Kurs redagowania tekstów tłumaczonych  ON-LINE
Okiem redaktora / Okiem tłumacza

KRTTO 20 – 21 marca 2021 (weekendowy)   BRAK MIEJSC!

(12 godzin zegarowych)

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek i Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury zapraszają na zajęcia: „Okiem redaktora/okiem tłumacza. Kurs redagowania tekstów tłumaczonych”.

Opublikowany przekład to efekt ścisłej współpracy tłumacza z redaktorem. W czasie kursu uczestnicy będą mieli okazję spojrzeć na tekst okiem redaktora i okiem tłumacza. Dowiedzą się, jak dzielić obowiązki i co zrobić, żeby ich odmienne spojrzenia w rezultacie doprowadziły do powstania wartościowego, dobrze napisanego, porywającego tekstu.

Celem kursu jest zapoznanie tłumaczy z zagadnieniami związanymi z redagowaniem tekstu naukowego i literackiego, dostosowaniem ich do polskich norm i wymogów edytorskich, a także oczekiwań wydawcy. Redaktorzy będą mieli okazję, między innymi, poznać techniki tłumaczeniowe pozwalające ominąć pułapki oryginału, zagadnienia związane z fałszywymi przyjaciółmi tłumacza i problemy, jakie mogą sprawiać podczas przekładu różnice kulturowe między krajami oryginału i przekładu.

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów, początkujących tłumaczy i weryfikatorów przekładu oraz wszystkich osób pragnących posługiwać  się poprawną polszczyzną w pracy z tekstami tłumaczonymi. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z omawianymi kwestiami poprzez dyskusje, rozwiązywanie problemów, z którymi spotykają się redaktor oraz ćwiczenia ilustrujące omawiane zagadnienia.

Kurs pod patronatem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury

W programie KRTTO m.in.:

Okiem redaktora – 20 marca 2021 (sobota)

1. Kompozycja edytorska tekstu głównego:
     a) segmentyzacja tekstu,

     b) tytuły wewnętrzne,
     c) odsyłacze wewnątrztekstowe,
     d) wyliczenia
2. Nazwiska, nazwy geograficzne i inne nazwy własne
     w tekście tłumaczonym:
     a) jednostki miar,

     b) wielkości mierzalne.
3. Cytaty, przytoczenia, powołania:
     a) wtrącenia, wyłączenia i komentarze w cytatach,
     b) cytaty z poezji,
     c) cytowanie aktów normatywnych,
     d) cytowanie Pisma św.,
     e) parafrazy,
     f) wyróżnienia typograficzne cytatów,
     g) podstawy prawne cytowania.
4. Zasady redagowania przypisów oraz bibliografii:
    
a) typy przypisów (przypisy rzeczowe, słownikowe i informacyjne),

     b) bibliografia podmiotowa, przedmiotowa oraz bibliografia
         w systemie „autor – rok”,
    c) przystosowanie przypisów oraz zapisów bibliograficznych
        do polskich norm edytorskich

Wykładowczyni red. Anna Kędziorek – od ponad 30 lat związana zawodowo z wydawnictwami. Była: z-cą redaktora naczelnego w Bellonie, kierownikiem red. filologii obcych i red. naczelnym redakcji humanistycznej w PWN będąc równocześnie redaktorem inicjującym i prowadzącym. Obecnie pracuje w Wydawnictwach UW. Posiada wieloletnie doświadczenie redaktorskie i korektorskie. Cały czas redaguje książki dla wydawców (PAN – Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Studia z Dziejów Nauki Polskiej; Dzieje Wsi i Rolnictwa; PWN, UW, SGH, i in.). Specjalista w zakresie tworzenia i realizacji długofalowych strategii wydawniczych oraz planów wydawniczych zarządzania procesem wydawniczym, wprowadzania nowych technologii na rynek wydawniczy i tworzenia umów autorskich. Prowadzi wykłady i konwersatorium w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego z przedmiotu „Wstęp do współczesnego edytorstwa” na specjalizacji edytorskiej. Wykładowczyni na kursach PTWK.

Okiem tłumacza – 21 marca 2021 (niedziela)

1. Kilka słów o teorii przekładu:
     a) czym jest przekład,
     b) cel przekładu,
     c) tłumaczenie funkcjonalne i formalne – co ogranicza tłumacza,
     d) przekład jako interpretacja – konsekwencje.
2. Tłumaczenie w procesie:
    
a) podział ról między tłumaczem i redaktorem,

     b) komunikacja redaktora z tłumaczem – co zrobić, żeby współpraca była skuteczna?
     c) „Arsenał tłumacza”,
     d) czego nie wolno tłumaczowi – rodzaje błędów tłumaczeniowych,
     e) nieprzekładalność i jak sobie z nią radzić.
3. Od oryginału do poprawnie napisanego tekstu polskiego:
    
a) fałszywi przyjaciele tłumacza,

     b) powtórzenia i kalki,
     c) szyk języka wyjściowego a przekład,
     d) gramatyka języka wyjściowego a przekład,
     e) żargon, rejestry językowe, terminologia naukowa.
4. Ślady tłumacza:
    
a) różnice kulturowe i związane z nią problemy.

     b) różnice między językami i ich konsekwencje dla przekładu.
     c) przypisy od tłumacza.
5. (Auto)redakcja przekładu:
    
a) podstawowe pomoce tłumacza,

     b) tekst przekładu do redakcji.

Wykładowca Jakub Jedliński – tłumacz literacki z języków francuskiego i angielskiego. Przełożył ponad czterdzieści tytułów. W latach 2012‒2016 prowadził translatorium dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Finalista Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego (przekład książki Petera Hesslera, Przez drogi i bezdroża. Podróż po nowych Chinach, Czarne 2013). Poza literaturą współczesną tłumaczy również francuskie teksty historyczne, ma na swoim koncie siedemnastowieczne listy i pamiętnik z XVIII wieku. Od 2018 roku członek kapituły nagrody Lew Hieronima. Od 2018 roku współprowadzi kursy Okiem redaktora, okiem tłumacza oraz Kuchnia przekładu, czyli jak upichcić dobrą książkę. Kurs tłumaczenia literackiego w Polskim Towarzystwie Wydawców Książek. Członek Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

KRTTO 20 – 21 marca 2021     BRAK MIEJSC!
                                                           Przyjęcia tylko na listę rezerwową.

Zajęcia (z przerwami):
sobota,           godz. 
09:00 – 15:00

niedziela,     godz. 09:00 – 15:00

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Do naszych szkoleń można uzyskać dostęp po i zainstalowaniu aplikacji Microsoft Teams.
Każdy uczestnik szkolenia musi posiadać swoją indywidualną pocztę elektroniczną
oraz program do obsługi plików PDF np. Acrobat Reader.
Ponadto kamerkę i ewentualnie słuchawki (komputery stacjonarne).

Koszt kursu:
820,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

Przy zgłoszeniu minimum 3 osób
    z danej firmy – 770,00 złotych brutto od osoby.

– Dla członków PTWK mających opłacone składki
   członkowskie (10 % zniżki) – 738,00 złotych brutto od osoby.

Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                 zaświadczenie ukończenia kursu.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
dopiskiem Opłata za KRTTO/3/2021

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do                           
12 marca 2021
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

================================================
Formularz KRTTO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl 
================================================

Formularz do pobrania:
KRTTO – Formularz zgłoszenia     

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Lidia Sadowska
tel./fax  (22)  850  34  76
kom.      600   871   810

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
kom.     606  75  75  29