:

     a) Pozyskiwanie materiałów;
     b) Etapy procesu wydawniczego;
     c) Dystrybucja czasopisma.
7. Promocja czasopisma naukowego.

Zajęcia prowadzi red. Dorota Dziedzic – od 22 lat związana zawodowo z oficynami naukowymi. W Wydawnictwie Naukowym PWN prowadziła redakcję czasopism, w ramach której ukazywały się czasopisma naukowe oraz popularnonaukowe (m.in. „Charaktery”, „Mówią Wieki”) oraz redakcję projektów specjalnych, która wydawała książki naukowe zlecane i finansowane przez podmioty zewnętrzne. Realizowała też duże projekty koedycyjne z wydawnictwami zagranicznymi (Oxford Press, Elsevier, Penguin). Była redaktorem prowadzącym serii oxfordzkich słowników tematycznych. Kierowała Wydawnictwem Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Tworzyła jego plan wydawniczy i budżet, pozyskiwała autorów, współpracowała z wydawcami zagranicznymi. Koordynowała prace nad tytułami od momentu zawarcia umów licencyjnych do dystrybucji. Stworzyła i prowadziła księgarnię internetową Instytutu. Od 6 lat pracuje w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Jest redaktorem prowadzącym czasopisma naukowe. Obecnie prowadzi 15 periodyków – o różnej częstotliwości ukazywania się, w wersji papierowej i elektronicznej, także we współpracy z innymi uczelniami (Uniwersytet Europejski Viadrina). Zarządza całym procesem wydawniczym. Stworzyła i prowadzi strony internetowe wydawanych czasopism. Inicjuje zmiany, które uwzględniają wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz baz bibliometrycznych (m.in. Scopus i Web of Science). Współpracuje przy ich wdrażaniu. Dbając o wysoki poziom edytorski wydawanych czasopism wykorzystuje w pracy najnowsze technologie. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania procesem wydawniczym, przygotowywania czasopism i ich stron internetowych do umieszczania w bazach indeksacyjnych wskazanych przez MNiSW. Bierze udział w dyskusjach o wyzwaniach wobec których stają dzisiaj nauka, wydawnictwa i czasopisma naukowe, np. ostatnio w Goethe Institut.

KCNO  →  2 – 3 grudnia 2023 (weekendowy)

Zajęcia (z przerwami):
              sobota  i  niedziela,    godz. 09:00 – 16:00

            Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy w swojej, domyślnie ustawionej przeglądarce (np. Chrome) pobrać darmową aplikację TEAMS. Nie ma potrzeby zakładania konta oraz instalowania jakichkolwiek programów. Wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop) z w miarę stabilnym dostępem do internetu, a następnie kliknąć na link podany w zaproszeniach na poszczególne zajęcia. W komputerach stacjonarnych przydatne są kamerki i słuchawki.

Koszt kursu:
             940,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).

            – Przy zgłoszeniu minimum
               3 osób z danej firmy – 890,00 złotych brutto od osoby.

            – Dla członków PTWK mających opłacone składki
               członkowskie (10 % zniżki) – 846,00 złotych brutto od osoby.

           Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                         zaświadczenie ukończenia kursu.

            Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
              38 1160 2202 0000 0000 5515 5678
            dopiskiem Opłata za KCNO/12/2023

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
27 listopada 2023
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

========================================
Podpisany osobiście skan formularza KCNO
należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl
========================================

Formularz do pobrania:
KCNO – Formularz zgłoszenia (grudzień 2023)

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

 Bliższe informacje można uzyskać pod poniżej podanymi numerami telefonów.

Lidia Sadowska
Organizatorka kursu KCNO

kom.     600   871   810
==========================

Maria Kuisz
Dyrektor Studium PTWK
kom.     606  75  75  29