Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych ON-LINE
Dobra polszczyzna na co dzień i od święta. Warsztaty

KJPZO    9 – 10 grudnia 2023 (weekendowy)    BRAK MIEJSC!

(14 godzin lekcyjnych / 12 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza  na Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych. Dobra polszczyzna na co dzień i od święta. prowadzony w trybie ON-LINE.

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, dla których język polski jest podstawowym narzędziem pracy: redaktorów, korektorów, dziennikarzy, tłumaczy, osób tworzących pisma czy dokumenty oficjalne itd.

Zakładamy, że uczestnicy szkolenia będą obeznani z podstawowymi zagadnieniami kultury języka polskiego, a zajęcia składające się z wykładu i ćwiczeń z konkretnymi tekstami oraz sprawdzianu umiejętności dostrzegania i poprawiania błędów językowych, pozwolą na ugruntowanie oraz pogłębienie wiedzy z zakresu poprawnej polszczyzny.

 W trakcie dwudniowego kursu omówione zostaną najnowsze prawidła ortograficzne, trudniejsze formy gramatyczne, a także zagadnienia związane z tworzeniem tekstów oficjalnych.

W programie KJPZO m.in.:

 DZIEŃ I  –  9 grudnia 2023 (sobota)

1. Wprowadzenie: podstawowe terminy i ustalenia.
2. Odmiana imion i nazwisk – norma a praktyka pism oficjalnych.
    
2.1. Modele odmiany imion i nazwisk.

     2.2. Zasady zapisu form fleksyjnych.
     2.3. Imiona i nazwiska w tekstach prasowych.
     2.4. Praktyka pism oficjalnych.
3. Zapożyczenia jako problem normatywny.
   
3.1. Czy walczyć z zapożyczeniami? 

    3.2. Zapożyczenia, których nie widzimy.
    3.3. Zapożyczenia w różnych odmianach polszczyzny i sposoby adaptacji.
    3.4. Zapożyczenia jako problem ortograficzny.
4. Poprawność ortograficzna w praktyce.
    
4.1. Przegląd najczęstszych wątpliwości ortograficznych w pismach oficjalnych

            i tekstach specjalistycznych (wielka i mała litera).
    4.2. Kreska kresce nierówna, czyli o zastosowaniu łącznika i myślnika
            (pisownia łączna, z  łącznikiem i bez łącznika).
    4.3. Zapis inicjałów, wyrazów pochodnych od skrótowców i form ich odmiany.
    4.4. Kłopotliwe sytuacje.

DZIEŃ II  –  10 grudnia2023 (niedziela)

1. Kłopotliwa interpunkcja.  
    1.1. Problemy z przecinkami (przecinki konieczne, zbędne i fakultatywne).

    1.2. A jednak z kropką…, o kropce w zapisach niektórych skrótów oraz  liczebnikach.
    1.3. Interpunkcja na stronach tytułowych publikacji.
    1.4. Modny cudzysłów.
    1.5. Interpunkcja w tekstach internetowych.
    1.6. Zagadnienia dyskusyjne.
2. Budowa zdań
    
2.1. O koniecznych uzgodnieniach w zdaniach (związki zgody, spójniki skorelowane).

    2.2. Co czym rządzi w składni? (związki rządu).
    2.3. Kłopotliwe skróty składniowe.
    2.4. Układ wyrazów w zdaniu a homonimia składniowa.
3. Czy moda w języku jest złem?
    
3.1. Wyrazy i konstrukcje nadużywane w tekstach oficjalnych.

     3.2. Ciągi nominalne i niebezpieczeństwa z nimi związane.
     3.3. W stronę prostego języka.
4. Spójność tekstu.
    
4.1. Kohezja i koherencja.

     4.2. Budowa akapitu.

Wykładowczyni dr hab., prof. ucz. Iwona Burkacka – adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowczyni jest członkiem Zakładu Stylistyki Teoretycznej, Leksykologii i Kultury Języka Polskiego oraz Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk a także kierownikiem studiów podyplomowych Polszczyzna w administracji i biznesie (UW). Popularyzatorka wiedzy z zakresu kultury języka polskiego, stylistyki i słowotwórstwa. Specjalizuje się w językoznawstwie polonistycznym. Współautorka wielu publikacji z zakresu słowotwórstwa i zagadnień normatywnych współczesnej polszczyzny. Od lat współpracuje z PTWK i prowadzi kursy oraz szkolenia dotyczące szeroko rozumianej kultury języka polskiego i poprawności językowej. Opracowała i poprowadziła też zajęcia dla instytucji i wydawnictw: CH BECK, LexisNexis, WSiP, STENTOR, GET IT, Kancelaria Sejmu, KIO, ARR, GIF, WIW, RAABE, Biblioteka Analiz.

 KJPZO   9 – 10 grudnia 2023  (weekendowy)    BRAK MIEJSC!

Zajęcia (z przerwami):  
          
sobota i niedziela,     godz. 09:00 – 15:00

           Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy w swojej, domyślnie ustawionej przeglądarce (np. Chrome) pobrać darmową aplikację TEAMS. Nie ma potrzeby zakładania konta oraz instalowania jakichkolwiek programów. Wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop) z w miarę stabilnym dostępem do internetu, a następnie kliknąć na link podany w zaproszeniach na poszczególne zajęcia. W komputerach stacjonarnych przydatne są kamerki i słuchawki.

Koszt kursu:

             890,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

            – Przy zgłoszeniu minimum
               3 osób z danej firmy – 840,00 złotych brutto od osoby.

           – Dla członków PTWK mających opłacone składki
              członkowskie (10 % zniżki) – 801,00 złotych brutto od osoby.

           Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                       
zaświadczenie ukończenia kursu.

           Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
            38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
           z dopiskiem Opłata za KJPZO/12/2023.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
4 grudnia 2023
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

========================================
Podpisany osobiście SKAN formularza KJPZO
należy przesłać na adres
ptwk@ptwk.pl   
========================================

Formularz do pobrania:
KJPZO – Formularz zgłoszenia

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.


Bliższe informacje można uzyskać pod  poniżej
podanym numerem.

Maria Kuisz
Organizatorka kursu KJPZO
kom.     606  75  75  29